A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Јездра 81
Ovo su glavari otačkih domova upisani u svoj rodoslov, koji su došli sa mnom iz Vavilona za vreme vladavine cara Artakserksa:
2
Od Finesovih potomaka: Girsam; od Itamarovih potomaka: Danilo; od Davidovih potomaka: Hatuš;
3
od Sehanijevih potomaka, koji je Farosov potomak, Zaharija i sa njim stotinu pedeset muškaraca upisanih u rodoslov;
4
od Fat-Moavovih potomaka: Elioinaj, sin Zerajin i sa njim dve stotine muškaraca;
5
od Sehanijevih potomaka: sin Jazilov i sa njim tri stotine muškaraca;
6
od Adinovih potomaka: Eved, sin Jonatanov i sa njim pedeset muškaraca;
7
od Elamovih potomaka: Isaija, sin Atalijin i sa njim sedamdeset muškaraca;
8
od Sefatijinih potomaka: Zevadija, sin Mihailov i sa njim osamdeset muškaraca;
9
od Joavovih potomaka: Ovadija, sin Jehilov i sa njim dve stotine osamnaest muškaraca;
10
od Selomitovih potomaka: sin Josifijin i sa njim stotinu šezdeset muškaraca;
11
od Vivajevih potomaka: Zaharija, sin Vivajev i sa njim dvadeset osam muškaraca;
12
od Azgadovih potomaka: Joanan, sin Akatanov i sa njim stotinu deset muškaraca;
13
od poslednjih Adonikamovih potomaka poimence su Elifelet, Jeiel i Semaja i sa njima šezdeset muškaraca;
14
od Vigvajevih potomaka: Gutaj i Zahur i sa njima sedamdeset muškaraca.
15
Okupio sam ih kraj reke koja teče u Avu gde smo se utaborili na tri dana. Ali, zapazio sam da među narodom i sveštenicima nema nijednog Levijevog potomka.
16
Zato sam poslao po glavare Eliezera, Arila, Semaju, Elnatana, Jariva, Elnatana, Natana, Zahariju i Mesulama, i po učitelje Jojariva i Elnatana.
17
Poslao sam ih i zapovedio im za Ida, glavara mesta Kasifija, šta da kažu Idu i njegovoj braći, hramskim čuvarima u mestu Kasifija: da nam dovedu sluge za Dom našeg Boga.
18
I oni su nam doveli  —  jer je dobra ruka našeg Boga bila nad nama  —  razboritog čoveka, sina Levija i sina Izrailja, jednog od potomaka Molije; zatim Sereviju sa njegovim sinovima i njegovom braćom. Ukupno osamnaest ljudi;
19
Asaviju i sa njim Merarijevog potomka Isaiju, njegovu braću i njegove sinove. Ukupno dvadeset ljudi;
20
neke od hramskih slugu, koje je postavio David sa glavarima za pomoć Levitima, njih dve stotine dvadeset. Svi su bili poimence naznačeni.
21
I tamo, na reci Avi, sam proglasio post, da bismo se ponizili pred našim Bogom i tražili od njega srećan put za nas, našu decu i svu našu imovinu.
22
Bila me je sramota da od cara tražim vojsku i konjanike da nas pomognu pred neprijateljima na putu. Jer, rekli smo caru: „Ruka našeg Boga je blagonaklona svima koji ga traže, a njegova sila i njegov gnev su nad svima koji ga ostavljaju.“
23
Tako smo postili i tražili sve to od našeg Boga, a on nas je uslišio.
24
Odvojio sam dvanaest svešteničkih glavara: Sereviju, Asaviju i desetoricu njihove braće.
25
Izmerio sam im srebro, zlato i posuđe kao prilog za Dom našeg Boga što su priložili car, njegovi savetnici, njegovi dvorani i sav Izrailj koji je bio tamo.
26
Na ruke sam im izmerio šest stotina pedeset talanata srebra, stotinu talanata srebrnih posuda i stotinu talanata zlata;
27
dvadeset zlatnih zdela vrednih hiljadu darika i dve dobro uglačane bronzane posude vredne kao zlato.
28
Rekao sam im: „Vi ste sveti Gospodu i posude su svete, a srebro i zlato su dobrovoljni prilozi Gospodu, Bogu vaših otaca.
29
Pazite ih i čuvajte dok ih ne izmerite pred glavarima sveštenika, Levitima i izrailjskim knezovima u Jerusalimu, u odajama Doma Gospodnjeg.“
30
Tako su sveštenici i Leviti primili izmereno srebro, zlato i posuđe da ih odnesu u Jerusalim, u Dom našeg Boga.
31
Dvanaestog dana prvog meseca sa reke Ave krenuli smo za Jerusalim. Nad nama je bila ruka našeg Boga i spasavala nas od ruku naših neprijatelja i od zaseda na putu.
32
I došli smo u Jerusalim i ostali tamo tri dana.
33
Četvrtog dana izmereno je srebro, zlato i posuđe u Domu našeg Boga na ruke svešteniku Merimotu, Urijinom sinu, s kojim su bili Leviti Eleazar, Finesov sin; Jozavad, Isusov sin i Noadija, Vinujev sin
34
A kada je sve bilo izbrojano i izmereno, tada je i zabeležena sva težina.
35
Onda su oni koji su došli iz izgnanstva, prognani narod, prineli svespalnice Bogu Izrailja: dvanaest junaca za sav Izrailj, devedeset šest ovnova, sedamdeset sedam jaganjaca, dvanaest jaraca za žrtvu za greh  —  sve to kao svespalnicu Gospodu.
36
I careve zapovesti su predali carevim zapovednicima i upraviteljima područja preko reke, a oni su se zauzeli i za narod i za Dom Božiji.Јездра 8:1

Јездра 8:2

Јездра 8:3

Јездра 8:4

Јездра 8:5

Јездра 8:6

Јездра 8:7

Јездра 8:8

Јездра 8:9

Јездра 8:10

Јездра 8:11

Јездра 8:12

Јездра 8:13

Јездра 8:14

Јездра 8:15

Јездра 8:16

Јездра 8:17

Јездра 8:18

Јездра 8:19

Јездра 8:20

Јездра 8:21

Јездра 8:22

Јездра 8:23

Јездра 8:24

Јездра 8:25

Јездра 8:26

Јездра 8:27

Јездра 8:28

Јездра 8:29

Јездра 8:30

Јездра 8:31

Јездра 8:32

Јездра 8:33

Јездра 8:34

Јездра 8:35

Јездра 8:36Јездра 1 / Јез 1

Јездра 2 / Јез 2

Јездра 3 / Јез 3

Јездра 4 / Јез 4

Јездра 5 / Јез 5

Јездра 6 / Јез 6

Јездра 7 / Јез 7

Јездра 8 / Јез 8

Јездра 9 / Јез 9

Јездра 10 / Јез 10