A A A A A
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Бројеви 27

1
Tada su pristupile ćerke Salpada, sina Eferovog, sina Galadovog, sina Mahirovog, sina Manasijinog, sina Josifovog. On je bio iz Manasijine porodice. Ćerke su mu se zvale: Mala, Nuja, Egla, Melha i Tersa.
2
Stale su pred Mojsija i sveštenika Eleazara, pred knezove i svu zajednicu, kod ulaza u Šator od sastanka, i rekle:
3
„Naš otac je umro u pustinji. On nije bio među onim pristalicama, Korejevim pristalicama, što su se pobunile protiv Gospoda, nego je umro zbog svog greha. Nije imao sinova.
4
Zašto da ime našeg oca nestane iz njegove porodice zato što nije imao ni jednog sina? Daj nam posed među braćom našeg oca.“
5
Mojsije donese njihov slučaj pred Gospoda.
6
Gospod reče Mojsiju:
7
„Salpadove ćerke su u pravu. Daj im posed u nasledstvo među braćom njihovog oca; prevedi na njih nasledstvo njihovog oca.
8
A Izrailjcima reci: ’Ako čovek umre a nema nijednog sina, prevedite nasledstvo na njegovu ćerku.
9
Ako nema ni ćerku, njegovo nasledstvo dajte njegovoj braći.
10
Ako nema ni braću, dajte njegovo nasledstvo braći njegovog oca.
11
Ako njegov otac nema braće, njegovo nasledstvo dajte u posed njegovom najbližem rođaku iz rodbine. Neka to Izrailjcima bude pravna uredba kao što je Gospod zapovedio Mojsiju.’“
12
Gospod reče Mojsiju: „Popni se na ovu goru Avarim i pogledaj zemlju koju sam dao Izrailjcima.
13
Kad je pogledaš, pridružićeš se svome narodu, kao što mu se pridružio tvoj brat Aron,
14
jer ste se pobunili protiv moje reči u pustinji Cin kada se zajednica svađala, umesto da kod voda objavite moju svetost pred njihovim očima.“ (To su merivske vode kod Kadisa u pustinji Cin.)
15
Mojsije reče Gospodu:
16
„Neka Gospod, Bog duhova svih stvorenja, postavi jednog čoveka nad zajednicom,
17
koji će ih predvoditi u svemu što preduzimaju, koji će ih izvoditi i dovoditi. Tako Gospodnja zajednica neće biti kao stado bez pastira.“
18
Gospod reče Mojsiju: „Uzmi Isusa, sina Navinovog, čoveka u kome je moj Duh, i položi svoju ruku na njega.
19
Postavi ga pred sveštenika Eleazara i pred svu zajednicu, i uvedi ga u službu u njihovoj prisutnosti.
20
Zatim mu predaj deo svoje vlasti, da mu se pokorava sva izrailjska zajednica.
21
Onda ga postavi pred sveštenika Eleazara, a on će za njega tražiti savet od Gospoda putem Urima. Na njegovu zapovest neka on i sva izrailjska zajednica polaze i na njegovu zapovest neka dolaze.“
22
Mojsije učini kako mu je Gospod zapovedio. Uzeo je Isusa i postavio ga pred sveštenika Eleazara i pred svu zajednicu.
23
Zatim je položio svoju ruku na njega u uveo ga u službu, kao što je Gospod rekao preko Mojsija.
Бројеви 27:1
Бројеви 27:2
Бројеви 27:3
Бројеви 27:4
Бројеви 27:5
Бројеви 27:6
Бројеви 27:7
Бројеви 27:8
Бројеви 27:9
Бројеви 27:10
Бројеви 27:11
Бројеви 27:12
Бројеви 27:13
Бројеви 27:14
Бројеви 27:15
Бројеви 27:16
Бројеви 27:17
Бројеви 27:18
Бројеви 27:19
Бројеви 27:20
Бројеви 27:21
Бројеви 27:22
Бројеви 27:23
Бројеви 1 / Бро 1
Бројеви 2 / Бро 2
Бројеви 3 / Бро 3
Бројеви 4 / Бро 4
Бројеви 5 / Бро 5
Бројеви 6 / Бро 6
Бројеви 7 / Бро 7
Бројеви 8 / Бро 8
Бројеви 9 / Бро 9
Бројеви 10 / Бро 10
Бројеви 11 / Бро 11
Бројеви 12 / Бро 12
Бројеви 13 / Бро 13
Бројеви 14 / Бро 14
Бројеви 15 / Бро 15
Бројеви 16 / Бро 16
Бројеви 17 / Бро 17
Бројеви 18 / Бро 18
Бројеви 19 / Бро 19
Бројеви 20 / Бро 20
Бројеви 21 / Бро 21
Бројеви 22 / Бро 22
Бројеви 23 / Бро 23
Бројеви 24 / Бро 24
Бројеви 25 / Бро 25
Бројеви 26 / Бро 26
Бројеви 27 / Бро 27
Бројеви 28 / Бро 28
Бројеви 29 / Бро 29
Бројеви 30 / Бро 30
Бројеви 31 / Бро 31
Бројеви 32 / Бро 32
Бројеви 33 / Бро 33
Бројеви 34 / Бро 34
Бројеви 35 / Бро 35
Бројеви 36 / Бро 36