A A A A A
Facebook Instagram Twitter
[Sagrada Biblia] Quechuan Bible 2010

Apocalipsis 51
Chaypitanami ricarä sillunnincho Tayta Dios jamaraycajta. Paymi jamaraycaran derëchu caj maquincho röllun aptasha. Chay rölluga jananpa y rurinpami isquirbisha caycaran. Pipis mana quichananpämi ganchis cuti janay-janay sërawan lagaraycaran.
2
Chaychömi juc munayniyoj anjil gayacuypa niran: «¿Piraj Tayta Dios aptaraycashan lagasha caycaj rölluta quichananpäno caycan?»
3
Chayno gayacuptinpis manami pipis caranchu janaj pachacho, cay pachacho, pacha rurinchöpis lagasha caycaj rölluta quichananpaj ni ricaycunallanpäpis.
4
Pipis rölluta quichananpaj mana captin nogaga fiyupa llaquicur wagarä.
5
Chaymi chay ishcay chunca chuscu (24) mayur runacunapita jucga nimaran: «Ama wagaychu. ‹Judá trïbupita yurej Liyun› nishan Davidpita mirajmi llapanta binsisha. Paymi munayniyoj caycan ganchis jana lagasha sërata paquirir rölluta pascananpaj.»
6
Chaura ricarä juc Cashni uysha mandajpa jamacunan sillunpa ñaupancho, chuscu anjil-nirajcunapa, ishcay chunca chuscu (24) mayurcunapa ñaupancho ichiraycajta. Payga wañushanpitami cawarimusha caran. Ganchis wagrayoj ganchis ñawiyojmi caycaran. Chay ganchis ñawincunaga caycan Tayta Dios cay pachaman cachamushan ganchis espiritucunami.
7
Silluncho jamaraycajpa derëchu caj maquinpitami chay Cashni uyshaga rölluta chasquiran.
8
Chasquircuptinmi ñaupancho caj chuscu anjil-nirajcuna, ishcay chunca chuscu (24) mayur runacunapis ñaupanman gongurpaycuran. Paycunaga llapanmi arpanwan caycaran. Goripita rurasha bäsuncunachöpis insinsuta charaycaran. Chay insinsu caran Tayta Diosman yäracojcuna mañacushanmi.
9
Paycunami mushoj alabansata cantar Cashni uyshata alabaran cayno nir: «Gammi runacuna-raycu wañushcanqui. Chaymi gamlla rölluta chasquircur pachganayquipaj caycanqui. Wañur yawarniquita jichaptiquimi yäracoj cajtaga Tayta Dios salbasha may trïbu runacunatapis, ima rimayta rimaj runacunatapis, may marca runacunatapis, may nasyun runacunatapis.
10
Chay runacunatanami juc nasyunpaj rurashcanqui. Paycunaga sirbishoj cüracuna cananpämi churashcanqui. Paycunami cay pachacho mandaj canga.»
11
Chaypitanami ricarä yupaytapis mana atipaypaj anjilcuna sillun ñaupancho, chuscu anjil-nirajcunapa ñaupancho, ishcay chunca chuscu (24) mayur runacunapa ñaupanchöpis rimarcaycajta.
12
Paycunaga Cashni uyshata alabar sinchipa nircaycaran: «Chay Cashni uyshatami wañuchiran. Chaymi payllata may-chaychöpis alabananchi. Payllami llapanpäpis munayniyoj caycan. Payllami llapanpapis duyñun caycan. Pipis manami paynöga yachaj canchu. Llapan cawajcuna payllata imaypis alabachun» nir.
13
Chaynöpis wiyarä syëlucho caycajcuna, cay pachacho caycajcuna, lamar rurincho caycajcuna, llapanpis Tayta Dios camashan cajcunaga alabar cayno nircaycajta: «¡Mandaj jamacunan silluncho jamaraycaj y Cashni uyshaga imaycamapis alabasha caycullächun!» nir.
14
Chaura chuscu anjil-nirajcunaga «Amén, chayno cachun» niran. Ishcay chunca chuscu (24) mayur runacunapis ñaupanman gongurpaycur Tayta Diostawan Cashni uyshata aduraran.Apocalipsis 5:1
Apocalipsis 5:2
Apocalipsis 5:3
Apocalipsis 5:4
Apocalipsis 5:5
Apocalipsis 5:6
Apocalipsis 5:7
Apocalipsis 5:8
Apocalipsis 5:9
Apocalipsis 5:10
Apocalipsis 5:11
Apocalipsis 5:12
Apocalipsis 5:13
Apocalipsis 5:14


Apocalipsis 1 / Apo 1
Apocalipsis 2 / Apo 2
Apocalipsis 3 / Apo 3
Apocalipsis 4 / Apo 4
Apocalipsis 5 / Apo 5
Apocalipsis 6 / Apo 6
Apocalipsis 7 / Apo 7
Apocalipsis 8 / Apo 8
Apocalipsis 9 / Apo 9
Apocalipsis 10 / Apo 10
Apocalipsis 11 / Apo 11
Apocalipsis 12 / Apo 12
Apocalipsis 13 / Apo 13
Apocalipsis 14 / Apo 14
Apocalipsis 15 / Apo 15
Apocalipsis 16 / Apo 16
Apocalipsis 17 / Apo 17
Apocalipsis 18 / Apo 18
Apocalipsis 19 / Apo 19
Apocalipsis 20 / Apo 20
Apocalipsis 21 / Apo 21
Apocalipsis 22 / Apo 22