A A A A A
Facebook Instagram Twitter
[Sagrada Biblia] Quechuan Bible 2010

Jeremías 471
Gaza siudäman faraón manaraj magaj yaycuptin TAYTA DIOSGA profëtan Jeremiasta Filistea runacunapaj cayno willaparan:
2
«Noga TAYTA DIOSMI në: Mayu chayar intëru pampapa mashtacar yagacuycojnömi norte caj-läpita runacuna chayamoj-aywan. Chay suldärucuna cay nasyunmanga intërumanmi yagacaycärenga, siudäcunamanpis, chay siudäcunacho tiyaycajcunamanpis. Chay nasyuncho tiyajcunaga llapanmi gaparpanga. Intëruchömi runacunaga nanächicur gaparpanga.
3
Cawallucuna cörriptin chaquincuna pagraraptin, carrëtacunapis tagraraptin, ruyrancuna aywashanpis wiyacaptin, papänincunaga wamrancunata cachariycärin llapanta gueshpichinanpaj callpan ni maquinpis mana aypaptin.
4
Filistea runacunata ushajpaj wañuchinanpaj caj junaj chayamushanami. Tiro runacunatawan Sidón runacunata yanapänanpäga manami canganachu. Paycunatapis usharishämi. Rasunpami ushacächishaj Lamar chaupin Creta tishgupita shamoj Filistea runacunataga.
5
Gazacho tiyaj runacunaga fiyupa llaquicushpanmi ajchancunatapis rutucun. Ascalón siudächo tiyaj runacunapis upayashanömi ricacun. Waquin guechwa pampacunacho quëdajcuna ¿imaycamaraj llaquicuywan garayquicunata cuchucurcaycanqui?
6
Paycunaga llaquicur nircaycan: ‹¡TAYTA DIOSPA sablin! ¿imayraj jamaycunqui? Churaränayquiman cashgan cuticuy. Jamacuyna. Amana cuyucuynachu› nir.
7
Ichanga ¿imanöpataj mana cuyucuypa cacunman illgächinäpaj cachasha caycaptëga? Nogami cachashcä Ascaloncho cajcunata, lamar cantuncho cajcunata llapanta wañuchinanpaj.»Jeremías 47:1

Jeremías 47:2

Jeremías 47:3

Jeremías 47:4

Jeremías 47:5

Jeremías 47:6

Jeremías 47:7Jeremías 1 / Jer 1

Jeremías 2 / Jer 2

Jeremías 3 / Jer 3

Jeremías 4 / Jer 4

Jeremías 5 / Jer 5

Jeremías 6 / Jer 6

Jeremías 7 / Jer 7

Jeremías 8 / Jer 8

Jeremías 9 / Jer 9

Jeremías 10 / Jer 10

Jeremías 11 / Jer 11

Jeremías 12 / Jer 12

Jeremías 13 / Jer 13

Jeremías 14 / Jer 14

Jeremías 15 / Jer 15

Jeremías 16 / Jer 16

Jeremías 17 / Jer 17

Jeremías 18 / Jer 18

Jeremías 19 / Jer 19

Jeremías 20 / Jer 20

Jeremías 21 / Jer 21

Jeremías 22 / Jer 22

Jeremías 23 / Jer 23

Jeremías 24 / Jer 24

Jeremías 25 / Jer 25

Jeremías 26 / Jer 26

Jeremías 27 / Jer 27

Jeremías 28 / Jer 28

Jeremías 29 / Jer 29

Jeremías 30 / Jer 30

Jeremías 31 / Jer 31

Jeremías 32 / Jer 32

Jeremías 33 / Jer 33

Jeremías 34 / Jer 34

Jeremías 35 / Jer 35

Jeremías 36 / Jer 36

Jeremías 37 / Jer 37

Jeremías 38 / Jer 38

Jeremías 39 / Jer 39

Jeremías 40 / Jer 40

Jeremías 41 / Jer 41

Jeremías 42 / Jer 42

Jeremías 43 / Jer 43

Jeremías 44 / Jer 44

Jeremías 45 / Jer 45

Jeremías 46 / Jer 46

Jeremías 47 / Jer 47

Jeremías 48 / Jer 48

Jeremías 49 / Jer 49

Jeremías 50 / Jer 50

Jeremías 51 / Jer 51

Jeremías 52 / Jer 52