A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Немија 111
U Jerusalimu su se nastanili glavari naroda, a ostatak naroda je bacio žreb da bi doveli jednog od desetoro da prebiva u Jerusalimu, u svetom gradu, a ostalih devet u drugim gradovima.
2
Narod je blagoslovio sve ljude koji su se voljno odazvali da stanuju u Jerusalimu.
3
Ovo su glavari oblasti koji su stanovali u Jerusalimu; a u gradovima Jude svako je stanovao na svom posedu, u svojim gradovima: Izrailjci, sveštenici i Leviti, hramske sluge i potomci Solomonovih slugu.
4
U Jerusalimu su stanovali neki od potomaka Jude i neki od potomaka Venijamina. Od potomaka Jude: Ataja sin Ozije, sin Zaharije, sin Amarije, sin Sefatije, sin Maleleilov od potomaka Faresovih;
5
zatim Masija, sin Varuha, sin Hol-Ozina, sin Azaje, sin Adaje, sin Jojariva, sin Zaharije, sin Silonijev;
6
svih Faresovih potomaka koji su stanovali u Jerusalimu je bilo četiri stotine šezdeset osam sposobnih ljudi.
7
Ovo su Venijaminovi potomci: Saluj sin Mesulama, sin Joada, sin Fedaje, sin Kolaje, sin Masija, sin Itila, sin Isaijin;
8
nakon njega Gava, Salaj, njih devet stotina dvadeset osam.
9
A Joilo, Zihrijev sin je bio njihov nadglednik, dok je Asenujin sin Juda bio drugi nad gradom.
10
Ovo su sveštenici: Jedaja sin Jojarivov, Jakin;
11
Soraja sin Helkije, sin Mesulama, sin Sadoka, sin Merajota, sin Ahituvov, starešina Božijeg Doma.
12
Zatim njihova braća koja su radila posao u Domu: njih osam stotina dvadeset dva; i Adaja sin Jeroama, sin Felalije, sin Amsija, sin Zaharije, sin Pashora, sin Malhijin.
13
Njegova braća, glavari otačkih domova, njih je bilo dve stotine četrdeset dva; i Amasaj sin Azareila, sin Azaja, sin Mesilemota, sin Imirov.
14
A njihova braća, hrabri ratnici, njih stotinu dvadeset osam. Nadglednik nad njima je bio Gedolimov sin Zavdilo.
15
Ovo su Leviti: Semaja sin Asuva, sin Azrikama, sin Asavije, sin Vunijev;
16
i Savetaj i Jozavad, od levitskih glavara, koji su bili na spoljnim poslovima Božijeg Doma.
17
Zatim, Matanija, sin Mihe, sin Zavdijev, sin Asafov. On je nadgledao otpočinjanje slavljenja u molitvi; pa Vakvukija, drugi od svoje braće i Avda sin Samuje, sin Galala, sin Jedutunov.
18
Tako je u svetom gradu bilo ukupno Levita dve stotine osamdeset četiri.
19
Ovo su vratari: Akuv, Talmon i njihova braća koja su čuvala vrata, njih stotinu sedamdeset dva.
20
Ostali  —  Izrailjci, sveštenici, Leviti  —  bili su u svim gradovima Jude i svako na svom nasledstvu.
21
Hramske sluge su prebivale u Ofilu, a nadgledali su ih Siha i Gispa.
22
Nadglednik Levita u Jerusalimu je bio Ozija sin Vanija, sin Asavije, sin Matanije, sin Mišin i jedan od Asafovih potomaka, pevača odgovornih za radove na Božijem Domu.
23
Naime, za njih je onog dana izašla careva zapovest i pouzdana uredba u vezi ove službe.
24
A Mesizaveilov sin Petaja, inače jedan od Zarinih potomaka i sin Jude, je bio careva ruka za sve poslove sa narodom.
25
Tako su se neki Jevreji nastanili po selima sa njihovim poljima. I to u okolnim selima Kirijat-Arve, okolnim selima Devona i selima Jekavseila.
26
Zatim u Jesuji, Moladi i Vet-Feletu;
27
pa u Asar-Sualu i Vir-Saveji sa njenim okolnim selima;
28
u Siklagu i u okolnim selima Mekone;
29
u En-Rimonu, Saraji, Jarmutu,
30
Zanoji, Odolamu i njegovim okolnim selima; u poljima Lahisa, u Azeki i njenim selima. Tako su se naselili od Vir-Saveje do doline Enom.
31
Venijaminovi potomci su se nastanili u Gavaji, u Mihmasu, u Gaju i okolnim selima Vetilja.
32
Zatim u Anatotu, Novu, Ananiji,
33
Asoru, Rami, Gitajimu,
34
Adidu, Sevojimu, Navalatu,
35
Lodu, Onanu i u Dolini rezbara.
36
A neki od Judinih levitskih redova su se nastanili u Venijaminu.Немија 11:1

Немија 11:2

Немија 11:3

Немија 11:4

Немија 11:5

Немија 11:6

Немија 11:7

Немија 11:8

Немија 11:9

Немија 11:10

Немија 11:11

Немија 11:12

Немија 11:13

Немија 11:14

Немија 11:15

Немија 11:16

Немија 11:17

Немија 11:18

Немија 11:19

Немија 11:20

Немија 11:21

Немија 11:22

Немија 11:23

Немија 11:24

Немија 11:25

Немија 11:26

Немија 11:27

Немија 11:28

Немија 11:29

Немија 11:30

Немија 11:31

Немија 11:32

Немија 11:33

Немија 11:34

Немија 11:35

Немија 11:36Немија 1 / Нем 1

Немија 2 / Нем 2

Немија 3 / Нем 3

Немија 4 / Нем 4

Немија 5 / Нем 5

Немија 6 / Нем 6

Немија 7 / Нем 7

Немија 8 / Нем 8

Немија 9 / Нем 9

Немија 10 / Нем 10

Немија 11 / Нем 11

Немија 12 / Нем 12

Немија 13 / Нем 13