A A A A A
Romani Bible 2004

Rimanenge 12

1
Me mangav tumen kadia, phralale, katar e mila le Devleski amenge, te den tumaro stato leske sar jekh sakrifiso živindo, avela tumendar sar jekh molebina vorta, svinto ai drago leske.
2
Na keren sar si ande kadia lumia, numa pařuven tume sa katar e godji, eta ke tume te žianen so kamel o Del, so si lašio, drago ai vorta.
3
Katar o mištimos kai si mange dino, me phenav ka sako anda tumende te na avel tumenge te gindin tume ke san bare, numa te len pe tumende o gindo mai tele, sar si e mezura le patiamaski kai o Del dias sakones.
4
Ke, sar ame si ame vast ai punře ande ferdi jekh stato, ai ke sa kudala dieli či keren sako jekh butji,
5
kadia, ame kai sam mai but, amen si ame ferdi jekh stato ande o Kristo, ai ame sam ande jekh than le jekh ai le kaver.
6
Amen si ame ke o Del dias aver fialo podarki ai trubul te keras butji lensa. Ke kudo kai dias les o Del te profetil te kerel kudia sar dias les o patiamos;
7
ke kudo kai si akhardo ka e ministeria t'astardiol ka peski ministeria; ke kudo kai sikiarel t'astardiol ka pesko sikiarimos,
8
ai kudo kai vazdel ka pesko vazdimos. Ke kudo kai del te del sar vo kamel anda peste; ke kudo kai porončil te kerel sigo; ke kudo kai kerel o mištimos te kerel veselimasa.
9
Ke o Ramomos trubul t'avel čačo. Vuřitsin o nasulimos; astardion zurales ka o mištimos.
10
Katar o kamimos phralengo, aven drago te kamen jekh pe le kaver; pativasa, len sama jekh kavrestar.
11
Aven harniči, ai na kovle. Aven zurale ande o duxo. Služin le Bares.
12
Veselin tume kai ažiukeren. Ninkeren tumen ande le kjinuimata. Žian angle ande o řudjimos.
13
Ažutin so trubul le Svintson. Len sama mišto katar kudala kai aven tumende.
14
Svintson kudalen kai maren tumen, svintson ai na den armaia.
15
Veselin tuma kudalensa kai veselin pe, roven kudalensa kai roven.
16
Train mišto jekh avresa ande jekh than. Na den tume gindo te ušten mai opre, numa keren le butia prosti. Na gindin tume ke san godiaver ka tumare jakha.
17
Na den khanikaske o nasulimos pala o nasulimos. Roden so si mišto angla sa le manuš.
18
Te šai daštin, sode šai keren ande tumende, t'avel tumen patia sa le manušensa.
19
Na den strafo tume, muře dragi, numa muken te kerel e xoli e Devleski; ke si ramome: mange si te dav strafo, mange si te pokjinav, phenel o Baro.
20
Numa t'avela tjiro dušmano bokhalo, de les te xal; t'avela trušalo, de les te pel; ke te keresa kadia, si angara phabarde ke tu kjides pe lesko šero.
21
Na muk tu te niril tu o nasulimos, numa de opral o nasulimos katar o mištimos.
Rimanenge 12:1
Rimanenge 12:2
Rimanenge 12:3
Rimanenge 12:4
Rimanenge 12:5
Rimanenge 12:6
Rimanenge 12:7
Rimanenge 12:8
Rimanenge 12:9
Rimanenge 12:10
Rimanenge 12:11
Rimanenge 12:12
Rimanenge 12:13
Rimanenge 12:14
Rimanenge 12:15
Rimanenge 12:16
Rimanenge 12:17
Rimanenge 12:18
Rimanenge 12:19
Rimanenge 12:20
Rimanenge 12:21
Rimanenge 1 / Rim 1
Rimanenge 2 / Rim 2
Rimanenge 3 / Rim 3
Rimanenge 4 / Rim 4
Rimanenge 5 / Rim 5
Rimanenge 6 / Rim 6
Rimanenge 7 / Rim 7
Rimanenge 8 / Rim 8
Rimanenge 9 / Rim 9
Rimanenge 10 / Rim 10
Rimanenge 11 / Rim 11
Rimanenge 12 / Rim 12
Rimanenge 13 / Rim 13
Rimanenge 14 / Rim 14
Rimanenge 15 / Rim 15
Rimanenge 16 / Rim 16