A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shona Bible 2009

Mateu 11
Bhuku renhoroondo yamadzinza aJesu Kristu, Mwanakomana waDhavhidhi, mwanakomana waAbhurahamu.
2
Abhurahamu wakabereka Isaka, Isaka akabereka Jakobho; Jakobho akabereka Judha navana vamai vake,
3
Judha akabereka Faresi naZara kunaTamari; Faresi akabereka Esiromi; Esiromi akabereka Arami;
4
Arami akabereka Aminadhabhi; Aminadhabhi akabereka Naasoni; Naasoni akabereka Sarimoni;
5
Sarimoni akabereka Bhowazi kunaRahabhi, Bhowazi akabereka Obhedhi kuna Rute; Obhedhi akabereka Jese;
6
Jese akabereka Dhavhidhi mambo; Dhavhidhi mambo akabereka Soromoni ku\add mukadzi\add* \add waiva\add* waUria;
7
Soromoni akabereka Robhoami; Robhoami akabereka Abhiya; Abhiya akabereka Asa;
8
Asa akabereka Josafati; Josafati akabereka Joramu; Joramu akabereka Oziasi;
9
Oziasi akabereka Jotamu; Jotamu akabereka Akazi; Akazi akabereka Hezekia;
10
Hezekia akabereka Manase; Manase akabereka Amoni; Amoni akabereka Josiya;
11
Josiya akabereka Jekonia navana vamai vake nenguva yavakatapirwa kuBhabhironi.
12
Zvino shure kokutapirwa kuBhabhironi, Jekonia akabereka Saratieri; Saratieri akabereka Zerubhabheri;
13
Zerubhabheri akabereka Abhiudhi; Abhiudhi akabereka Eriakimi; Eriakimi akabereka Azori;
14
Azori akabereka Sadhoki; Sadhoki akabereka Akimu; Akimi akabereka Eriyudhi;
15
Eriyudhi akabereka Eriazari; Eriazari akabereka Matan; Matani akabereka Jakobho;
16
Jakobho akabereka Josefa murume waMaria, unova ndiye wakazvara Jesu, unonzi Kristu.
17
Naizvozvo mazera ose kubva kunaAbhurahamu kusvikira kuna Dhavhidhi mazera anegumi namana, kubva kuna Dhavhidhi kusvikira pakutapirwa kuBhabhironi, mazera anegumi namana, kubva pakutapirwa kuBhabhironi kusvikira kuna Jesu Kristu, mazera anegumi namana.
18
Zvino kuberekwa kwaJesu Kristu kwaiva kwakadai; apo mai vake Maria, wakati atsidzirana kuwanana naJosefa, vasati vasangana, wakavonekwa ava nemimba noMweya Mutsvene.
19
Zvino Josefa murume wake zvaakanga ari wakarurama, asingadi kumufumura, wakafunga kumuramba muchivande.
20
Asi zvino wakati acharangarira zvinhu izvozvi, tarira, mutumwa waShe akavonekwa kwaari pakurota achiti: Josefa mwanakomana waDhavhidhi, usatya kuzvitorera Maria mukadzi wako, nokuti icho chakaberekwa maari ndecheMweya Mutsvene.
21
Iye uchabereka Mwanakomana, uye uchatumidza zita rake \add kuti\add* Jesu, nokuti uchaponesa vanhu vake pazvivi zvavo.
22
Zvino zvose izvozvi zvakaitwa kuti zvizadziswe zvakarehwa naShe, nomuporofita achiti:
23
Tarira, mhandara ichava nemimba, ichazvara Mwanakomana, vachatumidza zita rake Emanueri, ndokuti kana zvichishandurwa, Mwari unesu.
24
Zvino Josefa amuka pahope akaita sezvaakarairwa nomutumwa waShe, akazvitorera mukadzi wake;
25
asi haana kumuziva kusvikira azvara mwanakomana wake wedangwe, akatumidza zita rake \add kuti\add* Jesu.Mateu 1:1

Mateu 1:2

Mateu 1:3

Mateu 1:4

Mateu 1:5

Mateu 1:6

Mateu 1:7

Mateu 1:8

Mateu 1:9

Mateu 1:10

Mateu 1:11

Mateu 1:12

Mateu 1:13

Mateu 1:14

Mateu 1:15

Mateu 1:16

Mateu 1:17

Mateu 1:18

Mateu 1:19

Mateu 1:20

Mateu 1:21

Mateu 1:22

Mateu 1:23

Mateu 1:24

Mateu 1:25Mateu 1 / Mat 1

Mateu 2 / Mat 2

Mateu 3 / Mat 3

Mateu 4 / Mat 4

Mateu 5 / Mat 5

Mateu 6 / Mat 6

Mateu 7 / Mat 7

Mateu 8 / Mat 8

Mateu 9 / Mat 9

Mateu 10 / Mat 10

Mateu 11 / Mat 11

Mateu 12 / Mat 12

Mateu 13 / Mat 13

Mateu 14 / Mat 14

Mateu 15 / Mat 15

Mateu 16 / Mat 16

Mateu 17 / Mat 17

Mateu 18 / Mat 18

Mateu 19 / Mat 19

Mateu 20 / Mat 20

Mateu 21 / Mat 21

Mateu 22 / Mat 22

Mateu 23 / Mat 23

Mateu 24 / Mat 24

Mateu 25 / Mat 25

Mateu 26 / Mat 26

Mateu 27 / Mat 27

Mateu 28 / Mat 28