A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

2 Дневника 331
Manasiji je bilo dvanaest godina kad se zacario. Vladao je pedeset pet godina u Jerusalimu.
2
Činio je što je zlo u Gospodnjim očima, sledeći odvratna dela naroda koje je Gospod isterao pred Izrailjcima
3
On je ponovo podigao uzvišice koje je njegov otac Jezekija porušio. Podigao je i žrtvenike Valima i načinio Aštartine stupove. Klanjao se svoj vojsci nebeskoj i služio im.
4
Sagradio je žrtvenike u Domu Gospodnjem, za koji je Gospod rekao: „U Jerusalimu će biti moje ime doveka.“
5
Izgradio je žrtvenike svoj vojsci nebeskoj u dva predvorja Doma Gospodnjeg.
6
Svoje sinove je proveo kroz oganj u dolini Ven-Enom; vračao je, gatao i čarao, tražio je savet od prizivača duhova i vidovnjaka. Činio je mnogo toga što je zlo u očima Gospodnjim, gneveći ga.
7
Načinio je i kip i postavio ga u Dom Božiji, za koji je Bog rekao Davidu i njegovom sinu Solomonu: „U ovom Domu i u Jerusalimu, koji sam izabrao između svih plemena Izrailjevih, postaviću svoje ime doveka.
8
Neću više dati da stope Izrailjaca odlutaju iz zemlje koju sam namenio njihovim ocima, samo ako budu pazili da vrše sve što sam im zapovedio i sav Zakon, propise i uredbe koje sam dao preko Mojsija.“
9
Manasija je zaveo Judu i stanovnike Jerusalima da čine gora dela od naroda koje je Gospod zatro pred Izrailjcima.
10
Gospod je progovorio Manasiji i njegovom narodu, ali oni nisu marili.
11
I Gospod je doveo na njih zapovednike vojske koja je pripadala asirskom caru. A oni kukama zarobe Manasiju, svežu ga bronzanim okovima i odvuku u Vavilon.
12
A kada se našao u nevolji zavapio je pred licem Gospoda, Boga svog, i veoma se ponizio pred Bogom svojih otaca.
13
Molio mu se i on ga je uslišio, čuo je njegovu molbu i vratio ga u Jerusalim, u njegovo carstvo. Tako je Manasija uvideo da je Gospod Bog.
14
Posle ovoga obnovio je spoljašnji zid Davidovog grada zapadno od Giona, od doline do Ribljih vrata i oko Ofila. Zid je bio visok, a u sve utvrđene gradove u Judi je postavio vojne zapovednike.
15
Takođe je uklonio sve tuđe bogove i onaj lik iz Doma Gospodnjeg, i sve žrtvenike koje je izgradio na gori Doma Gospodnjeg i u Jerusalimu. Pobacao ih je izvan grada.
16
Obnovio je Gospodnji žrtvenik i na njemu žrtvovao žrtve mira i zahvalnice, pa je zapovedio Judi da služi Gospodu, Bogu Izrailjevom.
17
Ipak, narod je i dalje žrtvovao na uzvišicama, ali jedino Gospodu, svom Bogu.
18
Ostala Manasijina dela, njegova molitva njegovom Bogu i reči koje su mu govorili videoci u ime Gospoda, Boga Izrailjevog, nalaze se u Knjizi careva izrailjskih.
19
Njegova molitva i to kako ga je Gospod uslišio, svi njegovi gresi i njegovo neverstvo, mesta gde je podigao uzvišice i Aštartine stupove i idole pre nego što se ponizio  —  sve je to zapisano u knjigama njegovih videlaca.
20
Manasija se upokojio sa svojim precima a sahranili su ga na dvorskom imanju. Na njegovo mesto se zacario njegov sin Amon.
21
Amonu je bilo dvadeset dve godine kad se zacario. Vladao je dve godine u Jerusalimu.
22
Činio je što je zlo u očima Gospodnjim kao što je činio njegov otac, Manasija. Naime, Amon je žrtvovao i služio svim idolima koje je napravio njegov otac.
23
Nije se ponizio pred Gospodom kao što se ponizio njegov otac Manasija, jer je taj isti Amon grešio sve više i više.
24
Amonove sluge su skovale zaveru protiv njega, pa su ubili cara u njegovom dvoru.
25
Ali narod zemlje je pobio sve one koji su se urotili protiv cara Amona. Narod zemlje je na njegovo mesto zacario njegovog sina Josiju.2 Дневника 33:1

2 Дневника 33:2

2 Дневника 33:3

2 Дневника 33:4

2 Дневника 33:5

2 Дневника 33:6

2 Дневника 33:7

2 Дневника 33:8

2 Дневника 33:9

2 Дневника 33:10

2 Дневника 33:11

2 Дневника 33:12

2 Дневника 33:13

2 Дневника 33:14

2 Дневника 33:15

2 Дневника 33:16

2 Дневника 33:17

2 Дневника 33:18

2 Дневника 33:19

2 Дневника 33:20

2 Дневника 33:21

2 Дневника 33:22

2 Дневника 33:23

2 Дневника 33:24

2 Дневника 33:252 Дневника 1 / 2Дне 1

2 Дневника 2 / 2Дне 2

2 Дневника 3 / 2Дне 3

2 Дневника 4 / 2Дне 4

2 Дневника 5 / 2Дне 5

2 Дневника 6 / 2Дне 6

2 Дневника 7 / 2Дне 7

2 Дневника 8 / 2Дне 8

2 Дневника 9 / 2Дне 9

2 Дневника 10 / 2Дне 10

2 Дневника 11 / 2Дне 11

2 Дневника 12 / 2Дне 12

2 Дневника 13 / 2Дне 13

2 Дневника 14 / 2Дне 14

2 Дневника 15 / 2Дне 15

2 Дневника 16 / 2Дне 16

2 Дневника 17 / 2Дне 17

2 Дневника 18 / 2Дне 18

2 Дневника 19 / 2Дне 19

2 Дневника 20 / 2Дне 20

2 Дневника 21 / 2Дне 21

2 Дневника 22 / 2Дне 22

2 Дневника 23 / 2Дне 23

2 Дневника 24 / 2Дне 24

2 Дневника 25 / 2Дне 25

2 Дневника 26 / 2Дне 26

2 Дневника 27 / 2Дне 27

2 Дневника 28 / 2Дне 28

2 Дневника 29 / 2Дне 29

2 Дневника 30 / 2Дне 30

2 Дневника 31 / 2Дне 31

2 Дневника 32 / 2Дне 32

2 Дневника 33 / 2Дне 33

2 Дневника 34 / 2Дне 34

2 Дневника 35 / 2Дне 35

2 Дневника 36 / 2Дне 36