A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Бројеви 221
Izrailjci su nastavili put. Utaborili su se na moavskim poljanama na drugoj strani Jordana nasuprot Jerihona.
2
A Valak, sin Seforov, je video sve što je Izrailj učinio Amorejcima.
3
Moava je obuzeo veliki strah od naroda, jer je bio mnogobrojan; Moava je obuzeo užas pred Izrailjcima.
4
Moavci rekoše madijanskim starešinama: „Ova rulja će obrstiti sve oko nas, kao što vo obrsti poljsku travu.“ Valak, sin Seforov, je u to vreme bio car Moava.
5
Tada je poslao glasnike Valamu, sinu Veorovom, u Fatur, koji je kod Eufrata, u zemlju svoga naroda, da ga pozovu. Rekao je: „Evo, izašao je jedan narod iz Egipta i prekrio zemlju; živi tu, nasuprot mene.
6
Dođi stoga i prokuni mi ovaj narod, jer je moćniji od mene, pa ću možda moći da ga savladam i isteram iz zemlje. Znam, naime, da koga ti blagosloviš, taj je blagosloven, a koga prokuneš, taj je proklet.“
7
Odu moavske i madijanske starešine noseći sa sobom nagradu za vračanje. Kad su došli Valamu, preneli su mu Valakove reči.
8
On im reče: „Prenoćite ovde, a ja ću vam odgovoriti onako kako mi Gospod bude rekao.“ Tako su moavski knezovi ostali sa Valamom.
9
Bog dođe k Valamu i reče mu: „Ko su ovi ljudi s tobom?“
10
Valam odgovori Bogu: „Moavski car Valak, sin Seforov, poslao mi je ovu poruku:
11
’Evo, izašao je jedan narod iz Egipta i prekrio zemlju. Stoga, dođi i prokuni mi ih, pa ću možda moći da ih savladam i isteram.’“
12
Međutim, Bog odgovori Valamu: „Ne idi s njima! Ne proklinji taj narod, jer je blagosloven.“
13
Ujutro Valam ustade i reče Valakovim knezovima: „Vratite se u svoju zemlju, jer je Gospod odbio da me pusti da pođem s vama.“
14
Knezovi Moava su ustali, vratili se Valaku i rekli mu: „Valam je odbio da pođe s nama.“
15
Valak je ponovo poslao knezove, brojnije i uglednije od prvih.
16
Dođu oni k Valamu i poruče mu: „Govori Valak, sin Seforov: ’Nemoj oklevati da dođeš k meni,
17
jer ću te bogato nagraditi. Učiniću sve što mi kažeš, samo dođi i prokuni mi ovaj narod.’“
18
Valam odgovori Valakovim slugama: „Da mi Valak da i punu kuću srebra i zlata, ne bih mogao da prekršim zapovest Gospoda, Boga moga; ništa ne mogu da učinim, ni veliko ni malo.
19
A sad prenoćite i vi ovde, da vidim šta će mi još Gospod kazati.“
20
Bog dođe noću k Valamu i reče mu: „Ako su ovi ljudi došli da te pozovu, ustani i idi s njima, ali čini samo ono što ti zapovedim.“
21
Ujutro Valam ustane, osedla svoju magaricu i ode sa moavskim knezovima.
22
Ali Bog se veoma razgnevio zato što je otišao. Dok je Valam jahao svoju magaricu u pratnji dvojice svojih slugu, na put mu se postavio Anđeo Gospodnji da ga spreči
23
Kad je magarica ugledala Anđela Gospodnjeg kako stoji na putu sa isukanim mačem u ruci, skrenula je s puta i krenula preko polja. Valam je počeo da tuče magaricu da je vrati na put.
24
Zatim je Anđeo Gospodnji stao na uzak put između vinograda, s ogradama s jedne i druge strane.
25
No, kad je magarica ugledala Anđela Gospodnjeg, pribila se uz zid i prignječila Valamovu nogu. On je opet istuče.
26
Anđeo Gospodnji opet pođe ispred i stane u tesnac, gde se nije moglo skrenuti ni desno ni levo.
27
Magarica je videla Anđela Gospodnjeg, pa je legla pod Valamom. Valam se toliko razgnevio da je počeo da je tuče štapom.
28
Tada je Gospod otvorio usta magarici i ona reče Valamu: „Šta sam ti učinila da si me tako istukao tri puta?“
29
Valam odgovori: „To je zato što praviš budalu od mene! Da imam mač pri sebi, odmah bih te ubio!“
30
Magarica reče Valamu: „Nisam li ja tvoja magarica koju si oduvek jahao sve do danas? Jesam li ti ikada činila ovako nešto?“ On odgovori: „Nisi.“
31
Tada je Gospod otvorio Valamove oči. Kad je video Anđela kako stoji na putu sa isukanim mačem u ruci, poklonio se licem do zemlje.
32
Anđeo Gospodnji mu reče: „Zašto si tri puta istukao magaricu? Evo, to sam ja sâm izašao da te zaustavim, jer je tvoj put poguban preda mnom.
33
Magarica me je videla, pa se okrenula od mene tri puta. Da se nije uklanjala od mene, zaista bih te ubio, a nju bih ostavio u životu.“
34
Valam odgovori Anđelu Gospodnjem: „Zgrešio sam. Nisam, naime, znao da ti stojiš na putu da me zaustaviš. Stoga, ako je to zlo u tvojim očima, ja ću se vratiti.“
35
Anđeo Gospodnji odgovori Valamu: „Idi sa tim ljudima, ali govori samo ono što ti kažem.“ Tako je Valam otišao sa Valakovim knezovima.
36
Kad je Valak čuo da je Valam došao, izašao je da ga dočeka u moavskom gradu koji se nalazi kod Arnona, na samoj granici.
37
Valak reče Valamu: „Zar nisam slao glasnike da te pozovu? Zašto mi nisi došao? Zar nisam u stanju da te bogato nagradim?“
38
Valam odgovori Valaku: „Evo, došao sam k tebi. Ali zar ja mogu da kažem bilo šta? Govoriću samo ono što mi Bog stavi na jezik.“
39
Valam ode sa Valakom. Došli su u Kirijat-Uzot.
40
Tada je Valak prineo na žrtvu krupnu i sitnu stoku, pa je od toga poslao Valamu i knezovima, koji su bili s njim.
41
Sledećeg jutra je poveo Valama i doveo ga na Vamot-Val, odakle je mogao da vidi jedan deo naroda.Бројеви 22:1

