Instagram
English
A A A A A
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin
Судије 10
1
Posle Avimeleha pojavio se Tola, sin Fuve, sin Dodov, iz Isaharovog plemena, da izbavi Izrailj. Živeo je u Samiru, u Jefremovoj gori.
2
On je bio sudija Izrailju dvadeset tri godine. Kad je umro, sahranili su ga u Samiru.
3
Posle njega pojavio se Jair, Galađanin. On je bio sudija Izrailju dvadeset dve godine.
4
On je imao trideset sinova koji su jahali trideset magaraca i vladali nad trideset mesta. Ona se po njima zovu Jairova sela sve do danas, a nalaze se u zemlji galadskoj.
5
Kad je Jair umro, sahranili su ga u Kamonu.
6
Izrailjci su opet činili što je zlo u očima Gospodnjim. Služili su Valima i Aštartama, i bogovima Arama, i bogovima Sidona, i bogovima Moava, i bogovima Amonaca, i bogovima Filistejaca. Ostavili su Gospoda i nisu mu više služili.
7
Zato je Gospod planuo gnevom na Izrailja, i predao ih u ruke Filistejaca i Amonaca,
8
koji su od one godine satirali i tlačili Izrailjce. Osamnaest godina su tlačili sve Izrailjce s one strane Jordana, u zemlji Amorejaca, koja je u Galadu.
9
A onda su Amonci prešli preko Jordana da ratuju protiv Jude i Venijamina, i doma Jefremovog. Izrailj se našao u velikoj nevolji.
10
Tada su Izrailjci zavapili Gospodu govoreći: „Zgrešili smo protiv tebe, jer smo napustili našeg Boga i služili Valima.“
11
Gospod reče Izrailjcima: „Nisam li vas izbavljao od Egipćana, Amorejaca, Amonaca, Filistejaca,
12
Sidonaca, Amaličana i Maonaca, koji su vas tlačili? Vi ste i tada zavapili k meni, a ja sam vas izbavio iz njihovih ruku.
13
Ali vi ste me ostavili i služili drugim bogovima; zato vas neću više izbavljati od njih.
14
Idite i vapite bogovima koje ste izabrali sebi. Neka vas oni izbave u času vaše nevolje!“
15
Izrailjci rekoše Gospodu: „Zgrešili smo! Čini s nama što ti drago, samo nas izbavi danas.“
16
Tada su uklonili strane bogove iz svoje sredine, pa su služili Gospodu, koji nije više mogao da trpi Izrailjevu muku.
17
Amonci su se sabrali, i utaborili kod Galada. A Izrailjci su se sabrali i utaborili kod Mispe.
18
Narod i glavari galadski rekoše jedan drugom: „Neka čovek koji prvi krene u boj protiv Amonaca bude glavar svim stanovnicima Galada.“
Судије 10:1
Судије 10:2
Судије 10:3
Судије 10:4
Судије 10:5
Судије 10:6
Судије 10:7
Судије 10:8
Судије 10:9
Судије 10:10
Судије 10:11
Судије 10:12
Судије 10:13
Судије 10:14
Судије 10:15
Судије 10:16
Судије 10:17
Судије 10:18
Судије 1 / Суд 1
Судије 2 / Суд 2
Судије 3 / Суд 3
Судије 4 / Суд 4
Судије 5 / Суд 5
Судије 6 / Суд 6
Судије 7 / Суд 7
Судије 8 / Суд 8
Судије 9 / Суд 9
Судије 10 / Суд 10
Судије 11 / Суд 11
Судије 12 / Суд 12
Судије 13 / Суд 13
Судије 14 / Суд 14
Судије 15 / Суд 15
Судије 16 / Суд 16
Судије 17 / Суд 17
Судије 18 / Суд 18
Судије 19 / Суд 19
Судије 20 / Суд 20
Судије 21 / Суд 21