A A A A A
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Излазак 391
Od ljubičaste, skerletne i tamno crvene tkanine, napravili su svetu odoru za službu u Svetinji; napravili su posvećene odore za Arona, kako je Gospod zapovedio Mojsiju.
2
Oplećak su napravili od zlata, ljubičaste, skerletne i tamno crvene tkanine i finog lana.
3
Iskovali su pločice od zlata, pa su ih izrezali u niti da se vešto upletu u ljubičastu, skerletnu i tamno crvenu tkaninu i od finog lana  —  vešto izvezen.
4
Za oplećak su napravili naramenice koje su bile sastavljene s njim na oba njegova kraja.
5
Pojas kojim se opasivao oplećak je takođe bio napravljen od zlata, ljubičaste, skerletne i tamno crvene tkanine i finog lana, tako da je s njim činio jednu celinu, kao što je Gospod zapovedio Mojsiju.
6
Zatim su oniks optočili okvirom od zlata. Na njemu su, kao na pečatnom prstenu, bila izrezana imena Izrailjevih sinova.
7
Umetnuli su ih u naramenice oplećka da budu podsetnik sinovima Izrailjevim, kako je Gospod zapovedio Mojsiju.
8
Potom su napravili naprsnik umetničkom veštinom, kao i oplećak: od zlata, ljubičaste, skerletne i tamno crvene tkanine i finog lana.
9
Bio je u obliku četvorougla, udvojen; bio je pedalj dužine, pedalj širine, i podvostručen.
10
Umetnuo je u njega četiri reda dragog kamenja. U prvom redu su bili: rubin, topaz i smaragd;
11
u drugom redu: malahit, safir i dijamant;
12
u trećem redu: hijacint, ahat i ametist;
13
a u četvrtom redu: hrisolit, oniks i jaspis. Bili su optočeni zlatnim okvirom.
14
Bilo je dvanaest dragih kamenova sa imenima sinova Izrailjevih; na svakom je bilo urezano, kao na pečatu na prstenju, po jedno ime za svako od dvanaest plemena.
15
Za naprsnik su napravili lančiće od čistog zlata u obliku upletene uzice.
16
Zatim su napravili dva zlatna kolutića i pričvrstili ih na dva gornja ugla naprsnika.
17
Zlatne lančiće su privezali za dva kolutića na uglovima naprsnika.
18
Oba kraja lančića su privezali za dva okvira i pričvrstili ih za dve naramenice s prednje strane oplećka.
19
Onda su napravili dva kolutića od zlata i pričvrstili ih za dva donja ugla naprsnika, pri rubu unutrašnje strane do oplećka.
20
Zatim su napravili dva kolutića od zlata i pričvrstili ih za donji kraj naramenice oplećka, na njegovoj prednjoj strani, kod šava iznad pojasa oplećka.
21
Kolutiće naprsnika su privezali za kolutiće oplećka uzicom od purpura, da bi naprsnik stajao iznad pojasa, te da ne bi spadao s oplećka, baš kako je Gospod zapovedio Mojsiju.
22
Potom su napravili plašt za oplećak, sav istkan od ljubičaste tkanine.
23
U njegovoj sredini je bio prorez za glavu, kao prorez na oklopu. Rub oko proreza bio je opšiven vezenim okovratnikom, da se plašt ne bi cepao.
24
Svuda oko donjeg ruba plašta napravili su narove od ljubičaste, skerletne i tamno crvene tkanine, i finog lana.
25
Napravili su zvončiće od čistog zlata i stavili ih između narova, svuda oko ruba plašta za službu, baš kako je Gospod zapovedio Mojsiju:
26
zvonce pa nar, zvonce pa nar, i tako svuda okolo uz rub plašta, kao što je Gospod zapovedio Mojsiju.
27
Aronu i njegovim sinovima su istkali košulje od finog lana,
28
lanene turbane, lanene kape i gaće od finog lana.
29
Pojasevi su bili vezom izvezeni od finog lana, ljubičaste, skerletne i tamno crvene tkanine, baš kako je Gospod zapovedio Mojsiju.
30
Zatim su napravili pločicu, posvetni natpis, od čistog zlata i na njemu urezali kao na pečatu: „POSVEĆEN GOSPODU“.
31
Privezali su je ljubičastom vrpcom i postavili je na vrh turbana, baš kako je Gospod zapovedio Mojsiju.
32
Tako su bili završeni svi radovi na Prebivalištu, Šatoru od sastanka. Izrailjci su uradili sve što je Gospod rekao Mojsiju da urade.
33
Onda su doneli Mojsiju Prebivalište, Šator od sastanka i sav njegov pribor: njegove kopče, njegove daske, njegove obruče, njegove stubove i podnožja;
34
pokrivač od ovnujskih koža obojenih u crveno, pokrivač od finih koža i pregradnu zavesu;
35
Kovčeg svedočanstva sa svojim drškama i poklopac;
36
sto sa svim njegovim priborom; prinesene hlebove;
37
svećnjak od čistog zlata sa njegovim svećama  —  poređanim lampama  —  sa svim njegovim priborom, i ulje za osvetljenje;
38
žrtvenik od zlata, ulje pomazanja i začine za kađenje i zastor za ulaz u Šator;
39
bronzani žrtvenik sa bronzanom oplatom, drškama i svim njegovim priborom; umivaonik sa svojim postoljem;
40
zavese za dvorište, sa stubovima i podnožjima, i zastor za dvorišni ulaz, njegovu užad i kočiće i sav pribor za službu u Prebivalištu, za Šator od sastanka;
41
izvezene odežde za službu u Svetinji  —  posvećene odežde za sveštenika Arona i odežde za svešteničku službu njegovih sinova.
42
Izrailjci su uradili sav posao onako kako je Gospod zapovedio Mojsiju.
43
Mojsije je, zatim, pregledao sve radove, pa kad je video da su uradili kako je Gospod zapovedio, blagoslovio ih je.Излазак 39:1

