A A A A A
Facebook Instagram Twitter
[Sagrada Biblia] Quechuan Bible 2010

Números 141
Chaura Israelcunaga gaparparan. Chay chacayga wagaycar wararan.
2
Moisespawan Aaronpa contran rimar nircaycaran: «¡Egiptullachöna wañucushwan caran! U ¡cay chunyajchöpis mayna wañucushwan caran!
3
TAYTA DIOSGA ¿imapäraj cay partiman pushamashcanchi? ¿Pushamashcanchi guërracho wañunanchïpächu, warminchïcunapis wamranchïcunapis chiquimajninchïcunapa munaynincho prësu cananpächu? ¡Masbin Egiptuman cuticushun!»
4
Chayno parlarmi jucnin-jucnin ninacuran: «Mandajninchi cananpaj juctana churarcur Egiptuman cuticushun.»
5
Chaura Aaronwan Moisesga llapan runacunapa ñaupancho umpuran urcunpis pampaman töpananyaj.
6
Canaán partita ricapacoj aywaj Josuëpis Calebpis fiyupa llaquicushpan jatiraycashan röpanta rachiriran.
7
Nircurna llapan Israelcunata niran: «¡Ricapacur purimushä chacraga fiyupa allimi!
8
TAYTA DIOS cuyapämashpanchëga yanapämäshunmi chay nasyunman yaycunapaj. Nircur lëchipis mishquipis yacuno achca cashan nasyuntaga noganchïtami goycamäshun.
9
Ichanga TAYTA DIOSPAJ ama rabyaychu. Ama manchacuypischu chay nasyuncho tiyaj runacunataga. Chay runacunata noganchëga fäsimi binsirishun. Paycunataga manami pipis yanapanchu. Noganchïwan ichanga TAYTA DIOS caycan. ¡Chaymi ama manchacuychu-llapa!»
10
Chayno niycaptinpis runacunaga sajmayta munarcaycaran. Chaura Tincuna Toldu janancho TAYTA DIOSPA achicyaynin yurircuran llapan Israelcuna ricaycaptin.
11
Chay örami Moisesta TAYTA DIOS niran: «Cay runacunaga ¿imaycamaraj chaynölla manacajman churamanga? ¿Imaycamaraj mana riguimangachu paycuna ricaycaptin almiraypajcunata rurasha caycaptëpis?
12
Canan paycunataga gueshyawanmi usharishaj. Mananami aunishä partichöpis tiyanganachu. Gampitami ichanga mirachishaj mas aypallata, mas callpayojta.»
13
Niptinmi Moisesga TAYTA DIOSTA niran: «Gamga fiyupa munayniquiwanmi cay runacunata Egiptupita jorgamurayqui. Israel runacunata wañuchiyta yarpaycashayquita cumliptiquega Egipto runacuna mayaycur
14
willapanga Canaancho tiyajcunatami. Cananeo runacunapis mayashami gam cay runacunacho caycashayquita, paycunawan ricanacuypa parlashayquita, cay runacunapa ñaupanta ichiraycaj pucutaycho junajpa aywashayquita, chacaypana ichiraycaj nina rataycajcho aywashayquita.
15
Cay runacunata ushajpaj wañurachiptiquega gampaj parlajta wiyaj runacuna jamurpäshushpayqui nenga:
16
‹TAYTA DIOSGA aunishan nasyunman chayachiyta mana puydishpanmi Israelcunata chunyajcho wañuycachisha› nir.
17
Chaymi Tayta Dios aunishayquinölla fiyupa munayniyoj cashayquita canan musyachiy. Gam nirayqui:
18
‹Jucllaga manami rabyacöchu. Amatar cuyacojmi cä. Mana allita rurajcunata, mana wiyacojcunata perdunä. Chaypis juchayojcunataga castigä maman-taytanta, wamranta, willcanta mas willcan cajtapis› nir.
19
Tayta Dios, Egiptupita jorgamushayquipita-pachami cay runacunata awantashcanqui. Rasunpa cuyacoj caycashpayquega jucha rurashanta perdunaycuy ari.»
20
Chaura TAYTA DIOS niran: «Ruwacamashayquinömi paycunata perdunashaj.
21
Rasunpami nogaga imaycamapis cawä. Intëru mundupis maquillächömi caycan.
22
Egiptucho, chunyaj jircacho milagrucunata rurashäta ricajcunaga manami ni jucnayllapis ricangachu unay famillyancunata aunishä nasyunta. Paycunaga quiquin munashanta rurachimayta munashpanmi yaparir-yaparir mana wiyacamashachu. Chayno rabyachimajcunaga manami mayganpis chay nasyunta ricangachu.
23
***
24
Sirbimajnë Calebmi ichanga nishäcunata riguir wiyacamasha. Chaymi ricapacoj aywashan partiman payllata yaycuchishaj. Paypita mirajcunapis chay partichömi tiyanga.
25
Ragran aywaj pampachöga tiyaycan Amalec runacunawan Cananeo runacunami. Chaymi gamcunaga wara junaj chunyajpa cutiy Puca Lamar läduman.»
26
Aarontawan Moisesta TAYTA DIOS niran:
27
«¿Fiyu Israelcuna washä rimashanta imaycamaraj awantashaj? Conträ rimashanta wiyashcänami.
28
Paycunaga rimaycan ‹TAYTA DIOS castigamashcanchi› nirmi. Chaymi cananga shimin nishanta cumlishaj. Nogaga cawämi. Nishäta cumlëmi.
29
Ishcay chunca (20) watayojpita janaman caj llapan sinsucojcuna, washä rimajcunaga cay chunyajllachömi ushacanga. Chaura ayancunapis chunyajchömi mashtarpanga.
30
Goycunäpaj aunishä nasyunman manami yaycongachu. Jefonepa wamran Calebwan Nunpa wamran Josuëllami aunishä nasyunmanga yayconga.
31
‹Chiquimajcunapa munayninchöchari canga› nishayqui wamrayquicunatami ichanga aunishä nasyunman chayachishaj. Paycunami ichanga manacajman churashayqui nasyuncho cushisha goyangapaj.
32
Gamcunapa ayayquega cay chunyajchömi mashtarpaycar quëdanga.
33
Wamrayquicunanami chuscu chunca (40) wata uywancunata ricallar chunyaj jirca-quinraypa goyanga. Chayno paycuna ñacanga gamcuna mana wiyacamashayquipitami. Puriycällarmi canan rucu cäga llapayqui ushacanquipaj.
34
Gamcunaga chuscu chunca (40) junajmi Canaán nasyunta ricapacamurayqui. Chaypitami ñacashpayqui purinquipaj chuscu chunca (40) wata. Chaynöpami cada junaj ricapacur purimushanpita juc wata chunyajpa purinquipaj. Chayrämi musyanquipaj conträ ricacojcunata imano castigashätapis.
35
Chaynömi nogaga rurashaj conträ jatarir mana wiyacamaj Israelcunata. Chaura paycunaga cay chunyajllachömi ushacanga. Noga TAYTA DIOSMI chayno në.»
36
Ricapacoj Moisés cachashan runacunami cutiycamur Israelcunataga willaparan «mana alli chacrami» nir. Chaynöpami llapan Israelcuna Tayta Diospa contran rimaran.
37
Chaypitami llullacuypa willajcunaga TAYTA DIOSPA ñaupancho castïguwan wañuran.
38
Ricapacoj aywajcunaga Josuëwan Calebllami cawaycar quëdaran.
39
Tayta Dios nishanta Israelcunata Moisés willapaptin Israelcunaga fiyupa llaquicuran.
40
Chaymi tutalla jatarcärir altunnin puntaman aywaran. Chayaycärir Moisesta niran: «Nogacunaga juchatami rurashcä. Cananga caychönami caycäcuna. Juclla aywashun TAYTA DIOS aunimashanchi partiman.»
41
Chaura Moisés niran: «¿Imanirtaj TAYTA DIOS nishanta gamcuna mana wiyacunquichu? Manacajllapämi aywanquipaj.
42
Ama aywaychu. TAYTA DIOSGA gamcunata manami yanapäshunquipächu. Chiquishojcunaga binsishunquipämi.
43
Amalec runacunawan Cananeo runacunaga magashunayquipaj, wañuchishunayquipämi shuyaycäshunqui. Tayta Diosman mana yäracushayquipitami gamcunatapis TAYTA DIOS mana yanapäshunquipänachu.»
44
Chaypis mana wiyacuypa aywaran punta puntayoj jircapa. Ichanga pacharpaycashanpita babulta mana aparanchu. Moisespis mana aywaranchu.
45
Chay partipa tiyaj Amalec runacunawan Cananeo runacunaga Israelcunata binsiran. Pasaypa binsirmi Horma marcacama gaticacharan.Números 14:1

