A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Sotho Bible

Луки 71
Eitše ge a feditše go botša batho seo a bego a swanetše go ba botša sona, a tsena Kaperenaume.
2
Bjale tona e nngwe ya madira e be e na le mohlanka yo a bego a babja o šoro, a le makgatheng a lehu le bophelo. Tona yeo e be e rata mohlanka yoo kudu.
3
Ge a ekwa ka Jesu, a romela banna ba bagolo ba Bajuda go yena go mo kgopela gore a tle gomme a fodiše mohlanka wa gagwe.
4
Ke moka bao ba tlilego go Jesu ba mo lopa ka go phegelela ba re: “O swanelwa ke gore o mo direle se,
5
gobane o rata setšhaba sa rena gomme o re agetše sinagoge.”
6
Ke moka Jesu a sepela le bona. Eupša eitše ge a se kgole le ntlo, tona ya madira ya ba e šetše e rometše bagwera ba yona gore ba re go yena: “Mohlomphegi, o se ke wa tshwenyega gobane ga go a ntshwanela gore o tsene ka tlase ga tlhaka ya ntlo ya ka.
7
Ka baka leo, ga se ka ipona ke swanelwa ke go tla go wena. Eupša ntšha lentšu gomme mohlanka wa ka a fole.
8
Gobane le nna ke motho yo a lego tlase ga bolaodi, ke na le bahlabani ba lego tlase ga ka gomme ke re go yo: ‘Eya kua!’ Ke moka a ya. Go yo mongwe ka re: ‘Tlaa!’ Ke moka a tla. Go mohlanka wa ka ka re: ‘Dira se!’ A se dira.”
9
Bjale ge Jesu a ekwa dilo tše, a mo kgotsa gomme a retologela lešabeng le le bego le mo latela a re: “Ruri ke a le botša: Gaešita le Isiraeleng ga se ka ka ka hwetša tumelo e kgolo gakaakaa.”
10
Bao ba bego ba romilwe ge ba boela morago ntlong, ba hwetša mohlanka a fodile.
11
Gateetee ka morago ga se, a sepela a ya motseng o bitšwago Naini gomme barutiwa ba gagwe le lešaba le legolo ba be ba sepela le yena.
12
Eitše ge a batamela kgorong ya motse, a bona mohu yo a rwelwego a išwa ka ntle, e lego morwa yo e bego e le ngwana a nnoši wa mmagwe. Ka ntle le moo, e be e le mohlologadi. Lešaba le legolo le le tšwago motseng le lona le be le na le yena.
13
Ke moka ge Morena a mmona, a mo šokela a re go yena: “Lesa go lla.”
14
Ge a re’alo, a batamela a kgwatha leako gomme barwadi ba lona ba ema pho. Ke moka a re: “Lesogana, ke re go wena: Tsoga!”
15
Mohu a dula ka go hlophologa a thoma go bolela, ke moka A mo nea mmagwe.
16
Bjale poifo ya ba wela ka moka gomme ba tagafatša Modimo, ba re: “Moporofeta yo mogolo o tsošitšwe gare ga rena” gomme “Modimo o etše hloko batho ba gagwe.”
17
Ditaba tše tša mabapi le Jesu tša gašwa Judea ka moka le nageng ka moka ye e e dikologilego.
18
Bjale barutiwa ba Johane ba mmegela dilo tše ka moka.
19
Ka gona, Johane a bitša ba babedi ba barutiwa ba gagwe a ba romela go Morena gore ba re go yena: “Na ke wena Yo a Tlago goba na re swanetše go letela yo mongwe?”
20
Banna ge ba fihla go yena ba re: “Johane Mokolobetši o re romile go wena gore re re: ‘Na ke wena Yo a Tlago goba na re swanetše go letela yo mongwe?’”
21
Nakong yeo, a fodiša ba bantši malwetši, mahloko, a leleka meoya e mebe gomme a dira gore batho ba bantši ba ba foufetšego ba bone.
