A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Излазак 291
Ovako ćeš postupiti s njima da ih posvetiš za moje sveštenstvo: uzmi jednog junca i dva ovna bez mane;
2
onda uzmi beskvasni hleb, beskvasne kolače zamešene s uljem, i beskvasne lepinje premazane uljem. Napravi ih od pšeničnog brašna.
3
Stavi ih u jednu košaru i u njoj ih prinesi s juncem i dva ovna.
4
Onda dovedi Arona i njegove sinove na ulaz u Šator od sastanka i operi ih vodom.
5
Zatim uzmi odoru i obuci Arona u košulju, ogrtač oplećka, oplećak i naprsnik i opaši ga izvezenim pojasom oplećka.
6
Stavi mu turban na glavu i na njoj pričvrsti posvetni natpis.
7
Zatim uzmi ulje za pomazanje i pomaži ga izlivajući ulje na njegovu glavu.
8
Onda dovedi njegove sinove, obuci im košulje,
9
opaši ih pojasevima  —  kako Arona tako i njegove sinove  —  i obavij im turbane. Tako neka im pripada sveštenstvo prema trajnoj uredbi. Tako ćeš uvesti u službu Arona i njegove sinove.
10
Dovedi onda junca pred Šator od sastanka, a Aron i njegovi sinovi neka polože ruke na njegovu glavu.
11
Ti onda zakolji junca pred Gospodom kod ulaza u Šator od sastanka.
12
Uzmi nešto od krvi junca i prstom je namaži na rogove žrtvenika, a ostatak krvi izlij podno žrtvenika.
13
Zatim skini sve salo oko iznutrica, jetrenu mrežicu, i oba bubrega s lojem, pa to spali na žrtveniku.
14
Meso junca, njegovu kožu i balegu spali izvan tabora. To je žrtva za greh.
15
Nakon toga uzmi jednog ovna, a Aron i njegovi sinovi neka polože ruke na njegovu glavu.
16
Zakolji ovna i uzmi nešto od njegove krvi, pa njome zapljusni žrtvenik sa svih strana.
17
Ovna iseci na komade, operi mu iznutrice i noge, pa ih stavi na ostale delove i glavu.
18
Zatim celog ovna spali na žrtveniku. To je žrtva svespalnica Gospodu, ugodni miris, paljena žrtva za Gospoda.
19
Onda uzmi drugog ovna. Aron i njegovi sinovi neka polože ruke na njegovu glavu,
20
a ti ga zakolji. Onda uzmi nešto krvi i njome namaži resicu desnog uha Aronovog, te resicu desnog uha njegovih sinova, palac njihove desne ruke, i palac njihove desne noge. Ostatkom krvi zapljusni žrtvenik sa svih strana.
21
Zatim uzmi nešto krvi sa žrtvenika i ulja za pomazanje, pa njima poškropi Arona i njegovu odeždu, a tako i njegove sinove i njihove odežde. Tako će biti posvećen on i njegova odežda, kao i njegovi sinovi i njihove odežde.
22
Potom uzmi salo od ovna, salo s repa, salo oko iznutrica, jetrenu mrežicu, oba bubrega sa salom oko njih, i desnu plećku  —  jer je ovan žrtva za posvećenje  —
23
zatim jedan okrugli hleb, jedan kolač zamešen s uljem, i jednu lepinju iz košare sa beskvasnim hlebom što je pred Gospodom.
24
Sve to položi na ruke Arona i njegovih sinova, pa prinesi žrtvu dizanicu pred Gospodom.
25
Zatim uzmi to iz njihovih ruku, pa spali na žrtveniku povrh žrtve svespalnice, kao ugodni miris pred Gospodom. To je paljena žrtva Gospodu.
26
Uzmi zatim grudi ovna koji je prinesen za Aronovo posvećenje i prinesi ih kao žrtvu dizanicu pred Gospodom. Taj deo neka pripadne tebi.
27
Posveti grudi koje su bile prinesene kao žrtva dizanica i but koji je bio prinesen kao žrtveni dar od ovna prinesenog za posvećenje Arona i njegovih sinova.
28
Aron i njegovi sinovi neka primaju taj deo od Izrailjaca, jer je to žrtva dizanica. Izrailjci će davati taj deo kada budu prinosili žrtve mira koje se podižu Gospodu. Ovo je trajna uredba.
29
Aronove posvećene odežde neka pripadnu njegovim sinovima posle njega; u njima neka budu pomazani i uvedeni u službu.
30
Sin koji ga nasledi kao sveštenik, neka ih sedam dana nosi, kad uđe u Šator od sastanka da vrši bogosluženje u Svetinji.
31
Zatim uzmi ovna posvećenja i skuvaj njegovo meso na svetom mestu.
32
Aron i njegovi sinovi neka jedu meso od tog ovna sa hlebom iz košare, na ulazu u Šator od sastanka.
33
Dakle, što je bilo prineseno za njihovo otkupljenje prilikom njihovog uvođenja u službu  —  to neka jedu. Neovlašćen ne sme to da jede, jer je posvećeno.
34
Ako preostane šta mesa i hleba, spali na vatri; to ne sme da se jede, jer je posvećeno.
35
Postupi sa Aronom i njegovim sinovima onako kako sam ti zapovedio. Sedam dana ih uvodi u službu.
36
Svakog dana prinesi junca kao žrtvu za greh  —  za otkupljenje. Prinesi i žrtvu za greh da otkupiš žrtvenik, a zatim ga pomaži da ga posvetiš.
37
Sedam dana prinosi žrtvu otkupljenja za žrtvenik i posvećuj ga. Tada će žrtvenik postati presvet, i što god ga se dotakne biće posvećeno.
38
A ovo ćeš stalno prinositi na žrtvu: dnevno dva jagnjeta od godinu dana.
39
Jedno jagnje prinesi ujutro, a drugo prinesi uveče.
40
S prvim jagnjetom prinesi jednu desetinu efe brašna zamešenog s četvrtinom hina ulja od tučenih maslina, i žrtvu izlivnicu od četvrtine hina vina.
41
Drugo jagnje prinesi uveče. S njim prinesi istu žitnu žrtvu kao ujutro, i žrtvu izlivnicu na ugodni miris, paljenu žrtvu Gospodu.
42
Neka se ova žrtva svespalnica prinosi na ulazu u Šator od sastanka, pred Gospodom, od pokolenja do pokolenja. Tamo ću se sastajati s tobom da ti govorim.
43
Tamo ću se sastajati i s Izrailjcima, i moja će slava posvetiti to mesto.
44
Ja ću posvetiti Šator od sastanka i žrtvenik. Takođe ću posvetiti Arona i njegove sinove da mi služe kao sveštenici.
45
Ja ću boraviti među Izrailjcima i biti njihov Bog.
46
Tada će znati da sam ja, Gospod, Bog njihov, koji ih je izveo iz Egipta da boravim među njima. Ja sam Gospod, Bog njihov!Излазак 29:1

