A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Исус Навин 191
Drugi žreb je izašao za Simeuna, za pleme sinova Simeunovih po njihovim porodicama. Njihovo nasledstvo bilo je usred nasledstva sinova Judinih.
2
Njima je pripala u nasledstvo: Vir-Saveja, Seva i Molada;
3
Asar-Sual, Vala i Asem;
4
Eltolad, Vetul i Orma;
5
Siklag, Vet-Markavot i Asar-Susa;
6
Vet-Levaot i Saruen: trinaest gradova sa svojim selima.
7
Zatim Ajin, Rimon, Eter, Asan: četiri grada sa svojim selima
8
i sva sela oko ovih gradova sve do Valat-Vira i Ramat-Negeva. To je nasledstvo plemena sinova Simeunovih po svojim porodicama.
9
Nasledstvo sinova Simeunovih bilo je uzeto od zemlje Judinog plemena, zato što je deo dodeljen sinovima Judinim bio preveliki za njih. Tako su sinovi Simeunovi primili svoj deo u nasledstvo usred njihove baštine.
10
Treći žreb je izašao za sinove Zavulonove, po njihovim porodicama. Područje njihovog nasledstva prostiralo se do Sarida.
11
Granica im se na zapad penjala ka Mareali i doticala Davaset i dopirala do Potoka nasuprot Jokneama.
12
Onda je zaokretala od Sarida prema istoku sunca ka granici Kislot-Tavora, izlazila na Davrat, i uspinjala se ka Jafiji.
13
Odatle je išla ka istoku sunca ka Gat-Eferu, Et-Kacinu, izlazila na Rimon i zaokretala ka Nei.
14
Granica je onda skretala na sever prema Anatonu i završavala u dolini Jeftailu,
15
sa Katatom, Nalalom, Simronom, Idalom, i Vitlejemom: dvanaest gradova sa svojim selima.
16
Ovi gradovi sa svojim selima  —  to je nasledstvo sinova Zavulonovih po njihovim porodicama.
17
Četvrti žreb je izašao za Isahara, za sinove Isaharove po njihovim porodicama.
18
Njihova granica je obuhvatala: Jezrael, Kislot, Sunem;
19
Aferajim, Seon, Anaharat;
20
Ravit, Kison, Aves;
21
Remet, En-Ganim, En-Adu i Vet-Fasis.
22
Granica je, zatim, doticala Tavor, Sahasimu, Vet-Semes i završavala kod Jordana: šesnaest gradova sa svojim selima.
23
Ovi gradovi sa svojim selima  —  to je nasledstvo plemena sinova Isaharovih po njihovim porodicama.
24
Peti žreb je izašao za pleme sinova Asirovih po njihovim porodicama.
25
Njihova granica obuhvatala je: Helkatu, Aliju, Vetenu, Ahsafu;
26
Alamelehu, Amadu i Misalu. Granica je doticala Karmil sa zapada, i Sihor-Livnat.
27
Zatim je skretala na istok prema Vet-Dagonu i dopirala do Zavulona i doline Jeftaila na severu, te do Vet-Emeka i Naila, i izbijala na Kavul s leva,
28
a onda nastavljala ka Evronu, Reovu, Amonu i Kani sve do Velikog Sidona.
29
Granica je zatim zavijala ka Rami do utvrđenog grada Tira, zaokretala ka Osi i izlazila na more. Obuhvatala je Mehevel i Ahziv,
30
Umu, Afek i Reov: dvadeset dva grada sa svojim selima.
31
Ovi gradovi sa svojim selima  —  to je nasledstvo plemena sinova Asirovih po svojim porodicama.
32
Šesti žreb je izašao za sinove Neftalimove po njihovim porodicama.
33
Granica im je išla od Elafa, i od hrasta u Cananimu, od Adami-Nekeva, Javnila do Lakuma i završavala kod Jordana.
34
Zatim je granica okretala na zapad k Aznat-Tavoru i odatle izlazila na Hukok, i dopirala do Zavulona s juga, do Asira sa zapada, i do Jude na Jordanu s istoka.
35
Ovo su utvrđeni gradovi: Sidim, Ser, Amat, Rakat, Hineret;
36
Adama, Rama, Asor;
37
Kedes, Edrajin, En-Asor;
38
Iron, Migdal-El, Orem, Vet-Anat, i Vet-Semes: devetnaest gradova sa svojim selima.
39
Ovi gradovi sa svojim selima  —  to je nasledstvo plemena sinova Neftalimovih.
40
Sedmi žreb je izašao za pleme sinova Danovih po njihovim porodicama.
41
Granica njihovog nasledstva obuhvatala je: Saraja, Estaol, Ir-Semes,
42
Salavin, Ajalon, Jetla,
43
Elon, Timna, Akaron,
44
Eltekon, Giveton, Valat,
45
Jud, Veni-Varak, Gat-Rimon,
46
Me-Jarkon i Rakon s područjem nasuprot Jope.
47
Ali, područje sinova Danovih bilo je pretesno za njih; zato se dignu sinovi Danovi, napadnu Lesem i osvoje ga, a stanovništvo pobiju oštricom mača. Grad zaposednu i nasele se u njemu. Lesem su prozvali Dan, po imenu svoga oca, Dana.
48
Ovi gradovi sa svojim selima  —  to je nasledstvo plemena sinova Danovih po njihovim porodicama.
49
Kada su završili deobu zemlje u nasledstvo po njenim područjima, Izrailjci dadoše Isusu, sinu Navinovom, nasledstvo među sobom.
50
Po naredbi Gospodnjoj dali su mu grad koji je tražio: Timnat-Serah u Jefremovoj gori. On je grad obnovio i naselio se u njemu.
51
To su nasledstva koja su sveštenik Eleazar, Isus, sin Navinov, i rodovski glavari podelili izrailjskim plemenima, u Silomu, pred Gospodom, na vratima Šatora od sastanka. Tako su završili deobu zemlje.Исус Навин 19:1

