A A A A A
Facebook Instagram Twitter
[Sagrada Biblia] Quechuan Bible 2010

Hebreos 61
Chaymi Jesucristupa willacuyninta ichic-ichicllata yachacushallanchïwanga ama cacushunchu. Chaypa ruquenga mastana yachacushun. Manami yaparir-yaparir yachachëmannachu arpinticuypita, salbacunapaj Tayta Diosman yäracunanchïpaj cashanpita,
2
bautisacunanchïpaj cashanpita, Jesusman yäracojcuna Espíritu Santuta chasquishanpita, wañojcuna cawarimunanpaj cashanpita, cay pacha ushacaptinna Tayta Dios jusgananpaj cashantapis.
3
Tayta Dios yanapämaptinchëga chaycunapitapis masta yachacushunmi.
4
Juc runa Jesucristuman riguishana caycar, Tayta Diospa cuyacuyninta musyaycar, Espíritu Santuta chasquicusha caycar,
5
Tayta Diospa alli willacuyninta wiyacushana caycar, shamoj junajcunacho ima päsananpaj cajtapis musyaycar
6
Tayta Diosta ñïgaptenga manami puydishwannachu Tayta Diosman yapay cutichiyta. Chay runaga Tayta Diospa contran carmi Jesucristuta yapay crusificajnöna caycan. Chay runa-jananmi waquin runacunapis Jesucristuta manacajman churan. Sumaj yachacuycarpis Jesuspa contran jatarir guepaman cuterga manana cutimuyta yarpannachu.
7
Gamcunaga chacranömi caycanqui. Tamya alli chayashan chacraga duyñunpaj allimi wayun. Chay chacraga Tayta Diospa bindisyunnintami chasquin.
8
Cashayoj mana alli jachacunallata wayoj chacrami ichanga mana bälinchu. Chayno carmi chay chacraga maldisyunädu ricacun. Chaymi rupaycachinna. Cuydä gamcunapis Tayta Diospa contran ima caycanquiman.
9
Cuyay ermänucuna, chayno nirpis manami yarpächu gamcuna chucru shonguyar Jesucristuman manana yäracunayquipaj cashantaga. Chaypa ruquenga yarpä Tayta Dios munashanno imaypis cawarcaycashayquitami.
10
Imano ñacarpis payman yäracushayquitaga Tayta Diosninchi manami gongangachu. Manami gongangachu ermänucunawan cuyanacur yanapänacushayquitapis.
11
Jesucristuta chasquicushayquipita-pacha alli cawashayquinölla Tayta Dios munashanno imaypis caway. Chayno cawashayquipitami Tayta Dios shuyaraycächishushayquita chasquinquipaj.
12
Chaymi guellacuna-japuy janan shongullaga ama canquichu. Man'chäga unay runacuna yäracushanno mana yamacaypa sumaj yäracuy. Chayrämi shuyashayquitapis chasquinquipaj.
13
Tayta Diospita mas munayniyöga pipis manami canchu. Chaymi Abrahamta aunirga juc testïguta mana ashiranchu; manchäga quiquillanmi jurar auniran:
14
«Nogaga bindisyunta goshayquipaj. Gampita mirajcunapis aypallaman mirananpämi yanapäshayqui.»
15
Chaymi Abrahamga mana yamacaypa shuyarayninpa Tayta Dios aunishanta chasquiran.
16
Runa imatapis aunir Tayta Diospa jutinchömi juran. Chayrämi jucninpis aunishanta cumlinanpaj cashanta riguin.
17
Chaynöllami Tayta Diospis quiquillan jurar auniran. Chaymi awilunchïcunaga yäracuran: «Quiquin aunishantaga Tayta Dios llapantami cumlenga. Aunishantapis manami cutiricongachu» nir.
18
Tayta Diosninchëga manami llullacunchu. Chaymi canan noganchïpis musyanchi jurashanta, aunimashanchïta cumlinanpaj cashanta. Chaymi payman yäracoj cajcunaga cushisha shuyäcunchi Tayta Dios aunimashanchïta imay öra carpis cumlimänanchïpaj cashanta.
19
Tayta Dios imatapis aunishanta cumlej captinmi noganchïpis guepaman mana cutiypa cushisha payta shuyaraycäshun. Chaynöpami mas rispitädu cajta chaparaycaj tëlata päsar Tayta Diospa ñaupanman chayashunpaj.
20
Chaymanga Jesucristumi yaycusha noganchïpis Tayta Diospa ñaupanman chayananchïpaj. Chaynöpami payga Melquisedecno imaycamapis mas mandaj cüra ricacusha.Hebreos 6:1
Hebreos 6:2
Hebreos 6:3
Hebreos 6:4
Hebreos 6:5
Hebreos 6:6
Hebreos 6:7
Hebreos 6:8
Hebreos 6:9
Hebreos 6:10
Hebreos 6:11
Hebreos 6:12
Hebreos 6:13
Hebreos 6:14
Hebreos 6:15
Hebreos 6:16
Hebreos 6:17
Hebreos 6:18
Hebreos 6:19
Hebreos 6:20


Hebreos 1 / Heb 1
Hebreos 2 / Heb 2
Hebreos 3 / Heb 3
Hebreos 4 / Heb 4
Hebreos 5 / Heb 5
Hebreos 6 / Heb 6
Hebreos 7 / Heb 7
Hebreos 8 / Heb 8
Hebreos 9 / Heb 9
Hebreos 10 / Heb 10
Hebreos 11 / Heb 11
Hebreos 12 / Heb 12
Hebreos 13 / Heb 13