Излазак 29:2

Излазак 29:3

Излазак 29:4

Излазак 29:5

Излазак 29:6

Излазак 29:7

Излазак 29:8

Излазак 29:9

Излазак 29:10

Излазак 29:11

Излазак 29:12

Излазак 29:13

Излазак 29:14

Излазак 29:15

Излазак 29:16

Излазак 29:17

Излазак 29:18

Излазак 29:19

Излазак 29:20

Излазак 29:21

Излазак 29:22

Излазак 29:23

Излазак 29:24

Излазак 29:25

Излазак 29:26

Излазак 29:27

Излазак 29:28

Излазак 29:29

Излазак 29:30

Излазак 29:31

Излазак 29:32

Излазак 29:33

Излазак 29:34

Излазак 29:35

Излазак 29:36

Излазак 29:37

Излазак 29:38

Излазак 29:39

Излазак 29:40

Излазак 29:41

Излазак 29:42

Излазак 29:43

Излазак 29:44

Излазак 29:45

Излазак 29:46Излазак 1 / Изл 1

Излазак 2 / Изл 2

Излазак 3 / Изл 3

Излазак 4 / Изл 4

Излазак 5 / Изл 5

Излазак 6 / Изл 6

Излазак 7 / Изл 7

Излазак 8 / Изл 8

Излазак 9 / Изл 9

Излазак 10 / Изл 10

Излазак 11 / Изл 11

Излазак 12 / Изл 12

Излазак 13 / Изл 13

Излазак 14 / Изл 14

Излазак 15 / Изл 15

Излазак 16 / Изл 16

Излазак 17 / Изл 17

Излазак 18 / Изл 18

Излазак 19 / Изл 19

Излазак 20 / Изл 20

Излазак 21 / Изл 21

Излазак 22 / Изл 22

Излазак 23 / Изл 23

Излазак 24 / Изл 24

Излазак 25 / Изл 25

Излазак 26 / Изл 26

Излазак 27 / Изл 27

Излазак 28 / Изл 28

Излазак 29 / Изл 29

Излазак 30 / Изл 30

Излазак 31 / Изл 31

Излазак 32 / Изл 32

Излазак 33 / Изл 33

Излазак 34 / Изл 34

Излазак 35 / Изл 35

Излазак 36 / Изл 36

Излазак 37 / Изл 37

Излазак 38 / Изл 38

Излазак 39 / Изл 39

Излазак 40 / Изл 40