22
Ka gona, ge a araba a re go bao ba babedi: “Sepelang le yo begela Johane se le se bonego le se le se kwelego le re: Difofu di a bona, dihlotša di a sepela, balephera ba a hlwekišwa, difoa di a kwa, bahu ba a tsošwa gomme badiidi ba botšwa ditaba tše dibotse.
23
Go thaba yo a sa kago a kgopša ka baka la ka.”
24
Ge baromiwa ba Johane ba sepetše, A thoma go bolela le mašaba mabapi le Johane a re: “Ke eng seo le bego le ile go yo se bona lešokeng? Na e be e le lehlaka leo le bego le tšokotšwa ke phefo?
25
Ka gona, le be le ile go bona’ng? Na le be le etše go bona motho yo a aperego diaparo tša ka ntle tše boleta? Ee, bao ba aperego diaparo tša maphadiphadi le bao ba lego matsakeng ba dintlong tša bogoši.
26
Gabotsebotse le be le etše go bona’ng? Na le be le etše go bona moporofeta? Ee, ke a le botša, le gona motho yoo ke yo a fetago moporofeta kgole.
27
Yo ke yena yo go ngwadilwego ka yena gwa thwe: ‘Bonang! Nna ke roma motseta wa ka pele ga gago, yo a tlago go lokiša tsela ya gago pele ga gago.’
28
Ke a le botša ke re: Gare ga bao ba belegwego ke basadi ga go yo mogolo go feta Johane, eupša motho yo e lego yo monyenyane Mmušong wa Modimo ke yo mogolo go mo feta.”
29
(Batho ka moka le balekgetho ge ba ekwa se ba bolela gore Modimo o lokile, ka ge bona ba be ba kolobeditšwe ka kolobetšo ya Johane.
30
Eupša Bafarisei le bao ba tsebago Molao ba hlokomologa keletšo ya Modimo go bona, ka ge ba be ba se ba kolobetšwa ke yena.)
31
Jesu a buša a re: “Ke tla bapiša batho ba moloko wo le bomang, ba swana le bomang?
32
Ba swana le bana ba banyenyane bao ba dutšego borekišetšong ba goeletšana ba re: ‘Re le leleditše naka, eupša la se bine; ra golola, eupša la se lle.’
33
Ka mo go swanago, Johane Mokolobetši o tlile a sa je senkgwa e bile a sa nwe beine, eupša le re: ‘O na le motemona.’
34
Morwa wa motho o tlile, a ja e bile a nwa, eupša le re: ‘Bonang motho wa sejagobe le yo a lemaletšego beine, mogwera wa balekgetho le badiradibe!’
35
Lega go le bjalo, bohlale bo hlatselwa ka mafelelo a bjona ka moka gore bo lokile.”
36
Bjale yo mongwe wa Bafarisei a mo kgopela gore a tle a je le yena. Ka gona, a tsena ntlong ya Mofarisei a dula tafoleng.
37
Mosadi yo a bego a tsebja motseng gore ke modiradibe a kwa gore o dutše dijong ka ntlong ya Mofarisei, a tliša legapana la makhura a monko o bose,
38
ya re ge a khuname ka morago dinaong tša Jesu, a lla gomme a thoma go kolobiša dinao tša gagwe ka megokgo ya gagwe, ke moka a di phumola ka moriri wa hlogo ya gagwe. Le gona a atla dinao tša gagwe ka borutho a ba a di tlotša ka makhura a monko o bose.
39
Mofarisei yo a mo laleditšego ge a bona seo a re pelong ya gagwe: “Motho yo ge nkabe e be e le moporofeta, o be a tla tseba gore mosadi yo a mo kgwathago ke mang le gore ke motho wa mohuta ofe, a tseba gore ke modiradibe.”
