A A A A A
Facebook Instagram Twitter
[Sagrada Biblia] Quechuan Bible 2010

Mateo 131
Chay junajllami Jesusga wasipita llojshirir Galilea gocha cantunman aywaran. Chaychöna yachachinanpaj jamaycuran.
2
Chayman aypalla runacuna shuntacaran. Chaura Jesusga can'waman wicharcurna jamaran. Runacunana gocha cantuncho ichirpaycaran.
3
Nircur Jesusga tincuchiypa achca yachachicuyta willaparan. Willapar niran: «Juc runashi rïgu muroj aywaran.
4
Chayshi muruta machiptin waquin muru caminuman chayaran. Äbicuna shamurna machiraycajta pashacurcuran.
5
Waquin caj murunashi chayasha shallaman, mana alläpa allpa cashanman. Chaychöga rätu wiñamuran.
6
Ichanga allpa sumaj mana captin shanaywan chaquicäcusha.
7
Waquin caj murunashi chayasha cashacuna chaupinman. Cashacunaga rätu atayacäcuran. Chaura rïgu chayraj wiñaycämojta llallir garwashtaycächillar chaquirachisha.
8
Waquin caj murunashi alli allpaman chayasha. Chaura chaycunaga alli wiñamur alli ispïjayoj casha. Pogurshi waquin ispïja wayusha pachac rïguta, waquinna sojta chuncata, waquinna quimsa chuncata.
9
Nishäta wiyaj cäga sumaj tantiyacuy.»
10
Chaymi disïpuluncunaga Jesusman witiycur tapuran: «¿Imanirtaj tincuchiyllapa runacunata willapanqui?» nir.
11
Chaura Jesús niran: «Gamcunataga Diosmi tantiyaycächishunqui imano Paypa maquincho cananpaj cajtapis, waquincunatami ichanga manaraj.
12
Chaura pipis yachacuyta munajcunataga yachachishäcunata Dios tantiyachengami. Mana yachacuyta munajcunatami ichanga wiyashallantapis gongaycachenga.
13
Chaymi nogaga yachaycächë imamanpis tincuchiypa. Chaynöpami yachacuyta mana munajcunaga ricaycarpis mana tantiyanchu, wiyaycarpis mana wiyajno carcaycan.
14
Chayno cananpaj cashanpitami Tayta Diospa profëtan Isaías unay cayno willacushan cumlicaycan: « ‹May-jina wiyashpayquipis manami tantiyanquipächu. May-jina ricashpayquipis manami cuentata gocunquipächu.
15
Cay runacunapa shonguncuna fiyupa chucruyashami caycan. Chaymi rinrincunapis chapacashano caycan. Ñawincunapis mana ricajno caycan. Chaynöpami mana arpinticongachu. Chayno captenga nogapis manami allchacächishächu.›
16
«Gamcunami ichanga cushicuy-llapa. Gamcunataga Tayta Diosmi yanapaycäshunqui ricashpayqui wiyashpayqui imata yachachishätapis tantiyacunayquipaj.
17
Unay profëtacunapis, Tayta Dios munashanno cawaj runacunapis canan gamcuna ricashayquita ricaytami munaran. Wiyarcaycashayquita wiyaytami munaran. Ichanga manami ricaranchu ni wiyaranpischu.
18
«Cananga murupacoj runaman tincuchiypa willapashäta tantiyachishayqui:
19
Rïgu muruga Tayta Diospa maquinchöna cawananpaj willacushämi caycan. Chucru caminunömi waquin runacunapa shongun caycan. Chaymi Tayta Diospa willacuyninta wiyarpis mana tantiyacunchu. Chaynöpami wiyashallantapis Satanás gongaycachin.
20
Waquin runacunapa shongonga shallanömi caycan. Paycunaga Diospa willacuyninta cushishami chasquicun.
21
Cushisha chasquicurpis shallacho allpa alläpa mana captin rïgu yagarcamur mana sumaj sapichasha car chaquicäcushannömi paycunapis ruracan. Chaymi Tayta Diosninchi-janan runacuna chiquiptinnaga u ima ñacaychöpis carnaga ñaupata cawashanmannöna cuticun.
22
Waquin runacunaga casha rurincho caj allpanömi caycan. Paycunaga Tayta Diospa willacuyninta wiyarpis mas yarpachacun rïcu cayllapämi, imanöpis cawanallanpämi. Chaycunallapaj yarpachacurmi Tayta Dios munashanno mana cawannachu.
23
Waquin runacunaga alli allpanömi caycan. Paycunaga Tayta Diospa willacuyninta cushisha chasquicur Tayta Dios munashannömi cawan. Chaymi alli allpacho juc murullapita pachac (100) rïgu u sojta chunca (60) rïgu u quimsa chunca (30) rïgu wayushanno chay runaga Tayta Dios munashanno cawan.»
