A A A A A
Facebook Instagram Twitter
[Sagrada Biblia] Quechuan Bible 2010

Ezequiel 431
Chaypitaga chay runa pushamaran inti yagamunan caj-läpa caycaj puncuman.
2
Chaypita ricarä Israelcunapa Tayta Diosninpa achicyaynin inti yagamunan caj-läpita aywaycämojta. Suynashanga fiyupa wiyacaran chayasha mayu gaparajnöraj. Chaura cay pachaga fiyupa achicyacurcuran.
3
Chay ricashäga caran Quebar mayu läduncho caycar ricashänömi, Jerusalenta illgächinanpaj aywaycämojta ricashänömi. Chaura nogaga rispitar umpurä urcöpis pampaman töpananyaj.
4
TAYTA DIOSPA achicyaynenga inti yagamunan caj-läpa caycaj puncupa yaycuran quiquin Templucama.
5
Chaypita TAYTA DIOSPA Espiritun janajpa jogacarcamaran. Nircorga apamaran ruri caj sawan pampaman. Chaycho ricarä Tayta Diospa achicyaynin Templu ruricho juntasha caycajta.
6
Chay runaga ñaupäman shamur ichicuycuran. Chaycho caycashpä wiyarä Templupita-pacha
7
cayno niycämajta: «Runa, caymi caycan jamaränä, chaquë lluchcaränan. Caychömi imaycamapis tiyashaj Israelcunawan iwal. Paycunapis ni raynincunapis mananami yapayga nishäcunata mana cumlir rispitädu jutëtapis manacajman mana churanganachu. Raynincuna wañuptinpis mananami wañoj ray-nirajta leträtunta ruranganachu.
8
Manami ruranganachu palasyuncunapa puncuntapis Templupa puncun caycashan lädunpa cananpäga, ni guellichiyllapapis. Paycunaga rispitädu jutëta manacajman churasha melanashäcunata rurashpanmi. Chaypitami rabyashpä camacächishcä ushacänanpaj.
9
Amana mana allita rurachunnachu. Wañoj raynincunatanöpis amana rurachunnachu. Chauraga paycunawan iwalmi imaycamapis tiyashaj.
10
«Runa, gamga Israelcunata willay Templuta ricashayquita. Willay imano cashanta, ima tamäñu cashantapis. Chauraga capaschari juchancunapita pengacunmanpis.
11
Llapan rurashanpita pengacur llaquicuptenga willapay Templu imano caycajta ricashayquitapis, chaycunacho ima caycashanpäpis, yaycuna llojshina caycashanpäpis, ushajpaj imanöpis caycashanta. Chayno willapanqui laycunata imano cumlinanpaj cashantapis. Chay ricashayquitaga llapanta dibujapay imano caycashantapis tantiyacur arunanpaj. Llapan laycunatapis isquirbiy paycuna liguir cumlinanpaj.
12
Templupa laynenga caynömi caycan: Templu caycashanpa ñaupan pampacuna intëru cantun tumarej fiyupa rispitädumi canga.»
13
Tupucunawan tupuptin altarpa tamäñonga caynömi caran: Altarpa intëru cantunpa tumarej caycaran medyu metru altu sanja, anchuyninpis medyu metru. Sanjapa cantonga patacniyoj caycaran. Chay patacninpa altuyninna caran ishcay chunca pichga sentïmetru. Altarga caycaran chuscu isquïnayoj, quimsa jana, cada jana mas tacsha mas tacsha. Sanjapita gallaycunan cajpa altuynin caran juc metru. Ichanga sanja uchcuman jamasha cayninpa medyu metru altulla päsaraycämuran. Chaypa jananman churashan cajna chuscun isquïnanpa iwal caran. Ichanga medyu metrupa yaycucasha caycaran. Cada lädunna caran ganchis metru largu, altuyninna ishcay metru. Chay jananchöna ofrendacunata rupachicunapaj caycaran chuscun lädupa iwal tamäñu. Ichanga medyu metrupa yaycucasha caycaran. Cada lädunpa caran sojta metru largu, altuyninna ishcay metru. Janaj isquïnanchöna chuscun läducho päsacasha caycaran wagra-nirajcuna. Altarman rupachej wichänanpaj escalunna inti yagamunan caj-lädupa caycaran.
14
***
15
***
16
***
17
***
18
Nircur nimaran: «Runa, caynömi Tayta Dios nin: Uywata altarcho rupachinanpaj, uywapa yawarninwanpis altarta chajchunanpaj altarta rurarcuptenga cayno ruranquipaj:
19
Leví trïbu runa Sadocpita mirar aywaj cüracunallami caycan nogata sirbimänanpäga. Paycunataga juc töru-mallwata gonqui juchapita perdunasha cananpaj rupachinanpaj. Noga TAYTA DIOSMI chayno në.
20
Chay wäcata pishtar wallcalla yawarninta charircur altarpa chuscun wagrancuna llauchiraycajta pichupanqui. Chuscun isquïnanta, patac caycajtapis llapanta pichupanqui. Chayno altarta ruraptiquega ofrendacunata rupachinayquipaj rispitädunami canga.
21
Nircorga chay töru-mallwapa aychanta jorgunqui. Chaytaga rupachinqui Templupita mas juc-lächo, maychöpis rupachinayquipaj caycashancho.
22
«Warannin junajna juchapa ruquin rupachinqui sänu cabra-mallwata. Cüracunana rispitädu cananpaj altarta camacächenga imanöpis töru-mallwata pishtashanwan rurashanno.
23
Chayno rurayta ushaycorga juc sänu töru-mallwatawan juc sänu uyshata
24
nogapaj pishtanqui. Chaytana cüracuna cachiwan cachichariycur nogata rispitamashpan rupachenga.
25
Waran-waran ganchis junajcama juchapa ruquin rupachinquipaj juc cabra-mallwata. Chayno juc töru-mallwata, juc carnitapis pishtanqui. Chaycunaga sänu canga.
26
Cüracunaga waran-waranmi ganchis junajyaj chay altar rispitädu cananpaj nishäno cumlenga.
27
Chaynömi ruranquicuna ganchis junajyaj. Pusaj junaj cajchöna gallaycunqui nogapaj rupachina sacrifisyucunata y alli goyaypita sacrifisyu uywacunata rupachiyta. Chayno ruraptiquicuna nogaga cushishami chasquishayquipaj. Noga TAYTA DIOSMI chayno në.»Ezequiel 43:1

