A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Romani Bible 2004

Matuš 51
Dikhel pe o narodo, o Jesus anklisto pe o plai; ai, pala ke bešlo tele, leske vortača pašile paša leste.
2
Porme, puterdias o mui, vo sikiarel le, ai phenel:
3
Veseli t'aven le čoře ande o duxo, ke e amperetsia le čereski si lengi!
4
Veseli t'aven le nekežime, ke avena len mila!
5
Veseli le prosti, ke lenge avela e phuv!
6
Veseli kudala kai si bokhale ai trušale anda e kris, ke von avena pravarde!
7
Veseli le milosi, ke avela mila anda lende!
8
Veseli kudala kai si lengo ilo vužio, ke von dikhena le Devles!
9
Veseli kudala kai keren e patia, von avena akharde šiave le Devleske!
10
Veseli kudala kai avena marde ke von keren sar o Del mangel, ke e amperetsia le čereski si lengi!
11
Veseli avena tume, kana dena tumen pe o lažiav, kana gonina tumen ai kana phenena xoxaimos pe tumende sako fialo, pala mande.
12
Veselin tume ai aven ande o veselimos, ke tumaro pokjinimos avela baro ande o čeri; ke sa kadia marde le profeton kai sas angla savořende tumendar.
13
Tume san o lon la phuviako. Numa t'avela ke o lon xasarel pesko gusto, sar šai londiarela les? Vo manai lašio ferdi te šiuden les avri, ai te avela inčardo tela le punře katar le manuš.
14
Tume san e vedaria la lumiaki. Jekh foro thodino pe jekh plai naštil t'avel garado;
15
ai či den jag jekh lampa te thon les tela e vadra, numa thon les pe e vadra, ai vo strefial sa sogodi si ande o kher.
16
Ke te tumari vedaria te strefial kadia angla le manuš, eta te dikhen tumare laše dieli, ai te luvudin tumare Dades kai si ande o čeri.
17
Na gindin tume ke me avilem te dav rigate o zakono vai le profeton. Me či avilem te šiudav, numa te sikavav lengo pherdo čačimos.
18
Me phenav tumenge čačimasa, žikin o čeri ai e phuv či nakhena, či bilala katar o zakono ferdi jekh vorba vai jekh bukva, žikin či sa aresela.
19
Kudo kai lela tele jekh anda le mai tsinoře poronki, ai kai sikiarela le manušen te keren kadia, avela akhardo o mai tsinořo ande e amperetsia le čereski, numa kudo kai lela len opre, ai kai sikiarela te len le sama, kudo avela akhardo baro ande e amperetsia le čereski.
20
Ke, me phenav tumenge, ke tumari kris te na nakhavela e kris le zakonarengi ai le Farizianongi tume či dena andre ande e amperetsia le čereski.
21
Tume ašundian ke sas phendo ka le purane: Tu či mudaresa; kudo kai mudarel trubul t'avel dino strafo.
22
Numa me, phenav tumenge ke varekon kai xoliavol pe pesko phral trubul t'avel dino strafo katar le krisinitoria; kudo kai phenela peske phraleske: «Prosto!» trubul t'avel dino strafo katar e bari kris; ai ke kudo kai phenela leske: «Dilo!» trubul t'avel dino strafo katar e jag le merimaski.
23
T'avela te sikaves so des ka o altari, ai ke kothe des tu godji ke tjiro phral si les vareso pe tute,
24
muk kothe sode te des angla o altari, ai žia angla savořende te lašiardios tjire phralesa; porme, aidi ai de tjiri podarka.
25
Lašiardo sigo tjire dušmanosa, žikin san pe e vurma lesa, daratar ke del tu ka o krisinitori, ke o krisinitori del tu ka o fitsiri la krisako, ai ke thon tu ande o temnitsa.
26
Me phenav tumenge čačimasa, tu či anklesa avri kothar žikin či pokjinesa e mai paluni palianka.
27
Tume ašundian ke sas phendo: Tu či keresa kurvetsia.
28
Numa me, phenav tumenge ke varekon kai dikhel pe jekh žiuvli te gindil-pe pe late vo vuže kerdia kurvetsia lasa ande pesko ilo.
29
T'avela tjiri jakh e čači ke šai peravel tu, ankalav la avri ai šiude la dur tutar; ke mai mišto avela tuke ke jekh jakh ferdi anda tute xasavol, ai ke tjiro stato sa te na avel šiudino ande e jag le merimaski.
30
Ai t'avela tjiro vast o čačo ke šai peravel tu, šin les ai šiude les dur tutar: ke mai mišto avela tuke ke jekh vast ferdi anda tute xasavol, ai ke tjiro stato sa te na avel šiudino ande e jag le merimaski.
31
Sas phendo: Ke kudo kai del palpale peska řomnia te del la jekh lil ke muklias la.
32
Numa me, phenav tumenge ke kudo kai mukel peska řomnia, ferdi te na ke dias pes pe o lažiav, kerel ke aresli kurva, ai kudo kai lel jekha řomnia šiudinia kerel jekh kurvetsia.
33
Tume mai ašundian ke sas phendo ka le purane: Tu či solaxasa xoxamnes, numa tu desa karing o Baro so tu phendias solaxasa.
34
Numa me, phenav tumenge te na solaxan či jekh fialo, či pa o čeri, ke si o skamin amperatosko le Devlesko;
35
či pa e phuv, ke si kai vo thol peske punře; či pa o Jerusalem, ke si o foro le bare amperatosko.
36
Na solaxa či pe tjiro šero, ke tu naštis te keres parno vai kalo ferdi jekh anda tjire bal.
37
Ke tjiri vorba t'avel ei, ei, niči, niči; so thon opral avel katar o Xitro.
38
Tume ašundian ke sas phendo: Jakh pala jakh, ai dand pala dand.
39
Numa me, phenav tuke te na malaves palpale kudales kai kerel tuke nasul. T'avela varekon kai del tut palma pe e buka e čači, muk les te del tu vi pe e buka e stingo.
40
T'avela varekon te kamel te kerel kris pe tute, ai te lel tjiro tsolo, mai muk leske vi tjiri bunda.
41
T'avela varekon te zuriarel tu te žial lesa jekh kilometro, žia dui lesa.
42
De ka kudo kai mangel tutar, ai na de tu palpale katar kudo kai mangel te lel tutar vužile.
43
Tume ašundian ke sas phendo: T'avel tuke drago tjiro vortako, ai te vuřitsis tjire dušmanos.
44
Numa me, phenav tumenge: Kamen tumare dušmanon, svintsin kudalen kai den tumen armaia, keren mištimos kudalenge kai vuřitsin tumen, ai řudjin kudalenge kai keren tumenge nasul ai kai maren tumen.
45
Eta tume t'aven šiave tumare dadeske kai si ande o čeri; ke vo uštiavel pesko kham pe le nasul ai pe le laše, ai vo del brišin pe le vorta ai pe le nai vorta.
46
Te kamena tume kudalen kai kamen tumen, so šai nirina tume? Kai kjidel e taksa le amperatoske či kerel vi vo kadia?
47
Ai te dena tume pozdraimos ferdi le phralen, keren tume vareso šodo? Kai či patian či keren von sa kadia?
48
Aven tume vorta, sar tumaro Dad čeresko si vorta.Matuš 5:1

