A A A A A
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Исус Навин 241
Isus je sabrao sva plemena Izrailjeva u Sihemu i pozvao starešine Izrailjeve, njihove glavare, sudije i starešine, pa su stali pred Boga.
2
Isus reče celom narodu: „Govori Gospod, Bog Izrailjev: ’Vaši preci  —  poput Tare, oca Avrâmovog i Nahorovog  —  živeli su u davna vremena s druge strane Eufrata, i služili drugim bogovima.
3
Ali ja sam odveo pretka vašeg Avrâma odande, s druge strane Eufrata, i proveo ga kroz celu hanansku zemlju. Umnožio sam njegovo potomstvo i dao mu Isaka.
4
Isaku sam dao Jakova i Isava. Isavu sam dao goru Sir u posed, dok je Jakov sa svojim sinovima sišao u Egipat.
5
Zatim sam poslao Mojsija i Arona, pa sam udario Egipat pošastima koje sam učinio usred njega, i onda vas izveo odande.
6
Vaše oce sam izveo iz Egipta, pa ste stigli na more. Ali Egipćani su progonili vaše oce bojnim kolima i konjanicima sve do Crvenog mora.
7
Oni su zavapili Gospodu, i on je postavio oblak između njih i Egipćana. Zatim je doveo more na njih i preplavio ih. Svojim su očima videli šta sam učinio protiv Egipćana. Potom ste dugo vremena živeli u pustinji.
8
Zatim sam vas doveo u zemlju Amorejaca, koji su živeli s druge strane Jordana. Oni su ratovali s vama, ali ja sam ih predao u vaše ruke; istrebio sam ih pred vama, te ste zaposeli njihovu zemlju.
9
Međutim, digao se Valak, sin Seforov, car moavski, i zaratio sa Izrailjem. On je pozvao Valama, sina Veorovog, da vas prokune.
10
Ali ja nisam hteo da poslušam Valama, pa vas je obilno blagoslovio. Tako sam vas izbavio iz njegove ruke.
11
Nakon toga ste prešli preko Jordana i došli do Jerihona. Tada su stupili u rat s vama žitelji Jerihona, zajedno sa Amorejcima, Ferežanima, Hanancima, Hetitima, Gergešanima, Evejcima i Jevusejcima, ali sam ih ja predao u vaše ruke.
12
Pred vama sam poslao stršljene, pa su oni terali pred vama dva amorejska cara; nisi to učinio svojim mačem i lukom.
13
Dao sam vam zemlju za koju se niste trudili, gradove koje niste gradili, ali u kojima živite, vinograde i maslinjake koje niste sadili, ali od kojih se hranite.’
14
Zato se bojte Gospoda i služite mu odano i besprekorno; odbacite bogove kojima su služili vaši preci s one strane Eufrata i u Egiptu, te služite Gospodu.
15
A ako vam ne odgovara da služite Gospodu, izaberite danas kome ćete služiti: bogovima kojima su služili vaši preci s one strane Eufrata, ili bogovima amorejskim u čijoj zemlji živite. A ja i dom moj služićemo Gospodu.“
16
Narod odgovori: „Daleko bilo od nas da ostavimo Gospoda da bismo služili drugim bogovima!
17
Jer Gospod, Bog naš, je taj koji je izveo nas i naše oce iz Egipta, kuće ropstva, on je učinio na naše oči one velike znakove, i on nas je čuvao celim putem kojim smo putovali, i među svim narodima kroz koje smo prolazili.
18
Gospod je taj koji je proterao pred nama sve narode, Amorejce koje su živeli u zemlji. Zato ćemo i mi služiti Gospodu, jer je on Bog naš.“
19
Isus reče narodu: „Vi ne možete da služite Gospodu, jer on je sveti Bog, ljubomorni Bog koji vam neće oprostiti prestupe i grehe.
20
Ako ostavite Gospoda da biste služili stranim bogovima, on će se okrenuti i dovesti propast na vas, pa će vas dokrajčiti, nakon što vam je činio dobro.“
21
Narod odgovori Isusu: „Ne, mi ćemo služiti Gospodu!“
22
Isus reče narodu: „Vi ste svedoci protiv sebe da ste izabrali da služite Gospodu.“ Narod odgovori: „Svedoci smo.“
23
„Stoga, uklonite strane bogove iz vaše sredine i priklonite se srcem ka Gospodu, Bogu Izrailjevu.“
24
Narod odgovori Isusu: „Služićemo Gospodu, Bogu našem, i slušaćemo njegov glas.“
25
Tako je Isus tog dana u Sihemu sklopio savez sa narodom, i dao im uredbe i propis.
26
Isus je upisao ove reči u knjigu Božijeg Zakona. Zatim je uzeo veliki kamen i postavio ga tamo ispod hrasta, kod Svetilišta Gospodnjeg.
27
Isus reče celom narodu: „Evo, ovaj će kamen biti svedok protiv nas, jer je čuo sve reči koje nam je Gospod rekao. On će biti svedok protiv vas ako se izneverite svome Bogu.“
28
Tada Isus otpremi narod, svakoga na njegovo nasledstvo.
29
Nakon ovih događaja, umre Isus, sin Navinov, sluga Gospodnji. Bilo mu je stotinu deset godina.
30
Sahranili su ga u kraju koji mu je pripao u nasledstvo u Timnat-Serahu, koji je Jefremovoj gori severno od gore Gas.
31
Izrailj je služio Gospodu tokom sveg Isusovog veka, i tokom sveg veka starešina koji su nadživeli Isusa, i koji su znali za sva dela koja je Gospod učinio za Izrailj.
32
A Josifove kosti, koje su Izrailjci poneli iz Egipta, sahranili su u Sihemu, na delu polja koje je Jakov kupio od sinova Emora, oca Sihemovog, za stotinu kesita. Tako je Sihem pripao u nasledstvo sinova Josifovih.
33
Umro je i Eleazar, sin Aronov. Sahranili su ga u Gavaji, gradu njegovoga sina Finesa, koji mu je pripao u Jefremovoj gori.Исус Навин 24:1