24
Tincuchiypa Jesús yapay willaparan: «Tayta Diospa maquincho goyay imano cashantapis willapäshayqui. Juc runashi chacranman alli rïguta murusha.
25
Mururcuptinnashi contran runaga chacaypa aywarcur rïguta murushan jananpa ballicu guewata machiriycusha. Nircur aywacusha.
26
Rïgu wiñamur shicshiyta gallaycuptin ballicu guewapis rejsicasha.
27
Chaura rïgu tirapaj uywaynincunaga duyñuman aywar tapusha: ‹Tayta, gamga ¿manachu acrasha murullata muruchishcanqui? ¿Maypitaraj ballicu guewaga wiñamusha?› nir.
28
«Tapuptinshi duyñu nisha: ‹Pipis conträcunachari chaytaga murupämasha.› «Chayno niptinshi tirapaj uywaynincunaga tapusha: ‹¿Chay guewata achurinäta munanquichu?› nir.
29
«Chayno niptinshi duyñuga nisha: ‹Ama. Guewata achuptiquega rïguntinchari achucanga.
30
Pogunancama rïguwan iwal wiñacuchun. Cosëcha captinraj piyuncunata cachashaj rimëru mana alli caj guewata shuntamunanpaj, wancurcur rupachinanpaj. Nircur rïguta shuntachimushaj micuy churacunäman churapämänanpaj› nir.»
31
Mastapis tincuchiypa willapar Jesús niran: «Tayta Diospa maquincho goyänanpaj willacuyga nustäsa muruwanmi tincun. Juc runashi nustäsapa murunta chacranman murusha.
32
Chay muruga waquin murucunapita mas tacshallami. Chaypis waquin jachapita mas jatuntami wiñan. Chaymi äbicunapis rämancunacho gueshtancunata ruran.»
33
Yapay tincuchiypa willapar Jesús niran: «Tayta Diospa maquincho goyayga lebadürawanmi tincun. Juc warmi, quimsa arröba jarinaman ichiclla lebadürata wiñan. Chay lebadürallami llapanta sumaj poguchin.»
34
Chayno imamanpis tincuchiypami Jesusga runacunata willaparan. Imamanpis mana tincuchiypaga manami willapajchu.
35
Chayno Jesús willacuptinmi cumliran Tayta Diospa profëtan cayno willacushan: «Imamanpis tincuchiypami runacunata willapäshaj. Mundu ruracashanpita-pacha mana pipis tantiyashantami willapäshaj.»
36
Chaypitanami runacunata despacharir Jesús disïpuluncunawan juc wasiman yaycuran. Chaychönami disïpuluncunaga niran: «Tantiyaycachimay ari chacracho ballicu guewa wiñamojpaj willapashayquita» nir.
37
Chaymi Jesús niran: «Alli muruta muroj cäga noga Destinädu Runami caycä.
38
Chay chacraga intëru cay mundumi. Alli muruga caycan Tayta Diospa alli willacuyninta chasquicoj runacunami. Ballicu guewaga caycan dyablu munashanno cawaj runacunami.
39
Ballicu guewata muroj cäga caycan quiquin Satanasmi. Cosëchaga canga fisyu junajmi. Cosëchata shuntajcunaga anjilcunami.
40
Ballicu guewata shuntaycur ninaman gaycushannömi fisyu junajchöpis canga.
41
Noga Destinädu Runami anjilnëcunata cachamushaj juchata rurachejcunata, jucha ruraj runacunatapis juc pachaman shuntananpaj.
42
Nircurnami ratataycaj ninaman gaycurenga. Chaychönami fiyupa ñacar, wagar quiruncunatapis uchongapaj.
43
Tayta Dios munashanno cawajcunami ichanga paypa ñaupancho car cushisha cawangapaj. Inti achicyashannörämi canga. Nishäta wiyaj cäga sumaj tantiyacuy.
44
«Tayta Diospa maquincho goyänanpaj willacuyga tincun chacracho guellay pamparajmanmi. Juc runashi chacrapa purir tarisha aypalla guellay pamparaycajta. Chay guellayta tariycurshi jinallanman yapay pampaycuran. Nircurshi cushisha aywar llapan ima-aycantapis ranticuycuran. Chay ranticushan guellaywannashi ranticurcuran guellay pamparashan chacrata.
45
«Tayta Diospa maquincho goyänanpaj willacuyga fiyupa cuestaj perlasmanmi tincun. Juc nigusyantishi fiyupa cuestaj perlasta ashin.