Números 14:2

Números 14:3

Números 14:4

Números 14:5

Números 14:6

Números 14:7

Números 14:8

Números 14:9

Números 14:10

Números 14:11

Números 14:12

Números 14:13

Números 14:14

Números 14:15

Números 14:16

Números 14:17

Números 14:18

Números 14:19

Números 14:20

Números 14:21

Números 14:22

Números 14:23

Números 14:24

Números 14:25

Números 14:26

Números 14:27

Números 14:28

Números 14:29

Números 14:30

Números 14:31

Números 14:32

Números 14:33

Números 14:34

Números 14:35

Números 14:36

Números 14:37

Números 14:38

Números 14:39

Números 14:40

Números 14:41

Números 14:42

Números 14:43

Números 14:44

Números 14:45Números 1 / Núm 1

Números 2 / Núm 2

Números 3 / Núm 3

Números 4 / Núm 4

Números 5 / Núm 5

Números 6 / Núm 6

Números 7 / Núm 7

Números 8 / Núm 8

Números 9 / Núm 9

Números 10 / Núm 10

Números 11 / Núm 11

Números 12 / Núm 12

Números 13 / Núm 13

Números 14 / Núm 14

Números 15 / Núm 15

Números 16 / Núm 16

Números 17 / Núm 17

Números 18 / Núm 18

Números 19 / Núm 19

Números 20 / Núm 20

Números 21 / Núm 21

Números 22 / Núm 22

Números 23 / Núm 23

Números 24 / Núm 24

Números 25 / Núm 25

Números 26 / Núm 26

Números 27 / Núm 27

Números 28 / Núm 28

Números 29 / Núm 29

Números 30 / Núm 30

Números 31 / Núm 31

Números 32 / Núm 32

Números 33 / Núm 33

Números 34 / Núm 34

Números 35 / Núm 35

Números 36 / Núm 36