Instagram
English
A A A A A
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin
2 Самуел 18
1
David je izvršio smotru naroda koji je bio s njim, i postavio nad njima zapovednike nad hiljadu i zapovednike nad stotinu.
2
Zatim je David poslao narod: jednu trećinu sa Joavom, drugu trećinu s Avisajem, sinom Serujinim, bratom Joavovim, i jednu trećinu sa Itajem Gaćaninom. Tada car reče narodu: „I ja ću poći s vama.“
3
Ali ljudi mu rekoše: „Ti nećeš ići, jer ako mi pobegnemo, oni neće mariti za nas. Čak i da polovina od nas izgine, oni neće mariti za nas, jer ti vrediš kao nas deset hiljada. Zato je bolje da nam pomažeš iz grada.“
4
Car im reče: „Učiniću sve što vam se čini dobro.“ Tako je car stajao kod gradskih vrata, dok je sav narod izlazio po stotinama i hiljadama.
5
Car zapovedi Joavu, Avisaju i Itaju: „Čuvajte mi mladića Avesaloma.“ Sav narod je čuo kad je car zapovedio ovo svim zapovednicima za Avesaloma.
6
Narod je izašao u boj protiv Izrailja; bitka se vodila u Jefremovoj šumi.
7
Davidove sluge su porazile izrailjski narod; bio je to veliki poraz u onaj dan: dvadeset hiljada mrtvih.
8
Bitka se proširila po celom kraju. Toga dana je šuma progutala više naroda nego što ih je palo od mača.
9
A Avesalom je nabasao na neke Davidove sluge. Avesalom je jahao na svojoj mazgi, ali dok je mazga prolazila ispod guste krošnje jednog velikog hrasta, kosa mu se zakačila za hrast, tako da je visio između neba i zemlje. Mazga ispod njega je nastavila da ide.
10
Jedan od ljudi je to video i javio Joavu: „Eno, video sam Avesaloma kako visi o jednom hrastu.“
11
Joav reče čoveku koji mu je doneo vest: „Kad si ga video, zašto ga nisi sastavio sa zemljom na licu mesta? Ja bih ti dao deset šekela srebra i jedan opasač.“
12
Čovek odgovori Joavu: „I da imam hiljadu šekela srebra u svojim rukama, ne bih digao ruku na carevog sina, jer je car na naše uši zapovedio tebi, Avisaju i Itaju: ’Čuvajte mi mladića Avesaloma.’
13
Pa i kad bih počinio izdaju nasrćući na njegov život, a od cara se ništa ne može sakriti, ti bi se držao po strani.“
14
Joav mu reče: „Neću ja da traćim vreme s tobom!“ Onda je uzeo tri koplja u svoju ruku i zabio ih Avesalomu u srce, dok je još bio živ usred hrasta.
15
Zatim je deset momaka, Joavovih štitonoša, okružilo Avesaloma i dokrajčili ga, te je umro.
16
Joav je zatrubio u trubu, pa se narod vratio iz potere za Izrailjem; Joav je, naime, povukao narod.
17
Avesaloma su uzeli i bacili u veliku jamu u šumi i nabacali na njega veoma veliku gomilu kamenja. U međuvremenu je sav Izrailj pobegao svojim kućama.
18
A Avesalom je, za života, podigao sebi stub u Kraljevoj dolini, jer je rekao: „Nemam sina da sačuva spomen na moje ime.“ Zato je stub nazvao po svom imenu, te se zove „Avesalomov spomenik“ sve do danas.
19
Tada Ahimas, Sadokov sin, reče: „Pusti me da otrčim i javim caru da ga je Gospod izbavio iz ruku njegovih neprijatelja.“
20
Joav mu reče: „Danas nećeš biti glasnik dobre vesti. Učinićeš to neki drugi dan, ali danas nećeš javiti dobru vest, jer je carev sin poginuo.“
21
Zatim Joav reče Kušaninu: „Idi i javi caru što si video.“ Kušanin se pokloni Joavu i otrča.
