A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Судије 41
Ali kad je Aod umro, Izrailjci nastaviše da čine ono što je zlo u očima Gospodnjim.
2
Tada ih je Gospod predao u ruke Javina, cara hananskog, koji je vladao u Asoru. Zapovednik njegove vojske bio je Sisera, koji je živeo u Aroset-Gojimu.
3
Izrailjci zavapiše Gospodu, jer je Javin imao devet stotina gvozdenih bojnih kola, te je okrutno tlačio Izrailjce dvadeset godina.
4
U to vreme je u Izrailju sudila proročica Devora, žena Lapidotova.
5
Ona je običavala da sedi pod Devorinom palmom između Rame i Vetilja u Jefremovoj gori. Izrailjci su dolazili k njoj gore, da im deli pravdu.
6
Ona je poslala po Varaka, sina Avinoamovog, iz Kedesa Neftalimovog, i rekla mu: „Nije li Gospod, Bog Izrailjev, zapovedio: ’Idi, uziđi na goru Tavor, i povedi sa sobom deset hiljada ljudi iz Neftalimovog i Zavulonovog plemena?
7
Ja ću da namamim k tebi Siseru, zapovednika Javinove vojske, na potok Kison, s njegovim bojnim kolima i njegovim mnoštvom, i predaću ga u tvoje ruke.’“
8
Varak joj odgovori: „Ići ću ako ti pođeš sa mnom; ako ne pođeš sa mnom, neću ići.“
9
Ona odgovori: „Zaista ću poći s tobom, ali na putu na koji ideš, slava neće pripasti tebi; Gospod će predati Siseru u ruke jedne žene.“ Devora ustade i ode sa Varakom u Kedes.
10
Varak pozva Zavulonovo i Neftalimovo pleme u Kedes. Deset hiljada ljudi je išlo za njim; i Devora je pošla gore s njim.
11
A Hever Kenejac bio se odvojio od ostalih Kenejaca, od sinova Hovava, Mojsijevog tasta, i razapeo sebi šator kod hrasta u Cananimu nedaleko od Kedesa.
12
Siseri je bilo javljeno da se Varak, sin Avinoamov, popeo na goru Tavor.
13
Sisera je sazvao sva svoja bojna kola  —  devet stotina gvozdenih kola  —  i sav narod sa njim iz Aroset-Gojima kod potoka Kisona.
14
Devora reče Varaku: „Na noge! Ovo je dan u koji je Gospod predao Siseru u tvoje ruke. Ne stupa li Gospod pred tobom?“ Varak siđe s gore Tavor a za njim deset hiljada ljudi.
15
Gospod je doveo u pometnju Siseru, sva njegova bojna kola i sav njegov tabor pred Varakovim mačem. Sisera je sišao s bojnih kola i dao se peške u beg.
16
Varak je gonio bojna kola i vojsku sve do Aroset-Gojima. Svi su Siserini vojnici izginuli od oštrice mača; nijedan nije preživeo.
17
A Sisera je pobegao u šator Jaile, žene Hevera Kenejca, jer je između Javina, cara asorskog, i doma Hevera Kenejca vladao mir.
18
Jaila je izašla u susret Siseri i rekla mu: „Svrati, moj Gospodaru, svrati k meni. Ne boj se!“ Sisera svrati k njoj u šator, a ona ga zaogrne pokrivačem.
19
Sisera joj reče: „Daj mi da popijem malo vode; žedan sam.“ Ona otvori mešinu s mlekom, da mu dâ pije i pokrije ga.
20
On joj reče: „Stani na ulaz od šatora; ako neko dođe i pita: ’Ima li koga unutra’, ti reci: ’Nema.’“
21
Izmoren, Sisera zaspi. Tada Jaila, žena Heverova, uze šatorski kolac i malj u ruku, tiho mu priđe, i zabi mu klin u slepoočnicu. Klin prođe sve do zemlje, i Sisera umre.
22
U međuvremenu, dođe Varak goneći Siseru. Jaila mu izađe u susret i reče mu: „Dođi da ti pokažem čoveka koga tražiš.“ On dođe k njoj, a ono, Sisera leži mrtav, s šatorskim kocem u slepoočnici.
23
Tog dana je Gospod pokorio Javina, cara hananskog, pred Izrailjcima.
24
Ruka Izrailjaca je sve teže i teže pritiskala Javina, cara hananskog, dok ga nije dokrajčila.Судије 4:1

Судије 4:2

Судије 4:3

Судије 4:4

Судије 4:5

Судије 4:6

Судије 4:7

Судије 4:8

Судије 4:9

Судије 4:10

Судије 4:11

Судије 4:12

Судије 4:13

Судије 4:14

Судије 4:15

Судије 4:16

Судије 4:17

Судије 4:18

Судије 4:19

Судије 4:20

Судије 4:21

Судије 4:22

Судије 4:23

Судије 4:24Судије 1 / Суд 1

Судије 2 / Суд 2

Судије 3 / Суд 3

Судије 4 / Суд 4

Судије 5 / Суд 5

Судије 6 / Суд 6

Судије 7 / Суд 7

Судије 8 / Суд 8

Судије 9 / Суд 9

Судије 10 / Суд 10

Судије 11 / Суд 11

Судије 12 / Суд 12

Судије 13 / Суд 13

Судије 14 / Суд 14

Судије 15 / Суд 15

Судије 16 / Суд 16

Судије 17 / Суд 17

Судије 18 / Суд 18

Судије 19 / Суд 19

Судије 20 / Суд 20

Судије 21 / Суд 21