40
Eupša Jesu ka go tseba kgopolo yeo ya gagwe a re go yena: “Simone, ke na le seo ke ratago go go botša sona.” Yena a re: “Morutiši, se bolele!”
41
A re: “Banna ba babedi ba be ba na le molato go moadimiši yo a itšego; yo mongwe o be a na le molato wa ditenariase tše makgolohlano, eupša yo mongwe e le wa tše masomehlano.
42
Ge ba be ba se na seo ba ka mo lefelelago ka sona, a ba lebalela bobedi bja bona ka bolokologi. Ka gona, ke ofe go bona yo a tlago go mo rata kudu?”
43
Simone ge a araba a re: “Ke bona gore e tla ba yo a mo lebaletšego molato o mogolo ka bolokologi.” A re go yena: “O ahlotše gabotse.”
44
Ke moka yena a retologela go mosadi gomme a re go Simone: “Na o bona mosadi yo? Ke tsene ntlong ya gago; ga se wa mpha meetse bakeng sa dinao tša ka. Eupša mosadi yo o kolobišitše dinao tša ka ka megokgo ya gagwe gomme a di phumola ka moriri wa hlogo ya gagwe.
45
Ga se wa nkatla; eupša mosadi yo go tloga nakong yeo ke tsenego ka yona, ga se a ka a lesa go atla dinao tša ka ka borutho.
46
Ga se wa tlotša hlogo ya ka ka makhura, eupša mosadi yo o tloditše dinao tša ka ka makhura a monko o bose.
47
Ka baka la se, ke go botša gore dibe tša gagwe le ge e ba e le tše dintši gakaakang, di lebaletšwe, gobane o bontšhitše lerato le legolo, eupša yo a lebaletšwego ganyenyane, o bontšha lerato le lenyenyane.”
48
Ka gona, a re go mosadi yoo: “Dibe tša gago di lebaletšwe.”
49
Ke moka bao ba dutšego tafoleng le yena ba thoma gore dipelong tša bona: “Motho yo ke mang yo a bilego a lebalela dibe?”
50
Eupša a re go mosadi yoo: “Tumelo ya gago e go phološitše; sepela ka khutšo.”Луки 7:1
Луки 7:2
Луки 7:3
Луки 7:4
Луки 7:5
Луки 7:6
Луки 7:7
Луки 7:8
Луки 7:9
Луки 7:10
Луки 7:11
Луки 7:12
Луки 7:13
Луки 7:14
Луки 7:15
Луки 7:16
Луки 7:17
Луки 7:18
Луки 7:19
Луки 7:20
Луки 7:21
Луки 7:22
Луки 7:23
Луки 7:24
Луки 7:25
Луки 7:26
Луки 7:27
Луки 7:28
Луки 7:29
Луки 7:30
Луки 7:31
Луки 7:32
Луки 7:33
Луки 7:34
Луки 7:35
Луки 7:36
Луки 7:37
Луки 7:38
Луки 7:39
Луки 7:40
Луки 7:41
Луки 7:42
Луки 7:43
Луки 7:44
Луки 7:45
Луки 7:46
Луки 7:47
Луки 7:48
Луки 7:49
Луки 7:50


Луки 1 / Луки 1
Луки 2 / Луки 2
Луки 3 / Луки 3
Луки 4 / Луки 4
Луки 5 / Луки 5
Луки 6 / Луки 6
Луки 7 / Луки 7
Луки 8 / Луки 8
Луки 9 / Луки 9
Луки 10 / Луки 10
Луки 11 / Луки 11
Луки 12 / Луки 12
Луки 13 / Луки 13
Луки 14 / Луки 14
Луки 15 / Луки 15
Луки 16 / Луки 16
Луки 17 / Луки 17
Луки 18 / Луки 18
Луки 19 / Луки 19
Луки 20 / Луки 20
Луки 21 / Луки 21
Луки 22 / Луки 22
Луки 23 / Луки 23
Луки 24 / Луки 24