Исус Навин 24:2

Исус Навин 24:3

Исус Навин 24:4

Исус Навин 24:5

Исус Навин 24:6

Исус Навин 24:7

Исус Навин 24:8

Исус Навин 24:9

Исус Навин 24:10

Исус Навин 24:11

Исус Навин 24:12

Исус Навин 24:13

Исус Навин 24:14

Исус Навин 24:15

Исус Навин 24:16

Исус Навин 24:17

Исус Навин 24:18

Исус Навин 24:19

Исус Навин 24:20

Исус Навин 24:21

Исус Навин 24:22

Исус Навин 24:23

Исус Навин 24:24

Исус Навин 24:25

Исус Навин 24:26

Исус Навин 24:27

Исус Навин 24:28

Исус Навин 24:29

Исус Навин 24:30

Исус Навин 24:31

Исус Навин 24:32

Исус Навин 24:33Исус Навин 1 / ИсНа 1

Исус Навин 2 / ИсНа 2

Исус Навин 3 / ИсНа 3

Исус Навин 4 / ИсНа 4

Исус Навин 5 / ИсНа 5

Исус Навин 6 / ИсНа 6

Исус Навин 7 / ИсНа 7

Исус Навин 8 / ИсНа 8

Исус Навин 9 / ИсНа 9

Исус Навин 10 / ИсНа 10

Исус Навин 11 / ИсНа 11

Исус Навин 12 / ИсНа 12

Исус Навин 13 / ИсНа 13

Исус Навин 14 / ИсНа 14

Исус Навин 15 / ИсНа 15

Исус Навин 16 / ИсНа 16

Исус Навин 17 / ИсНа 17

Исус Навин 18 / ИсНа 18

Исус Навин 19 / ИсНа 19

Исус Навин 20 / ИсНа 20

Исус Навин 21 / ИсНа 21

Исус Навин 22 / ИсНа 22

Исус Навин 23 / ИсНа 23

Исус Навин 24 / ИсНа 24