A A A A A
Facebook Instagram Twitter
[Sagrada Biblia] Quechuan Bible 2010

Salmos 831
Asaf isquirbishan alabansa. Tayta Dios, ¡ama upällallaga cacuychu! ¡Mana cuyucuypa, mana rimacuypaga ama cacuychu!
2
Chiquishojcunata masqui ricay: imanöshi gayapaycäshunqui. Contrayquicunata masqui ricay: gaparpashpan imanöshi washayquita rimarcaycan.
3
Acrashayqui runacunata mana allita rurananpämi parlacurcaycan.
4
Paycunaga nircaycan: «¡Paycunata illgarachishun manana nasyun cananpaj! ¡Israelpa jutintaga pipis manana yarpänanpaj illgarachishun!» nir.
5
Llapanmi parlacusha gampa contrayqui. Juc shongullami parlacusha:
6
Edom runacuna, Ismaelcuna, Moab runacuna, Agar runacuna,
7
Gebalpita, Amonpita, Amalecpita mirajcuna, Filistea runacuna, Tirocho tiyajcunapis.
8
Asiriocunapis paycunamanmi guellicusha. Asiriocunaga Lotpita mirajcunata pillyäshejcunami. Selah
9
Paycunata wañurachiy Madián runacunata wañuchishayquino. Paycunataga ushariy Sisarata, Jabinta Cisón mayu läduncho wañuchishayquino.
10
Paycunataga illgächirayqui Endorchömi. Chauraga chullpamanna ticraran.
11
Mandajnincunatana wañuchiy Orebta, Zeebta wañuchishayquino. Llapan raycunatana wañuchiy Zebata, Zalmunata wañuchishayquino.
12
Paycunaga «Dios goycushan chacrata charicarcärishun» niran.
13
Tayta Diosnillä, camacaycachiy ari chaquisha öjata wayra apacushanno ricacunanpaj.
14
Imanömi muntita nina rupar ushacurcun, imanömi jircapa nina ichircur-ichircur aywan
15
chayno ricacunanpaj löcu tamyawan gaticachay, löcu wayrawan manchachiy.
16
¡TAYTA DIOS paycunataga fiyupa pengacachiy gamman yäracamunanpaj!
17
Imaycamapis pengaycho cachun. ¡Chayno caycällarmi paycunaga wañongapis!
18
Llapan musyachun gam japallayqui TAYTA DIOS cashayquita. Tantiyacuchun gamlla janaj pachacho cay pachachöpis Tayta Dios cashayquita.Salmos 83:1

