A A A A A
Facebook Instagram Twitter
[Sagrada Biblia] Quechuan Bible 2010

Proverbios 121
Corrijiptin wiyacur alli tantiyacöga yachaj caytami munan. Piñacuptin mana wiyacojmi ichanga mana tantiyacoj upa.
2
Alli runataga TAYTA DIOS allimi yanapan. Mana allita rurayta yarpajcunatami ichanga castigan.
3
Llutanta rurajcunaga manami tacyangachu. Alli runacunami ichanga tacyanga.
4
Alli warmiga majanta sumaj rispitädu cayman churan. Fiyu warmimi ichanga majanta pengayman churan.
5
Alli runacunaga alli cajcunallatami yarpan. Fiyucuna yarpashanmi ichanga llapanpis manacajlla.
6
Fiyucuna rimashanga caycan imatapis wañuchinanpaj trampanömi. Alli runacunatami ichanga shimin salban.
7
Fiyucunaga mana alliman chayashallanchömi ushacan. Alli runacunapa wasinmi ichanga mana ushacanchu.
8
Yachaj runataga yachaj tantiyaj cashanpitami alli rispitan. Mana tantiyaj upa runatami ichanga pï-maypis manacajman churan.
9
Pishipacojlla caycar mishti-tucojpitaga mas alli caycan umildilla carpis uywayniyoj caymi.
10
Alli tantiyacoj runacunaga uywancunata cuyapayta yachanmi. Fiyu guella runacunami ichanga mana musyanchu imano cuyapay cashantapis.
11
Chacracho arojcunapaga micuyninpis manami pishinchu. Mana yarpachacoj guellacunami ichanga manacajllapaj arun, ruran.
12
Fiyucunaga fiyu-masincuna jucta guechushantami munapan. Allicunami ichanga alli wayoj yörano caycan.
13
Fiyucunaga quiquinpa shimillanpitami tucuyman chayan. Alli runacunami ichanga imaman chayarpis allicho llojshin.
14
Alli runaga shimillanpitami imatapis allita tarin. Imanöpis rurashan-tupumi pägataga chasquin.
15
Mana tantiyacojcunaga llapan rurashan alli cashantami yarpan. Alli tantiyajcunami ichanga yachajcuna willapashanta chasquicun.
16
Mana tantiyajcunaga jucllami imallapitapis rabyacurcun. Yarpaysapacunami ichanga ashllir-ushaptinpis mana rabyacunchu.
17
Rasun cajta rimaj runaga rasun cajllatami declaranpis. Alman ranticojcunami ichanga manacajta declaran.
18
Waquin runapaga gayapashan nanayparämi chayaycun. Yachaj runacuna rimashanmi ichanga jampino cushicachin.
19
Rasun cajta rimashancunaga manami imaypis gongacanchu. Llullacuyllapa rimashancunatami ichanga manapis aycällata gongaycärin.
20
Fiyucunaga imanöpapis engañayllatami yarparaycan. Alli willapajcunami ichanga cushicachin.
21
Alli runaga imaypis manami ñacangachu. Fiyucunami ichanga imaypis mana allillaman chayaycan.
22
Llullacojcunataga TAYTA DIOS melanäcunmi. Allita y rasun cajta rurajcunatami ichanga TAYTA DIOSPIS alli rican.
23
Yachajcunaga imano yachashantapis manami willacunchu. Mana tantiyaj runami ichanga upa cayninta juclla musyachin.
24
Aroj runacunaga munayniyojmi canga. Guellacunami ichanga jucpa-jucpa munaynillancho canga.
25
Fiyupa llaquicuptenga pachapis chacacäcojnömi ricacun. Alli allillata parlapaptinmi ichanga pachapis achicyarcun.
26
Alli runaga runa-masinta alli yarpaytami gon. Fiyucunami ichanga llutan mana alliman chayachin.
27
Guella runaga jirca animalta charishanta micunallanpäpis manami camarinchu. Bïbu runami ichanga ima-aycatapis aypallata taririn.
28
Allillata rurar goyayga alli cawaymanmi chayachicun. Llutanta ruraymi ichanga wañuyman chayachin.Proverbios 12:1
Proverbios 12:2
Proverbios 12:3
Proverbios 12:4
Proverbios 12:5
Proverbios 12:6
Proverbios 12:7
Proverbios 12:8
Proverbios 12:9
Proverbios 12:10
Proverbios 12:11
Proverbios 12:12
Proverbios 12:13
Proverbios 12:14
Proverbios 12:15
Proverbios 12:16
Proverbios 12:17
Proverbios 12:18
Proverbios 12:19
Proverbios 12:20
Proverbios 12:21
Proverbios 12:22
Proverbios 12:23
Proverbios 12:24
Proverbios 12:25
Proverbios 12:26
Proverbios 12:27
Proverbios 12:28


Proverbios 1 / Prov 1
Proverbios 2 / Prov 2
Proverbios 3 / Prov 3
Proverbios 4 / Prov 4
Proverbios 5 / Prov 5
Proverbios 6 / Prov 6
Proverbios 7 / Prov 7
Proverbios 8 / Prov 8
Proverbios 9 / Prov 9
Proverbios 10 / Prov 10
Proverbios 11 / Prov 11
Proverbios 12 / Prov 12
Proverbios 13 / Prov 13
Proverbios 14 / Prov 14
Proverbios 15 / Prov 15
Proverbios 16 / Prov 16
Proverbios 17 / Prov 17
Proverbios 18 / Prov 18
Proverbios 19 / Prov 19
Proverbios 20 / Prov 20
Proverbios 21 / Prov 21
Proverbios 22 / Prov 22
Proverbios 23 / Prov 23
Proverbios 24 / Prov 24
Proverbios 25 / Prov 25
Proverbios 26 / Prov 26
Proverbios 27 / Prov 27
Proverbios 28 / Prov 28
Proverbios 29 / Prov 29
Proverbios 30 / Prov 30
Proverbios 31 / Prov 31