A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Матеја 11
Ovo je rodoslovna knjiga Isusa Hrista  —  sina Davidovog, sina Avrâmovog.
2
Avrâm je imao sina Isaka, Isak Jakova, Jakov je imao Judu i njegovu braću,
3
Juda je sa Tamarom imao Faresa i Zaru, Fares je imao Esrona, Esron Arama,
4
Aram Aminadava, Aminadav Nasona, Nason Salmona.
5
Salmon je sa Rahavom imao Voza, Voz sa Rutom Ovida, Ovid je imao Jeseja.
6
Jesej je bio otac cara Davida. David je sa Urijinom ženom dobio Solomona.
7
Solomon je imao Rovoama, Rovoam Aviju, Avija Asafa,
8
Asaf Josafata, Josafat Jorama, Joram Oziju,
9
Ozija Jotama, Jotam Ahaza, Ahaz Jezekiju,
10
Jezekija Manasiju, Manasija Amosa, Amos Josiju.
11
Josiji su se rodili Jehonija i njegova braća za vreme vavilonskog izgnanstva.
12
Jehonija je, posle vavilonskog izgnanstva, imao Salatila, Salatilo Zorovavelja,
13
Zorovavelj Avijuda, Avijud Elijakima, Elijakim Azora,
14
Azor Sadoka, Sadok Ahima, Ahim Elijuda,
15
Elijud Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakova,
16
Jakov Josifa, koji je bio muž Marije, koja je rodila Isusa zvanog „Hristos“.
17
Dakle, od Avrâma do Davida bilo je četrnaest kolena, od Davida do vavilonskog izgnanstva četrnaest kolena, i od vavilonskog izgnanstva do Hrista takođe četrnaest kolena.
18
A evo kako se Isus Hristos rodio: njegova majka, Marija, bila je isprošena za Josifa. Međutim, pre nego što su postali supružnici, ispostavi se da je ona zatrudnela po Svetome Duhu.
19
Njen muž Josif, koji je bio pravedan čovek, ne želeći da je javno izvrgne sramoti, naumi da potajno raskine veridbu.
20
Tek što je on to naumio, kad gle, anđeo Gospodnji ukaza mu se u snu i reče mu: „Josife, Sine Davidov, ne boj se da uzmeš Mariju za ženu. Dete koje je u njoj začeto, delo je Svetoga Duha.
21
Ona će roditi sina, a ti ćeš mu dati ime ’Isus’, jer će on spasti svoj narod od njihovih greha.“
22
Sve se ovo dogodilo da se ispuni ono što je Gospod rekao po proroku:
23
„Evo, začeće devica i rodiće sina, i daće mu ime ’Emanuil’.“ (To u prevodu znači „Bog je s nama“.)
24
Kada se Josif probudio, učinio je ono što mu je anđeo Gospodnji zapovedio: uzeo je Mariju za ženu,
25
ali kao supružnici nisu živeli, sve dok ona nije rodila sina. Josif mu dade ime „Isus“.Матеја 1:1

Матеја 1:2

Матеја 1:3

Матеја 1:4

Матеја 1:5

Матеја 1:6

Матеја 1:7

Матеја 1:8

Матеја 1:9

Матеја 1:10

Матеја 1:11

Матеја 1:12

Матеја 1:13

Матеја 1:14

Матеја 1:15

Матеја 1:16

Матеја 1:17

Матеја 1:18

Матеја 1:19

Матеја 1:20

Матеја 1:21

Матеја 1:22

Матеја 1:23

Матеја 1:24

Матеја 1:25Матеја 1 / Мате 1

Матеја 2 / Мате 2

Матеја 3 / Мате 3

Матеја 4 / Мате 4

Матеја 5 / Мате 5

Матеја 6 / Мате 6

Матеја 7 / Мате 7

Матеја 8 / Мате 8

Матеја 9 / Мате 9

Матеја 10 / Мате 10

Матеја 11 / Мате 11

Матеја 12 / Мате 12

Матеја 13 / Мате 13

Матеја 14 / Мате 14

Матеја 15 / Мате 15

Матеја 16 / Мате 16

Матеја 17 / Мате 17

Матеја 18 / Мате 18

Матеја 19 / Мате 19

Матеја 20 / Мате 20

Матеја 21 / Мате 21

Матеја 22 / Мате 22

Матеја 23 / Мате 23

Матеја 24 / Мате 24

Матеја 25 / Мате 25

Матеја 26 / Мате 26

Матеја 27 / Мате 27

Матеја 28 / Мате 28