Salmos 83:2

Salmos 83:3

Salmos 83:4

Salmos 83:5

Salmos 83:6

Salmos 83:7

Salmos 83:8

Salmos 83:9

Salmos 83:10

Salmos 83:11

Salmos 83:12

Salmos 83:13

Salmos 83:14

Salmos 83:15

Salmos 83:16

Salmos 83:17

Salmos 83:18Salmos 1 / Sal 1

Salmos 2 / Sal 2

Salmos 3 / Sal 3

Salmos 4 / Sal 4

Salmos 5 / Sal 5

Salmos 6 / Sal 6

Salmos 7 / Sal 7

Salmos 8 / Sal 8

Salmos 9 / Sal 9

Salmos 10 / Sal 10

Salmos 11 / Sal 11

Salmos 12 / Sal 12

Salmos 13 / Sal 13

Salmos 14 / Sal 14

Salmos 15 / Sal 15

Salmos 16 / Sal 16

Salmos 17 / Sal 17

Salmos 18 / Sal 18

Salmos 19 / Sal 19

Salmos 20 / Sal 20

Salmos 21 / Sal 21

Salmos 22 / Sal 22

Salmos 23 / Sal 23

Salmos 24 / Sal 24

Salmos 25 / Sal 25

Salmos 26 / Sal 26

Salmos 27 / Sal 27

Salmos 28 / Sal 28

Salmos 29 / Sal 29

Salmos 30 / Sal 30

Salmos 31 / Sal 31

Salmos 32 / Sal 32

Salmos 33 / Sal 33

Salmos 34 / Sal 34

Salmos 35 / Sal 35

Salmos 36 / Sal 36

Salmos 37 / Sal 37

Salmos 38 / Sal 38

Salmos 39 / Sal 39

Salmos 40 / Sal 40

Salmos 41 / Sal 41

Salmos 42 / Sal 42

Salmos 43 / Sal 43

Salmos 44 / Sal 44

Salmos 45 / Sal 45

Salmos 46 / Sal 46

Salmos 47 / Sal 47

Salmos 48 / Sal 48

Salmos 49 / Sal 49

Salmos 50 / Sal 50

Salmos 51 / Sal 51

Salmos 52 / Sal 52

Salmos 53 / Sal 53

Salmos 54 / Sal 54

Salmos 55 / Sal 55

Salmos 56 / Sal 56

Salmos 57 / Sal 57

Salmos 58 / Sal 58

Salmos 59 / Sal 59

Salmos 60 / Sal 60

Salmos 61 / Sal 61

Salmos 62 / Sal 62

Salmos 63 / Sal 63

Salmos 64 / Sal 64

Salmos 65 / Sal 65

Salmos 66 / Sal 66

Salmos 67 / Sal 67

Salmos 68 / Sal 68

Salmos 69 / Sal 69

Salmos 70 / Sal 70

Salmos 71 / Sal 71

Salmos 72 / Sal 72

Salmos 73 / Sal 73

Salmos 74 / Sal 74

Salmos 75 / Sal 75

Salmos 76 / Sal 76

Salmos 77 / Sal 77

Salmos 78 / Sal 78

Salmos 79 / Sal 79

Salmos 80 / Sal 80

Salmos 81 / Sal 81

Salmos 82 / Sal 82

Salmos 83 / Sal 83

Salmos 84 / Sal 84

Salmos 85 / Sal 85

Salmos 86 / Sal 86

Salmos 87 / Sal 87

Salmos 88 / Sal 88

Salmos 89 / Sal 89

Salmos 90 / Sal 90

Salmos 91 / Sal 91

Salmos 92 / Sal 92

Salmos 93 / Sal 93

Salmos 94 / Sal 94

Salmos 95 / Sal 95

Salmos 96 / Sal 96

Salmos 97 / Sal 97

Salmos 98 / Sal 98

Salmos 99 / Sal 99

Salmos 100 / Sal 100

Salmos 101 / Sal 101

Salmos 102 / Sal 102

Salmos 103 / Sal 103

Salmos 104 / Sal 104

Salmos 105 / Sal 105

Salmos 106 / Sal 106

Salmos 107 / Sal 107

Salmos 108 / Sal 108

Salmos 109 / Sal 109

Salmos 110 / Sal 110

Salmos 111 / Sal 111

Salmos 112 / Sal 112

Salmos 113 / Sal 113

Salmos 114 / Sal 114

Salmos 115 / Sal 115

Salmos 116 / Sal 116

Salmos 117 / Sal 117

Salmos 118 / Sal 118

Salmos 119 / Sal 119

Salmos 120 / Sal 120

Salmos 121 / Sal 121

Salmos 122 / Sal 122

Salmos 123 / Sal 123

Salmos 124 / Sal 124

Salmos 125 / Sal 125

Salmos 126 / Sal 126

Salmos 127 / Sal 127

Salmos 128 / Sal 128

Salmos 129 / Sal 129

Salmos 130 / Sal 130

Salmos 131 / Sal 131

Salmos 132 / Sal 132

Salmos 133 / Sal 133

Salmos 134 / Sal 134

Salmos 135 / Sal 135

Salmos 136 / Sal 136

Salmos 137 / Sal 137

Salmos 138 / Sal 138

Salmos 139 / Sal 139

Salmos 140 / Sal 140

Salmos 141 / Sal 141

Salmos 142 / Sal 142

Salmos 143 / Sal 143

Salmos 144 / Sal 144

Salmos 145 / Sal 145

Salmos 146 / Sal 146

Salmos 147 / Sal 147

Salmos 148 / Sal 148

Salmos 149 / Sal 149

Salmos 150 / Sal 150