A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

1 Дневника 31
A ovo su Davidovi sinovi koji su mu se rodili u Hevronu: prvenac Amnon, od Ahinoame Jezraelke, drugi Danilo od Avigeje Karmilke,
2
treći Avesalom, sin Mahe, ćerke Talmaja, gesurskog cara, četvrti Adonija, sin Agitin,
3
peti Sefatija od Avitale, šesti Itram od njegove žene Egle.
4
Ovih šest mu se rodilo u Hevronu, gde je carevao sedam godina i šest meseci. Trideset tri godine je carevao u Jerusalimu.
5
Ovi su mu se rodili u Jerusalimu: Šima, Sovav, Natan i Solomon, četiri od Vitsaveje, Amilove ćerke;
6
Jevar, Elisama i Elifelet,
7
Noga, Nefeg i Jafija,
8
Elisama, Elijada i Elifelet; njih devet.
9
Sve su ovo bili Davidovi sinovi, pored sinova inoča. Tamara im je bila sestra.
10
Solomonov sin je bio Rovoam, njegov sin Avija, njegov sin Asa, njegov sin Josafat,
11
njegov sin Joram, a njegov sin Ohozija, njegov sin Joas,
12
njegov sin Amasija, njegov sin Azarija, njegov sin Jotam,
13
njegov sin Ahaz, njegov sin Jezekija, njegov sin Manasija,
14
njegov sin Amon, njegov sin Josija.
15
Josijini sinovi: prvenac Joanan, drugi Joakim, treći Sedekija, četvrti Salum.
16
Sinovi Joakimovi: njegov sin Jehonija, i njegov sin Sedekija.
17
Sinovi sužnja Jehonije: njegov sin Salatilo.
18
Njegovi sinovi: Malhiram, Fedaja, Senasar, Jekamija, Osama i Nedavija.
19
Fedajini sinovi: Zorovavelj i Semaj. Zorovaveljevi sinovi: Mesulam, Hananija, i njihova sestra Selomita.
20
Mesulamovi sinovi: Asuva, Oilo, Varahija, Asadija i Jusavesed; njih pet.
21
Hananijini sinovi: Felatija i Isaija, i sinovi Refaje, Arnana, Ovadije i Sehanije.
22
Sehanijini sinovi: Semaja, i njegovi sinovi: Hatuš, Igal, Varija, Nearija i Safat; njih šest.
23
Nearijini sinovi: Elioinaj, Jezekija i Azrikam; njih tri.
24
Elioinajevi sinovi: Odavija, Elijasiv, Felaja, Akuv, Joanan, Dalaja i Anan; njih sedam.1 Дневника 3:1

1 Дневника 3:2

1 Дневника 3:3

1 Дневника 3:4

1 Дневника 3:5

1 Дневника 3:6

1 Дневника 3:7

1 Дневника 3:8

1 Дневника 3:9

1 Дневника 3:10

1 Дневника 3:11

1 Дневника 3:12

1 Дневника 3:13

1 Дневника 3:14

1 Дневника 3:15

1 Дневника 3:16

1 Дневника 3:17

1 Дневника 3:18

1 Дневника 3:19

1 Дневника 3:20

1 Дневника 3:21

1 Дневника 3:22

1 Дневника 3:23

1 Дневника 3:241 Дневника 1 / 1Дне 1

1 Дневника 2 / 1Дне 2

1 Дневника 3 / 1Дне 3

1 Дневника 4 / 1Дне 4

1 Дневника 5 / 1Дне 5

1 Дневника 6 / 1Дне 6

1 Дневника 7 / 1Дне 7

1 Дневника 8 / 1Дне 8

1 Дневника 9 / 1Дне 9

1 Дневника 10 / 1Дне 10

1 Дневника 11 / 1Дне 11

1 Дневника 12 / 1Дне 12

1 Дневника 13 / 1Дне 13

1 Дневника 14 / 1Дне 14

1 Дневника 15 / 1Дне 15

1 Дневника 16 / 1Дне 16

1 Дневника 17 / 1Дне 17

1 Дневника 18 / 1Дне 18

1 Дневника 19 / 1Дне 19

1 Дневника 20 / 1Дне 20

1 Дневника 21 / 1Дне 21

1 Дневника 22 / 1Дне 22

1 Дневника 23 / 1Дне 23

1 Дневника 24 / 1Дне 24

1 Дневника 25 / 1Дне 25

1 Дневника 26 / 1Дне 26

1 Дневника 27 / 1Дне 27

1 Дневника 28 / 1Дне 28

1 Дневника 29 / 1Дне 29