A A A A A
[Sagrada Biblia] Quechuan Bible 2010

Proverbios 181
Quiquin munashanno cawajcunaga quiquillanpämi imatapis ashin. Alli cajta willapashancunataga manami wiyacunchu.
2
Mana tantiyacoj upacunaga imata yachacuytapis manami munanchu. Chaypa ruquenga yachashallanwanmi alabacun.
3
Mana allita rurajcunaga pengaychömi ricaconga. Alli-tucojcunapis manacajman churashami canga.
4
Yachaj runa parlashanga achca yacuta pashtaj pucyunömi bindisyun caycan. Yachayninpis caycan mana pishiypa aywaj achca yacunömi.
5
Autoridäcuna juchayojcunapa faburnin captenga manami allichu. Ima juchanpis mana caycaptin «juchayojmi» nir arriglaptenga manami allichu.
6
Mana tantiyacojcunaga shimillanpitami rimanacuyman chayan. Quiquinpa shiminpitami asticanpis.
7
Mana tantiyacoj upacunataga shimillanmi mana alliman chayachin. Quiquinpa shimillanpitami maticanpis.
8
Washa-rimacunaga rimanpis mishquillarämi. Chasquipajpänami caycan shonguncama alli chayajnöraj.
9
Guella runacunawan fiyu runacunaga chay wauguimannöllami tincun.
10
TAYTA DIOSGA caycan mana tunej alli arusha törrinömi. Alli runacuna payman yäracojtaga imapitapis chapanmi.
11
Rïcu runaga yarpan imapis mana chayanantami. Yarpan ima-aycanpis siudäta intërunpa curalaraycajno chapänanpaj cashantami.
12
Alli-tucojcunaga ushapacaymanmi chayanga. Umildicunami ichanga pï-maypitapis rispitasha canga.
13
Tapucunanpaj caycajta manaraj sumaj musyar willayga mana tantiyaj caymi, fiyupa pengaypämi.
14
Cushisha carga gueshyaycashanpitapis allchacanmi. Llaquisha, gänasnin mana cajtaga ¿piraj allchacächenga?
15
Alli yachaj runawan alli tantiyaj runaga yachacuyta munashanta llapantami yachacun.
16
Imallatapis buluntäninpa goycuptenga pï-maypis allimi jamachin. Mayur runacunapis allimi rican.
17
Rasun cajtanöraj dimandacur «caynömi, wacnömi casha» niptin chay dimandashan caj chayamur «manami chaynöchu» niptinrämi pengay-tucusha wiyaycun.
18
Sasa arriglaytaga ushacächin surtita jitaypanami. Chaynöparämi dimanduga alli ushacan.
19
Sumaj curalasha siudäpa pergancunata juchuchiypis fäsirämi canman wauguin jagayächishan runata shogananpitaga. Rimanacuyga caycan mana pipis yaycunanpaj rancasha caycaj puncunömi.
20
Runaga parlashanwanmi imatapis chasquenga. Shiminpitami imatapis tarenga.
21
Wañuytapis cawaytapis shiminpitami tarin. Alläpa rimajcunaga shiminpitami imanöpis ñacanga.
22
Furmal warmiwan majachacayga fiyupa allimi. Furmal warmitaga tarin TAYTA DIOS bindisyunta goptinmi.
23
Pobriga alli shimillanpami imapitapis ruwacun. Rïcumi ichanga imallapitapis fiyu shiminpa cutichin.
24
Waquenga amïgupis ichicllapämi caycan. Waquinmi ichanga amïgupis juc wauguipitapis mas wauguiraj.Proverbios 18:1

Proverbios 18:2

Proverbios 18:3

Proverbios 18:4

Proverbios 18:5

Proverbios 18:6

Proverbios 18:7

Proverbios 18:8

Proverbios 18:9

Proverbios 18:10

Proverbios 18:11

Proverbios 18:12

Proverbios 18:13

Proverbios 18:14

Proverbios 18:15

Proverbios 18:16

Proverbios 18:17

Proverbios 18:18

Proverbios 18:19

Proverbios 18:20

Proverbios 18:21

Proverbios 18:22

Proverbios 18:23

Proverbios 18:24Proverbios 1 / Prov 1

Proverbios 2 / Prov 2

Proverbios 3 / Prov 3

Proverbios 4 / Prov 4

Proverbios 5 / Prov 5

Proverbios 6 / Prov 6

Proverbios 7 / Prov 7

Proverbios 8 / Prov 8

Proverbios 9 / Prov 9

Proverbios 10 / Prov 10

Proverbios 11 / Prov 11

Proverbios 12 / Prov 12

Proverbios 13 / Prov 13

Proverbios 14 / Prov 14

Proverbios 15 / Prov 15

Proverbios 16 / Prov 16

Proverbios 17 / Prov 17

Proverbios 18 / Prov 18

Proverbios 19 / Prov 19

Proverbios 20 / Prov 20

Proverbios 21 / Prov 21

Proverbios 22 / Prov 22

Proverbios 23 / Prov 23

Proverbios 24 / Prov 24

Proverbios 25 / Prov 25

Proverbios 26 / Prov 26

Proverbios 27 / Prov 27

Proverbios 28 / Prov 28

Proverbios 29 / Prov 29

Proverbios 30 / Prov 30

Proverbios 31 / Prov 31