Излазак 39:2

Излазак 39:3

Излазак 39:4

Излазак 39:5

Излазак 39:6

Излазак 39:7

Излазак 39:8

Излазак 39:9

Излазак 39:10

Излазак 39:11

Излазак 39:12

Излазак 39:13

Излазак 39:14

Излазак 39:15

Излазак 39:16

Излазак 39:17

Излазак 39:18

Излазак 39:19

Излазак 39:20

Излазак 39:21

Излазак 39:22

Излазак 39:23

Излазак 39:24

Излазак 39:25

Излазак 39:26

Излазак 39:27

Излазак 39:28

Излазак 39:29

Излазак 39:30

Излазак 39:31

Излазак 39:32

Излазак 39:33

Излазак 39:34

Излазак 39:35

Излазак 39:36

Излазак 39:37

Излазак 39:38

Излазак 39:39

Излазак 39:40

Излазак 39:41

Излазак 39:42

Излазак 39:43Излазак 1 / Изл 1

Излазак 2 / Изл 2

Излазак 3 / Изл 3

Излазак 4 / Изл 4

Излазак 5 / Изл 5

Излазак 6 / Изл 6

Излазак 7 / Изл 7

Излазак 8 / Изл 8

Излазак 9 / Изл 9

Излазак 10 / Изл 10

Излазак 11 / Изл 11

Излазак 12 / Изл 12

Излазак 13 / Изл 13

Излазак 14 / Изл 14

Излазак 15 / Изл 15

Излазак 16 / Изл 16

Излазак 17 / Изл 17

Излазак 18 / Изл 18

Излазак 19 / Изл 19

Излазак 20 / Изл 20

Излазак 21 / Изл 21

Излазак 22 / Изл 22

Излазак 23 / Изл 23

Излазак 24 / Изл 24

Излазак 25 / Изл 25

Излазак 26 / Изл 26

Излазак 27 / Изл 27

Излазак 28 / Изл 28

Излазак 29 / Изл 29

Излазак 30 / Изл 30

Излазак 31 / Изл 31

Излазак 32 / Изл 32

Излазак 33 / Изл 33

Излазак 34 / Изл 34

Излазак 35 / Изл 35

Излазак 36 / Изл 36

Излазак 37 / Изл 37

Излазак 38 / Изл 38

Излазак 39 / Изл 39

Излазак 40 / Изл 40