46
Cuestaj perlasta tariycorga chayta rantinanpaj llapan ima-aycantapis ranticuycun. Nircur chay cuestaj perlastana ranticurcun.
47
«Tayta Diospa maquincho goyänapäga redanömi caycan. Pescädu charejcunaga lamarmanmi redanta jitan. Chayno jitar tucuy casta pescädutami charin.
48
Reda juntatami gocha cantumanga jorgamun. Alli caj pescädutami acrarcur canastaman wiñan. Mana alli cajtaga jitarinmi.
49
Fisyu junajchöga chaynömi canga. Anjilcunami shamur alli runacunataga jucha rurajcunapita acrangapaj.
50
Juchata rurallar goyajcunataga nina rataycajmanmi garponga. Chaychömi fiyupa wagar quiruncunatapis uchongapaj.»
51
Chayno willaparcur Jesusga disïpuluncunata tapuran: «Cay willapashäta ¿llapantachu tantiyashcanqui?» nir. Chaura disïpuluncunaga «Au, tantiyaycämi tayta» niran.
52
Chaymi Jesús niran: «Tayta Diospa maquincho cawananpaj yachachishäcunata tantiyarga waquin runacunata gamcunapis yachachinqui. Chayno yachacherga juc runa unay guepirächishan bälej cösacunata, chayraj churashan bälej cösacunata jorgamojnömi gamcunapis yachachinquipaj.»
53
Chayno tincuchiypa willaparcur Jesús aywacuran.
54
Marcanman chayaycurnami marca-masincunata sinagogacho yachachiran. Chaura almirashpan runacuna parlaran: «¿Imanöparaj payga yachacusha? ¿Ima munaywanraj chay milagrucunata ruran?
55
¿Payga manachu carpintëru Josëpa wamran? Acäsu juctächu. Mamanpis ¿manachu María? Wauguincunapis ¿manachu Santiago, José, Simón y Judas?
56
Pañincunapis cay marcachömi llapan tiyan. ¿Maychötaj yachacamusha chay-jinanpa yachaycunanpäga?»
57
Chayno nirmi Jesús yachachishancunataga mana chasquicuranchu. Chaymi Jesús niran: «Diospa profëtancunataga may-chaychöpis allimi rican. Marca-masincunawan famillyancunami ichanga mana chasquicunchu.»
58
Chayno mana chasquicuptinmi marcanchöga juc ishcay milagrucunallata ruraran.Mateo 13:1
Mateo 13:2
Mateo 13:3
Mateo 13:4
Mateo 13:5
Mateo 13:6
Mateo 13:7
Mateo 13:8
Mateo 13:9
Mateo 13:10
Mateo 13:11
Mateo 13:12
Mateo 13:13
Mateo 13:14
Mateo 13:15
Mateo 13:16
Mateo 13:17
Mateo 13:18
Mateo 13:19
Mateo 13:20
Mateo 13:21
Mateo 13:22
Mateo 13:23
Mateo 13:24
Mateo 13:25
Mateo 13:26
Mateo 13:27
Mateo 13:28
Mateo 13:29
Mateo 13:30
Mateo 13:31
Mateo 13:32
Mateo 13:33
Mateo 13:34
Mateo 13:35
Mateo 13:36
Mateo 13:37
Mateo 13:38
Mateo 13:39
Mateo 13:40
Mateo 13:41
Mateo 13:42
Mateo 13:43
Mateo 13:44
Mateo 13:45
Mateo 13:46
Mateo 13:47
Mateo 13:48
Mateo 13:49
Mateo 13:50
Mateo 13:51
Mateo 13:52
Mateo 13:53
Mateo 13:54
Mateo 13:55
Mateo 13:56
Mateo 13:57
Mateo 13:58


Mateo 1 / Mat 1
Mateo 2 / Mat 2
Mateo 3 / Mat 3
Mateo 4 / Mat 4
Mateo 5 / Mat 5
Mateo 6 / Mat 6
Mateo 7 / Mat 7
Mateo 8 / Mat 8
Mateo 9 / Mat 9
Mateo 10 / Mat 10
Mateo 11 / Mat 11
Mateo 12 / Mat 12
Mateo 13 / Mat 13
Mateo 14 / Mat 14
Mateo 15 / Mat 15
Mateo 16 / Mat 16
Mateo 17 / Mat 17
Mateo 18 / Mat 18
Mateo 19 / Mat 19
Mateo 20 / Mat 20
Mateo 21 / Mat 21
Mateo 22 / Mat 22
Mateo 23 / Mat 23
Mateo 24 / Mat 24
Mateo 25 / Mat 25
Mateo 26 / Mat 26
Mateo 27 / Mat 27
Mateo 28 / Mat 28