A A A A A
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

2 Дневника 7

1
Kad je Solomon završio molitvu, oganj siđe sa nebesa i spali žrtvu svespalnicu i druge žrtve, a Gospodnja slava ispuni Dom.
2
Sveštenici nisu mogli da uđu u Dom Gospodnji jer je bio ispunjen slavom Gospodnjom
3
A kada je sav Izrailjev narod video kako je oganj sišao i da je slava pala na Gospodnji Dom, poklonili su se licem do zemlje, do kamenog poda zahvaljujući Gospodu „jer je dobar, jer je milost njegova doveka.“
4
Zatim su car i sav narod prineli žrtve pred Gospodom.
5
Car Solomon je prineo dvadeset dve hiljade goveda i stotinu dvadeset hiljada ovaca. Tako su car i sav narod posvetili Dom Božiji.
6
Sveštenici su stajali na svojim dužnostima, Leviti su pevali Gospodu sa instrumentima koje je napravio car David za hvaljenje Gospoda. Zahvaljivali su Davidovom pesmom Gospodu jer je milost njegova doveka  —  David je tako preko njih zahvaljivao  —  a sveštenici su duvali u trube dok je pred njima stajao sav Izrailj.
7
Solomon je posvetio središte dvorišta, koje je ispred Doma Gospodnjeg. Onde je prineo žrtve svespalnice i salo žrtava mira jer na bronzanom žrtveniku, što ga je napravio, nije bilo mesta. Toliko je bilo žrtava  —  svespalnica, žita i sala  —  da nisu mogle da stanu na žrtvenik.
8
U to vreme je Solomon sedam dana priredio svečanost. Sa njim je bio sav Izrailj, veliko mnoštvo je došlo od Levo-Amata do Egipatskog potoka.
9
Osmog dana slavlja su imali svečani sabor, jer su sedam dana posvećivali žrtvenik i još sedam dana praznovali.
10
Dvadeset trećeg dana trećeg meseca car je otpustio narod, pa su otišli svojim kućama, veseleći se i radujući se u srcu zbog sveg dobra što je Gospod učinio svome sluzi Davidu i svome narodu Izrailju.
11
Tako je Solomon završio Dom Gospodnji i carev dvor. Uspevao je u svemu što je srcem zamislio da uradi i u Domu Gospodnjem i u svom dvoru.
12
Jedne noći, Gospod se javio Solomonu i rekao mu: „Čuo sam tvoju molitvu i izabrao ovo mesto za sebe kao Dom za žrtve.
13
Ako zatvorim nebesa i ne bude kiše, ako pošaljem skakavce da popasu zemlju, ako pošaljem bolest na narod;
14
i ponizi se narod koji je po meni nazvan, pomole se, potraže moje lice i vrate se sa svojih zlih puteva, ja ću ih čuti sa nebesa, oprostiću im grehe i izlečiću im zemlju.
15
Sad će moje oči biti otvorene i uši pažljive na molitve sa ovog mesta
16
Sada sam izabrao i posvetio ovaj Dom da u njemu zauvek budu moje ime, moje srce i moje oči.
17
A ti, ako budeš hodao preda mnom kao što je hodao tvoj otac David, prema svemu što sam ti zapovedio, i budeš čuvao moje propise i uredbe,
18
učvrstiću tvoj carski presto, kao što sam obećao tvome ocu Davidu  —  ’Nikad ti neće ponestati vladar u Izrailju.’
19
Ali ako se odvratite i zaboravite moje propise i zapovedi koje sam stavio pred vas da ih sledite, pa odete da služite drugim bogovima i da im se klanjate  —
20
iskoreniću ih sa lica moje zemlje koju sam vam dao, a Dom koji sam posvetio za svoje ime odbaciću od sebe, pa će Izrailj postati predmet ismejavanja i ruganja među svim narodima.
21
A svako ko bude prolazio pored ovog Doma, koji je sada uzvišen, biće zaprepašten, pa će govoriti: ’Zašto je Gospod postupio ovako sa ovom zemljom i sa ovim Domom?’
22
Tada će im reći: ’Zato što su napustili Gospoda, Boga njihovih otaca koji ih je izveo iz Egipta i prigrlili druge bogove klanjajući im se i služeći im. Zato je Gospod doveo na njih svu ovu nevolju.’“
2 Дневника 7:1
2 Дневника 7:2
2 Дневника 7:3
2 Дневника 7:4
2 Дневника 7:5
2 Дневника 7:6
2 Дневника 7:7
2 Дневника 7:8
2 Дневника 7:9
2 Дневника 7:10
2 Дневника 7:11
2 Дневника 7:12
2 Дневника 7:13
2 Дневника 7:14
2 Дневника 7:15
2 Дневника 7:16
2 Дневника 7:17
2 Дневника 7:18
2 Дневника 7:19
2 Дневника 7:20
2 Дневника 7:21
2 Дневника 7:22
2 Дневника 1 / 2Дне 1
2 Дневника 2 / 2Дне 2
2 Дневника 3 / 2Дне 3
2 Дневника 4 / 2Дне 4
2 Дневника 5 / 2Дне 5
2 Дневника 6 / 2Дне 6
2 Дневника 7 / 2Дне 7
2 Дневника 8 / 2Дне 8
2 Дневника 9 / 2Дне 9
2 Дневника 10 / 2Дне 10
2 Дневника 11 / 2Дне 11
2 Дневника 12 / 2Дне 12
2 Дневника 13 / 2Дне 13
2 Дневника 14 / 2Дне 14
2 Дневника 15 / 2Дне 15
2 Дневника 16 / 2Дне 16
2 Дневника 17 / 2Дне 17
2 Дневника 18 / 2Дне 18
2 Дневника 19 / 2Дне 19
2 Дневника 20 / 2Дне 20
2 Дневника 21 / 2Дне 21
2 Дневника 22 / 2Дне 22
2 Дневника 23 / 2Дне 23
2 Дневника 24 / 2Дне 24
2 Дневника 25 / 2Дне 25
2 Дневника 26 / 2Дне 26
2 Дневника 27 / 2Дне 27
2 Дневника 28 / 2Дне 28
2 Дневника 29 / 2Дне 29
2 Дневника 30 / 2Дне 30
2 Дневника 31 / 2Дне 31
2 Дневника 32 / 2Дне 32
2 Дневника 33 / 2Дне 33
2 Дневника 34 / 2Дне 34
2 Дневника 35 / 2Дне 35
2 Дневника 36 / 2Дне 36