Matuš 5:2

Matuš 5:3

Matuš 5:4

Matuš 5:5

Matuš 5:6

Matuš 5:7

Matuš 5:8

Matuš 5:9

Matuš 5:10

Matuš 5:11

Matuš 5:12

Matuš 5:13

Matuš 5:14

Matuš 5:15

Matuš 5:16

Matuš 5:17

Matuš 5:18

Matuš 5:19

Matuš 5:20

Matuš 5:21

Matuš 5:22

Matuš 5:23

Matuš 5:24

Matuš 5:25

Matuš 5:26

Matuš 5:27

Matuš 5:28

Matuš 5:29

Matuš 5:30

Matuš 5:31

Matuš 5:32

Matuš 5:33

Matuš 5:34

Matuš 5:35

Matuš 5:36

Matuš 5:37

Matuš 5:38

Matuš 5:39

Matuš 5:40

Matuš 5:41

Matuš 5:42

Matuš 5:43

Matuš 5:44

Matuš 5:45

Matuš 5:46

Matuš 5:47

Matuš 5:48Matuš 1 / Mat 1

Matuš 2 / Mat 2

Matuš 3 / Mat 3

Matuš 4 / Mat 4

Matuš 5 / Mat 5

Matuš 6 / Mat 6

Matuš 7 / Mat 7

Matuš 8 / Mat 8

Matuš 9 / Mat 9

Matuš 10 / Mat 10

Matuš 11 / Mat 11

Matuš 12 / Mat 12

Matuš 13 / Mat 13

Matuš 14 / Mat 14

Matuš 15 / Mat 15

Matuš 16 / Mat 16

Matuš 17 / Mat 17

Matuš 18 / Mat 18

Matuš 19 / Mat 19

Matuš 20 / Mat 20

Matuš 21 / Mat 21

Matuš 22 / Mat 22

Matuš 23 / Mat 23

Matuš 24 / Mat 24

Matuš 25 / Mat 25

Matuš 26 / Mat 26

Matuš 27 / Mat 27

Matuš 28 / Mat 28