Ezequiel 43:2

Ezequiel 43:3

Ezequiel 43:4

Ezequiel 43:5

Ezequiel 43:6

Ezequiel 43:7

Ezequiel 43:8

Ezequiel 43:9

Ezequiel 43:10

Ezequiel 43:11

Ezequiel 43:12

Ezequiel 43:13

Ezequiel 43:14

Ezequiel 43:15

Ezequiel 43:16

Ezequiel 43:17

Ezequiel 43:18

Ezequiel 43:19

Ezequiel 43:20

Ezequiel 43:21

Ezequiel 43:22

Ezequiel 43:23

Ezequiel 43:24

Ezequiel 43:25

Ezequiel 43:26

Ezequiel 43:27Ezequiel 1 / Eze 1

Ezequiel 2 / Eze 2

Ezequiel 3 / Eze 3

Ezequiel 4 / Eze 4

Ezequiel 5 / Eze 5

Ezequiel 6 / Eze 6

Ezequiel 7 / Eze 7

Ezequiel 8 / Eze 8

Ezequiel 9 / Eze 9

Ezequiel 10 / Eze 10

Ezequiel 11 / Eze 11

Ezequiel 12 / Eze 12

Ezequiel 13 / Eze 13

Ezequiel 14 / Eze 14

Ezequiel 15 / Eze 15

Ezequiel 16 / Eze 16

Ezequiel 17 / Eze 17

Ezequiel 18 / Eze 18

Ezequiel 19 / Eze 19

Ezequiel 20 / Eze 20

Ezequiel 21 / Eze 21

Ezequiel 22 / Eze 22

Ezequiel 23 / Eze 23

Ezequiel 24 / Eze 24

Ezequiel 25 / Eze 25

Ezequiel 26 / Eze 26

Ezequiel 27 / Eze 27

Ezequiel 28 / Eze 28

Ezequiel 29 / Eze 29

Ezequiel 30 / Eze 30

Ezequiel 31 / Eze 31

Ezequiel 32 / Eze 32

Ezequiel 33 / Eze 33

Ezequiel 34 / Eze 34

Ezequiel 35 / Eze 35

Ezequiel 36 / Eze 36

Ezequiel 37 / Eze 37

Ezequiel 38 / Eze 38

Ezequiel 39 / Eze 39

Ezequiel 40 / Eze 40

Ezequiel 41 / Eze 41

Ezequiel 42 / Eze 42

Ezequiel 43 / Eze 43

Ezequiel 44 / Eze 44

Ezequiel 45 / Eze 45

Ezequiel 46 / Eze 46

Ezequiel 47 / Eze 47

Ezequiel 48 / Eze 48