Instagram
English
A A A A A
[Sagrada Biblia] Quechuan Bible 2010
Jeremías 47
1
Gaza siudäman faraón manaraj magaj yaycuptin TAYTA DIOSGA profëtan Jeremiasta Filistea runacunapaj cayno willaparan:
2
«Noga TAYTA DIOSMI në: Mayu chayar intëru pampapa mashtacar yagacuycojnömi norte caj-läpita runacuna chayamoj-aywan. Chay suldärucuna cay nasyunmanga intërumanmi yagacaycärenga, siudäcunamanpis, chay siudäcunacho tiyaycajcunamanpis. Chay nasyuncho tiyajcunaga llapanmi gaparpanga. Intëruchömi runacunaga nanächicur gaparpanga.
3
Cawallucuna cörriptin chaquincuna pagraraptin, carrëtacunapis tagraraptin, ruyrancuna aywashanpis wiyacaptin, papänincunaga wamrancunata cachariycärin llapanta gueshpichinanpaj callpan ni maquinpis mana aypaptin.
4
Filistea runacunata ushajpaj wañuchinanpaj caj junaj chayamushanami. Tiro runacunatawan Sidón runacunata yanapänanpäga manami canganachu. Paycunatapis usharishämi. Rasunpami ushacächishaj Lamar chaupin Creta tishgupita shamoj Filistea runacunataga.
5
Gazacho tiyaj runacunaga fiyupa llaquicushpanmi ajchancunatapis rutucun. Ascalón siudächo tiyaj runacunapis upayashanömi ricacun. Waquin guechwa pampacunacho quëdajcuna ¿imaycamaraj llaquicuywan garayquicunata cuchucurcaycanqui?
6
Paycunaga llaquicur nircaycan: ‹¡TAYTA DIOSPA sablin! ¿imayraj jamaycunqui? Churaränayquiman cashgan cuticuy. Jamacuyna. Amana cuyucuynachu› nir.
7
Ichanga ¿imanöpataj mana cuyucuypa cacunman illgächinäpaj cachasha caycaptëga? Nogami cachashcä Ascaloncho cajcunata, lamar cantuncho cajcunata llapanta wañuchinanpaj.»
Jeremías 47:1
Jeremías 47:2
Jeremías 47:3
Jeremías 47:4
Jeremías 47:5
Jeremías 47:6
Jeremías 47:7
Jeremías 1 / Jer 1
Jeremías 2 / Jer 2
Jeremías 3 / Jer 3
Jeremías 4 / Jer 4
Jeremías 5 / Jer 5
Jeremías 6 / Jer 6
Jeremías 7 / Jer 7
Jeremías 8 / Jer 8
Jeremías 9 / Jer 9
Jeremías 10 / Jer 10
Jeremías 11 / Jer 11
Jeremías 12 / Jer 12
Jeremías 13 / Jer 13
Jeremías 14 / Jer 14
Jeremías 15 / Jer 15
Jeremías 16 / Jer 16
Jeremías 17 / Jer 17
Jeremías 18 / Jer 18
Jeremías 19 / Jer 19
Jeremías 20 / Jer 20
Jeremías 21 / Jer 21
Jeremías 22 / Jer 22
Jeremías 23 / Jer 23
Jeremías 24 / Jer 24
Jeremías 25 / Jer 25
Jeremías 26 / Jer 26
Jeremías 27 / Jer 27
Jeremías 28 / Jer 28
Jeremías 29 / Jer 29
Jeremías 30 / Jer 30
Jeremías 31 / Jer 31
Jeremías 32 / Jer 32
Jeremías 33 / Jer 33
Jeremías 34 / Jer 34
Jeremías 35 / Jer 35
Jeremías 36 / Jer 36
Jeremías 37 / Jer 37
Jeremías 38 / Jer 38
Jeremías 39 / Jer 39
Jeremías 40 / Jer 40
Jeremías 41 / Jer 41
Jeremías 42 / Jer 42
Jeremías 43 / Jer 43
Jeremías 44 / Jer 44
Jeremías 45 / Jer 45
Jeremías 46 / Jer 46
Jeremías 47 / Jer 47
Jeremías 48 / Jer 48
Jeremías 49 / Jer 49
Jeremías 50 / Jer 50
Jeremías 51 / Jer 51
Jeremías 52 / Jer 52