A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

1 Дневника 91
Tako su svi Izrailjci bili ubeleženi u svoje rodoslove, a ovi su zapisani u Knjizi izrailjskih careva. Juda je bio odveden u izgnanstvo, u Vavilon, zbog svoje nevere.
2
A prvi koji su se ponovo naselili na svojoj imovini po svojim gradovima bili su Izrailjci, sveštenici, Leviti i hramske sluge.
3
Oni koji su živeli u Jerusalimu iz Judinog, Venijaminovog, Jefremovog i Manasijinog plemena, bili su:
4
Gutaj, sin Amijuda, sina Amrija, sina Imrija, sina Vanija, od sinova Judinog sina Faresa.
5
Od Silonovih sinova: prvenac Asaja i njegovi sinovi.
6
Od Zarinih sinova: Jeiel i šest stotina devedeset njegovih srodnika.
7
Od Venijaminovih sinova: Saluj, sin Mesulama, sina Odavije, sina Asenujinog,
8
Jevnija, sin Jeroamov, Ila, sin Ozija, sina Mahrijevog, i Mesulam, sin Sefatije, sina Raguila, sina Ivnije,
9
i njihove braće po svojim rodoslovima, njih devet stotina pedeset šest. Svi ovi ljudi su bili glavari otačkih domova, prema domovima svojih predaka.
10
A od sveštenika: Jedaja, Jojariv i Jakin,
11
Azarija, sin Helkije, sina Mesulama, sina Sadoka, sina Merajota, sina Ahituva, starešine Doma Gospodnjeg;
12
Adaja, sin Jeroama, sina Pashora, sina Malhijinog, i Masaj, sin Adila, sina Jazire, sina Mesulama, sina Mesilemita, sina Imirovog.
13
Njihove braće, glavara svojih otačkih domova, bilo je hiljadu sedam stotina šezdeset ljudi sposobnih za vršenje službe u Domu Gospodnjem.
14
Od Levita: Semaja, sin Asuva, sina Azrikama, sina Asavijinog, od Merarijevih sinova;
15
Vakvakar, Eres, Galal i Matanija, sin Mihe, sina Zihrijevog, sina Asafovog;
16
Ovadija sin Semaje sina Galala, sina Jedutunovog, i Varahija sin Ase, sina Elkaninog, koji je živeo u netofatskim selima.
17
Vratari: Salum, Akuv, Talmon, Ahiman, i njihova braća; Salum je bio glavar.
18
On je sve do sada na carskim vratima na istoku. To su bili vratari naselja sinova Levijevih.
19
Salum sin Koreja, sina Avijasafa, sina Korejevog, i njegova braća iz njegovog otačkog doma, Korejevi sinovi, bili su zaduženi da čuvaju pragove kod Šatora, kao što su njihovi oci bili čuvari ulaza Gospodnjeg u taboru.
20
Nad njima je bio starešina Fines, sin Eleazarov, a Gospod je bio s njim.
21
Zaharija, sin Meselemijin, bio je vratar Šatora od sastanka.
22
Svih izabranih za čuvare praga, bilo je dve stotine dvanaest. Oni su bili upisani prema rodoslovima u svojim selima. Njih su David i videlac Samuilo postavili da verno vrše službu.
23
Oni i njihovi sinovi su bili postavljeni da čuvaju vrata Doma Gospodnjeg, to jest, Dom Šatora.
24
Čuvari su bili postavljeni na četiri strane: na istok, na zapad, na sever i na jug.
25
Njihova braća na selima bila su dužna da dolaze povremeno, da služe sa njima po sedam dana,
26
jer su četiri glavna čuvara vrata, koji su bili Leviti, bili zaduženi za odaje i riznicu Doma Gospodnjeg.
27
Oni su noćivali oko Doma Gospodnjeg, jer su bili zaduženi da ga čuvaju, i da ga svakog jutra otvaraju.
28
Neki od njih su bili zaduženi za bogoslužbene posude; oni su ih brojali kad su bile donošene i kad su bile iznošene.
29
Neki od njih su bili zaduženi za posude i sve svete posude, kao i za brašno, vino, ulje, tamjan i miomirise.
30
Neki od sveštenika su mešali smesu za miomirise.
31
Jedan Levit, po imenu Matatija, prvenac Korejevca Saluma, bio je zadužen da pravi (pljosnate) kolače.
32
Neki od njihove braće, od Katovih sinova, bili su zaduženi da svake subote postavljaju hleb u redove.
33
Oni koji su bili pevači, glavari otačkih domova Levita, živeli su u hramskim odajama; oni su bili izuzeti od drugih dužnosti zato što su služili i danju i noću.
34
To su bili glavari otačkih domova Levita prema svojim rodoslovima, koji su živeli u Jerusalimu.
35
U Gavaonu je živeo Jeiel, otac Gavaonov. Žena mu se zvala Maha.
36
Njegov prvenac je bio Avdon, pa Sur, Kis, Val, Ner, Nadav,
37
Gedor, Ahijo, Zaharija i Miklot.
38
Miklotu se rodio Sima. Oni su živeli sa svojom braćom nasuprot svojih srodnika u Jerusalimu.
39
Neru se rodio Kis, Kisu se rodio Saul, a Saulu su se rodili Jonatan, Malhi-Suv, Avinadav i Esval.
40
Jonatanov sin je bio Merival, a Merivalu se rodio Miha.
41
Mihini sinovi su bili: Fiton, Meleh i Tareja.
42
Ahazu se rodio Jara, a Jari su se rodili Alemet, Azmavet i Zimrije. Zimriji se rodio Mosa,
43
a Mosi se rodio Vineja. Njegov sin je bio Refaja, njegov sin Eleasa i njegov sin Acel.
44
Acel je imao šest sinova, a ovo su im imena: Azrikam, Voheruj, Ismailo, Searija, Ovadija i Anan. To su Acelovi sinovi.1 Дневника 9:1

