A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Постање 141
U te dane, Amrafel car Senara, Arioh car Elasara, Kedor-Laomer car Elama i Tidal car Gojima,
2
povedu rat protiv Bere, cara sodomskog, Varse, cara gomorskog, Šinaba, cara Adme, Simovora, cara Sevojima i cara Vale, to jest Soara.
3
Svi se oni skupe u dolinu Sidim, gde je Mrtvo more.
4
Dvanaest godina su bili potčinjeni Kedor-Laomeru, ali trinaeste godine se pobune.
5
Četrnaeste godine dođe Kedor-Laomer s carevima što su mu bili saveznici i potuku Refaimce u Astarot-Karnajimu, Zuzejce u Amu i Emijce na ravnici kirijatajimskoj,
6
te Horijce na njihovoj gori Sir, blizu El-Farana, što je pokraj pustinje.
7
Onda se vrate nazad i dođu u En-Mispat, to jest Kadis, i osvoje celu oblast Amaličana i Amorejaca, koji su živeli u Hasason-Tamaru.
8
Tada se digne car Sodome, car Gomore, car Adme, car Sevojima i car Vale, to jest Soara, pa zametnu bitku protiv onih u dolini Sidim:
9
Kedor-Laomera, cara Elama, Tidala, cara Gojima, Amrafela, cara Senara, Arioha, cara Elasara  —  četiri cara protiv petorice.
10
Dolina Sidim je bila puna jama sa smolom. Carevi Sodome i Gomore, bežeći, upadnu u njih, a ostali pobegnu u gore.
11
A pobednici odnesu sva dobra Sodome i Gomore i svu hranu, pa odu.
12
Odveli su i Lota, Avramovog sinovca, koji je živeo u Sodomi, sa svim njegovim dobrima.
13
Ali neki begunac, brat Avramovih saveznika Eshola i Anera, dođe Avramu Jevrejinu, dok je boravio kod hrastova Amorejca Mamrije i sve mu ispriča.
14
Kad je Avram čuo da mu je sinovac zarobljen, sabere svoje ljude vične boju  —  rođene u njegovom domu  —  njih tri stotine osamnaest, pa krene u poteru do Dana.
15
Onda ih je podelio u dve grupe, pa je noću napao onu vojsku i potukao je. Gonio ih je sve do Hove, severno od Damaska
16
i povratio sav plen. Vratio je i svoga sinovca, Lota, sa njegovim dobrima, žene i ostali svet.
17
Kad se nakon pobede nad Kedor-Laomerom i carevima koji su bili s njim, Avram vratio u dolinu Save, to jest u Carsku dolinu, izađe mu u susret car Sodome.
18
Tada Melhisedek, car Salima, donese hleb i vino. On je bio sveštenik Boga Svevišnjega.
19
On blagoslovi Avrama rekavši: „Neka Bog Svevišnji, stvoritelj neba i zemlje, blagoslovi Avrama!
20
Neka je blagosloven Bog Svevišnji, što tebi u ruke izruči neprijatelje tvoje!“ Avram mu tada dade desetak od svega.
21
A car sodomski reče Avramu: „Meni daj ljude, a ti uzmi dobra.“
22
Ali Avram mu reče: „Podižem ruku pred Gospodom, Bogom Svevišnjim, stvoriteljem neba i zemlje,
23
da neću uzeti ni končića s remena od obuće, niti išta što ti pripada, da ne bi rekao: ’Ja sam učinio Avrama bogatim!’
24
Za sebe neću ništa, osim što su moji momci pojeli. Deo plena neka uzmu ljudi koji su pošli sa mnom  —  Aner, Eshol i Mamrije.“Постање 14:1

Постање 14:2

Постање 14:3

Постање 14:4

Постање 14:5

Постање 14:6

Постање 14:7

Постање 14:8

Постање 14:9

Постање 14:10

Постање 14:11

Постање 14:12

Постање 14:13

Постање 14:14

Постање 14:15

Постање 14:16

Постање 14:17

Постање 14:18

Постање 14:19

Постање 14:20

Постање 14:21

Постање 14:22

Постање 14:23

Постање 14:24Постање 1 / Пост 1

Постање 2 / Пост 2

Постање 3 / Пост 3

Постање 4 / Пост 4

Постање 5 / Пост 5

Постање 6 / Пост 6

Постање 7 / Пост 7

Постање 8 / Пост 8

Постање 9 / Пост 9

Постање 10 / Пост 10

Постање 11 / Пост 11

Постање 12 / Пост 12

Постање 13 / Пост 13

Постање 14 / Пост 14

Постање 15 / Пост 15

Постање 16 / Пост 16

Постање 17 / Пост 17

Постање 18 / Пост 18

Постање 19 / Пост 19

Постање 20 / Пост 20

Постање 21 / Пост 21

Постање 22 / Пост 22

Постање 23 / Пост 23

Постање 24 / Пост 24

Постање 25 / Пост 25

Постање 26 / Пост 26

Постање 27 / Пост 27

Постање 28 / Пост 28

Постање 29 / Пост 29

Постање 30 / Пост 30

Постање 31 / Пост 31

Постање 32 / Пост 32

Постање 33 / Пост 33

Постање 34 / Пост 34

Постање 35 / Пост 35

Постање 36 / Пост 36

Постање 37 / Пост 37

Постање 38 / Пост 38

Постање 39 / Пост 39

Постање 40 / Пост 40

Постање 41 / Пост 41

Постање 42 / Пост 42

Постање 43 / Пост 43

Постање 44 / Пост 44

Постање 45 / Пост 45

Постање 46 / Пост 46

Постање 47 / Пост 47

Постање 48 / Пост 48

Постање 49 / Пост 49

Постање 50 / Пост 50