Исус Навин 19:2

Исус Навин 19:3

Исус Навин 19:4

Исус Навин 19:5

Исус Навин 19:6

Исус Навин 19:7

Исус Навин 19:8

Исус Навин 19:9

Исус Навин 19:10

Исус Навин 19:11

Исус Навин 19:12

Исус Навин 19:13

Исус Навин 19:14

Исус Навин 19:15

Исус Навин 19:16

Исус Навин 19:17

Исус Навин 19:18

Исус Навин 19:19

Исус Навин 19:20

Исус Навин 19:21

Исус Навин 19:22

Исус Навин 19:23

Исус Навин 19:24

Исус Навин 19:25

Исус Навин 19:26

Исус Навин 19:27

Исус Навин 19:28

Исус Навин 19:29

Исус Навин 19:30

Исус Навин 19:31

Исус Навин 19:32

Исус Навин 19:33

Исус Навин 19:34

Исус Навин 19:35

Исус Навин 19:36

Исус Навин 19:37

Исус Навин 19:38

Исус Навин 19:39

Исус Навин 19:40

Исус Навин 19:41

Исус Навин 19:42

Исус Навин 19:43

Исус Навин 19:44

Исус Навин 19:45

Исус Навин 19:46

Исус Навин 19:47

Исус Навин 19:48

Исус Навин 19:49

Исус Навин 19:50

Исус Навин 19:51Исус Навин 1 / ИсНа 1

Исус Навин 2 / ИсНа 2

Исус Навин 3 / ИсНа 3

Исус Навин 4 / ИсНа 4

Исус Навин 5 / ИсНа 5

Исус Навин 6 / ИсНа 6

Исус Навин 7 / ИсНа 7

Исус Навин 8 / ИсНа 8

Исус Навин 9 / ИсНа 9

Исус Навин 10 / ИсНа 10

Исус Навин 11 / ИсНа 11

Исус Навин 12 / ИсНа 12

Исус Навин 13 / ИсНа 13

Исус Навин 14 / ИсНа 14

Исус Навин 15 / ИсНа 15

Исус Навин 16 / ИсНа 16

Исус Навин 17 / ИсНа 17

Исус Навин 18 / ИсНа 18

Исус Навин 19 / ИсНа 19

Исус Навин 20 / ИсНа 20

Исус Навин 21 / ИсНа 21

Исус Навин 22 / ИсНа 22

Исус Навин 23 / ИсНа 23

Исус Навин 24 / ИсНа 24