1 Дневника 9:2

1 Дневника 9:3

1 Дневника 9:4

1 Дневника 9:5

1 Дневника 9:6

1 Дневника 9:7

1 Дневника 9:8

1 Дневника 9:9

1 Дневника 9:10

1 Дневника 9:11

1 Дневника 9:12

1 Дневника 9:13

1 Дневника 9:14

1 Дневника 9:15

1 Дневника 9:16

1 Дневника 9:17

1 Дневника 9:18

1 Дневника 9:19

1 Дневника 9:20

1 Дневника 9:21

1 Дневника 9:22

1 Дневника 9:23

1 Дневника 9:24

1 Дневника 9:25

1 Дневника 9:26

1 Дневника 9:27

1 Дневника 9:28

1 Дневника 9:29

1 Дневника 9:30

1 Дневника 9:31

1 Дневника 9:32

1 Дневника 9:33

1 Дневника 9:34

1 Дневника 9:35

1 Дневника 9:36

1 Дневника 9:37

1 Дневника 9:38

1 Дневника 9:39

1 Дневника 9:40

1 Дневника 9:41

1 Дневника 9:42

1 Дневника 9:43

1 Дневника 9:441 Дневника 1 / 1Дне 1

1 Дневника 2 / 1Дне 2

1 Дневника 3 / 1Дне 3

1 Дневника 4 / 1Дне 4

1 Дневника 5 / 1Дне 5

1 Дневника 6 / 1Дне 6

1 Дневника 7 / 1Дне 7

1 Дневника 8 / 1Дне 8

1 Дневника 9 / 1Дне 9

1 Дневника 10 / 1Дне 10

1 Дневника 11 / 1Дне 11

1 Дневника 12 / 1Дне 12

1 Дневника 13 / 1Дне 13

1 Дневника 14 / 1Дне 14

1 Дневника 15 / 1Дне 15

1 Дневника 16 / 1Дне 16

1 Дневника 17 / 1Дне 17

1 Дневника 18 / 1Дне 18

1 Дневника 19 / 1Дне 19

1 Дневника 20 / 1Дне 20

1 Дневника 21 / 1Дне 21

1 Дневника 22 / 1Дне 22

1 Дневника 23 / 1Дне 23

1 Дневника 24 / 1Дне 24

1 Дневника 25 / 1Дне 25

1 Дневника 26 / 1Дне 26

1 Дневника 27 / 1Дне 27

1 Дневника 28 / 1Дне 28

1 Дневника 29 / 1Дне 29