22
Ali Ahimas, sin Sadokov, opet reče Joavu: „Bilo kako bilo, pusti me da i ja otrčim za Kušaninom.“ Joav mu reče: „Zašto da trčiš, sinko, kad ti dobra vest neće doneti nagradu?“
23
„Bilo kako bilo, pusti me da otrčim.“ Joav mu reče: „Hajde, trči!“ Ahimas otrča preko ravnice i preteče Kušanina.
24
A David je baš sedeo među dvojim gradskim vratima. Tada je stražar, koji je bio na krovu vrata, podigao pogled i ugledao nekog čoveka kako trči.
25
Stražar je viknuo i javio caru. Car reče: „Ako je sâm, onda nosi dobru vest.“ Dok se čovek približavao,
26
stražar je video drugog čoveka kako trči, pa je pozvao čuvara na vratima, rekavši: „Evo, još jedan čovek trči!“ Car reče: „I on nosi dobru vest.“
27
Stražar reče: „Vidim da onaj prvi trči kao Ahimas, Sadokov sin.“ Car reče: „On je dobar čovek i dolazi sa dobrom vešću.“
28
Ahimas pozva i reče caru: „Dobro je!“ Zatim se poklonio caru licem do zemlje i rekao: „Neka je blagosloven Gospod, Bog tvoj, koji je zaustavio ljude što su digli ruku na moga gospodara cara.“
29
Car upita: „Da li je mladić Avesalom dobro?“ Ahimas odgovori: „Video sam veliko komešanje kad me je carev sluga Joav slao, ali nisam video šta je bilo.“
30
Car reče: „Pomeri se tamo u stranu.“ On se pomerio u stranu, pa je stajao.
31
Tada je došao Kušanin i rekao: „Dobra vest za moga gospodara cara! Jer, danas te je Gospod izbavio iz ruku svih koji su se digli protiv tebe!“
32
Tada car upita Kušanina: „Da li je dobro mladić Avesalom?“ Kušanin odgovori: „Neka neprijatelji moga gospodara cara, i svi koji se dižu protiv tebe da ti naude prođu kao taj mladić.“
33
Na to car zadrhta i ode u gornju sobu nad gradskim vratima i briznu u plač. Išao je i govorio: „Sine moj Avesalome, sine moj, sine moj Avesalome! O, da sam ja umro umesto tebe! Avesalome, sine moj, sine moj!“
2 Самуел 18:1
2 Самуел 18:2
2 Самуел 18:3
2 Самуел 18:4
2 Самуел 18:5
2 Самуел 18:6
2 Самуел 18:7
2 Самуел 18:8
2 Самуел 18:9
2 Самуел 18:10
2 Самуел 18:11
2 Самуел 18:12
2 Самуел 18:13
2 Самуел 18:14
2 Самуел 18:15
2 Самуел 18:16
2 Самуел 18:17
2 Самуел 18:18
2 Самуел 18:19
2 Самуел 18:20
2 Самуел 18:21
2 Самуел 18:22
2 Самуел 18:23
2 Самуел 18:24
2 Самуел 18:25
2 Самуел 18:26
2 Самуел 18:27
2 Самуел 18:28
2 Самуел 18:29
2 Самуел 18:30
2 Самуел 18:31
2 Самуел 18:32
2 Самуел 18:33
2 Самуел 1 / 2Сам 1
2 Самуел 2 / 2Сам 2
2 Самуел 3 / 2Сам 3
2 Самуел 4 / 2Сам 4
2 Самуел 5 / 2Сам 5
2 Самуел 6 / 2Сам 6
2 Самуел 7 / 2Сам 7
2 Самуел 8 / 2Сам 8
2 Самуел 9 / 2Сам 9
2 Самуел 10 / 2Сам 10
2 Самуел 11 / 2Сам 11
2 Самуел 12 / 2Сам 12
2 Самуел 13 / 2Сам 13
2 Самуел 14 / 2Сам 14
2 Самуел 15 / 2Сам 15
2 Самуел 16 / 2Сам 16
2 Самуел 17 / 2Сам 17
2 Самуел 18 / 2Сам 18
2 Самуел 19 / 2Сам 19
2 Самуел 20 / 2Сам 20
2 Самуел 21 / 2Сам 21
2 Самуел 22 / 2Сам 22
2 Самуел 23 / 2Сам 23
2 Самуел 24 / 2Сам 24