A A A A A
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Јеремија 431
A kada je Jeremija prestao da objavljuje svem narodu sve reči Gospoda, njihovog Boga  —  sve te reči koje mu je za njih poslao njihov Gospod Bog  —
2
Osajin sin Azarija, Karijin sin Joanan i svi bahati ljudi uzvratiše Jeremiji: „Lažeš! Nije te poslao Gospod, naš Bog, da kažeš: ’Ne smete da idete u Egipat i živite tamo.’
3
Tebe je Nirijin sin Varuh podgovorio protiv nas, kako bi nas predao u ruke Haldejaca, da nas pobiju i da nas odvedu u Vavilon, u izgnanstvo.“
4
Tako Karijin sin Joanan, svi vojni zapovednici i sav narod nisu poslušali Gospodnji poziv da ostanu u judejskoj zemlji.
5
Karijin sin Joanan i svi vojni zapovednici su poveli sav Judin ostatak koji se vratio iz svih naroda u koje su bili izgnani da bi živeli u Judi:
6
muškarce, žene, decu, careve ćerke  —  svakoga koga je Godoliji, Ahikamovom sinu, i Safanovom unuku ostavio Navuzardan, zapovednik telesne straže  —  proroka Jeremiju i Varuha, Nirijinog sina.
7
Otišli su Egipat jer nisu poslušali Gospodnji glas. Tako su stigli u Tafnes.
8
A Jeremiji je u Tafnesu došla reč od Gospoda:
9
„Uzmi u ruke veliko kamenje i naočigled svih Judejaca ga sakrij u malter terase od cigala, što je na ulazu faraonovog dvora u Tafnesu.
10
I reci im: ’Ovako kaže Gospod nad vojskama, Bog Izrailja: evo, ja šaljem po Navuhodonosora, cara Vavilona, svoga slugu. Dovešću ga i ostaviću njegov presto nad ovim kamenjem koje sam sakrio, a on će nad njima da postavi svoj carski šator.
11
On će doći i napašće Egipat  —  u smrt ko je za smrt; u izgnanstvo ko je za izgnanstvo; pod mač ko je za mač.
12
Zapaliću vatru u hramovima bogova Egipta i on će ih spaliti. Porobiće ih, a Egipat će obištiti kao što pastir od vaški bišti svoj ogrtač. I odande će izaći u miru.
13
Polomiće svete stubove hrama Sunca što su u egipatskoj zemlji i hramove egipatskih bogova će spaliti vatrom.’“Јеремија 43:1

Јеремија 43:2

Јеремија 43:3

Јеремија 43:4

Јеремија 43:5

Јеремија 43:6

Јеремија 43:7

Јеремија 43:8

Јеремија 43:9

Јеремија 43:10

Јеремија 43:11

Јеремија 43:12

Јеремија 43:13Јеремија 1 / Јере 1

Јеремија 2 / Јере 2

Јеремија 3 / Јере 3

Јеремија 4 / Јере 4

Јеремија 5 / Јере 5

Јеремија 6 / Јере 6

Јеремија 7 / Јере 7

Јеремија 8 / Јере 8

Јеремија 9 / Јере 9

Јеремија 10 / Јере 10

Јеремија 11 / Јере 11

Јеремија 12 / Јере 12

Јеремија 13 / Јере 13

Јеремија 14 / Јере 14

Јеремија 15 / Јере 15

Јеремија 16 / Јере 16

Јеремија 17 / Јере 17

Јеремија 18 / Јере 18

Јеремија 19 / Јере 19

Јеремија 20 / Јере 20

Јеремија 21 / Јере 21

Јеремија 22 / Јере 22

Јеремија 23 / Јере 23

Јеремија 24 / Јере 24

Јеремија 25 / Јере 25

Јеремија 26 / Јере 26

Јеремија 27 / Јере 27

Јеремија 28 / Јере 28

Јеремија 29 / Јере 29

Јеремија 30 / Јере 30

Јеремија 31 / Јере 31

Јеремија 32 / Јере 32

Јеремија 33 / Јере 33

Јеремија 34 / Јере 34

Јеремија 35 / Јере 35

Јеремија 36 / Јере 36

Јеремија 37 / Јере 37

Јеремија 38 / Јере 38

Јеремија 39 / Јере 39

Јеремија 40 / Јере 40

Јеремија 41 / Јере 41

Јеремија 42 / Јере 42

Јеремија 43 / Јере 43

Јеремија 44 / Јере 44

Јеремија 45 / Јере 45

Јеремија 46 / Јере 46

Јеремија 47 / Јере 47

Јеремија 48 / Јере 48

Јеремија 49 / Јере 49

Јеремија 50 / Јере 50

Јеремија 51 / Јере 51

Јеремија 52 / Јере 52