Бројеви 22:2

Бројеви 22:3

Бројеви 22:4

Бројеви 22:5

Бројеви 22:6

Бројеви 22:7

Бројеви 22:8

Бројеви 22:9

Бројеви 22:10

Бројеви 22:11

Бројеви 22:12

Бројеви 22:13

Бројеви 22:14

Бројеви 22:15

Бројеви 22:16

Бројеви 22:17

Бројеви 22:18

Бројеви 22:19

Бројеви 22:20

Бројеви 22:21

Бројеви 22:22

Бројеви 22:23

Бројеви 22:24

Бројеви 22:25

Бројеви 22:26

Бројеви 22:27

Бројеви 22:28

Бројеви 22:29

Бројеви 22:30

Бројеви 22:31

Бројеви 22:32

Бројеви 22:33

Бројеви 22:34

Бројеви 22:35

Бројеви 22:36

Бројеви 22:37

Бројеви 22:38

Бројеви 22:39

Бројеви 22:40

Бројеви 22:41Бројеви 1 / Бро 1

Бројеви 2 / Бро 2

Бројеви 3 / Бро 3

Бројеви 4 / Бро 4

Бројеви 5 / Бро 5

Бројеви 6 / Бро 6

Бројеви 7 / Бро 7

Бројеви 8 / Бро 8

Бројеви 9 / Бро 9

Бројеви 10 / Бро 10

Бројеви 11 / Бро 11

Бројеви 12 / Бро 12

Бројеви 13 / Бро 13

Бројеви 14 / Бро 14

Бројеви 15 / Бро 15

Бројеви 16 / Бро 16

Бројеви 17 / Бро 17

Бројеви 18 / Бро 18

Бројеви 19 / Бро 19

Бројеви 20 / Бро 20

Бројеви 21 / Бро 21

Бројеви 22 / Бро 22

Бројеви 23 / Бро 23

Бројеви 24 / Бро 24

Бројеви 25 / Бро 25

Бројеви 26 / Бро 26

Бројеви 27 / Бро 27

Бројеви 28 / Бро 28

Бројеви 29 / Бро 29

Бројеви 30 / Бро 30

Бројеви 31 / Бро 31

Бројеви 32 / Бро 32

Бројеви 33 / Бро 33

Бројеви 34 / Бро 34

Бројеви 35 / Бро 35

Бројеви 36 / Бро 36