A A A A A
Facebook Instagram Twitter
[Sagrada Biblia] Quechuan Bible 2010

Salmos 781
Asaf isquirbishan alabansa. Marca-masëcuna, yachachishäta sumaj yachacuy. Parlashäcunataga wiyay tantiyacunayquipaj.
2
Cananga sumaj willapäshayqui. Unaypita-pacha tantiyayta mana atipashayquicunatami parlashaj.
3
Wiyashanchïta, musyashanchïta unay caj awilunchïcunami willapämaranchi.
4
Noganchïpis wamranchïcunata willapäshun TAYTA DIOSNINCHI munayniyoj cashanta, Munayninwan fiyupa allicunata rurashantapis.
5
Tayta Diosga layta willapar yachachiran Israelcuna wiyacunanpaj. Unay caj awilunchïcunatami willaparan wamrancunata yachachinanpaj,
6
guepa caj wamrancunapis llapanta musyananpaj, paycunapa wamrancunapis mas guepa caj wamrancunata yachachinanpaj.
7
Chaynöpanami Tayta Diosman yäracur alli goyäshun. Tayta Dios allita rurashancunatapis manami gongashunchu. Tayta Diospa mandamintuncunata cumlishun.
8
Chaura unay caj awilunchïcuna mana wiyacoj, mana tantiyaj cashannöga mananami cashunnachu. Awilunchïcunaga caran Tayta Diosman mana yäracojmi; Tayta Dios munashancunataga mana ruraj runacunami.
9
Efraín trïbu runacuna, lëchanwan pillyananpaj caycashanpita pillyay öraga gueshpir aywacuran.
10
Tayta Dioswan parlashantapis manami cumliranchu. Yachachishantapis manami wiyacuranchu.
11
Tayta Dios ima allita rurashantapis, fiyupa almiraypajcunata ricachishantapis gongaycäriranmi.
12
Tayta Diosga milagrucunata ruraran taytancuna ricaycaptinmi Egiptucho caycaj Zoán particho.
13
Lamar yacuta ishcan-läman raquirirmi chaupipa päsachiran. Chaura yacuga tapyanömi ishcan lädunpa ichiraycaran.
14
Junajpaga pushaptin pucutay ichiraycaj ñaupaparan. Chacaypana nina rataycajwan achquiparan.
15
Chunyaj chaqui jircacho gagatapis shillirachiran. Chaypitanami aypalla yacu llojshimuran llapan upunanpaj.
16
Tayta Dios gagapita yacuta llojshichimuran. Chaura yacuga jatun mayunöraj aywaran.
17
Chayno ruraycaptinpis awilunchïcunaga juchata ruraran. Chunyajcho Tayta Diospa contran jatariran.
18
Gustashallan micuyta mañashpan musyapayta munaran.
19
Tayta Diospa contran rimaran: «¿Diosga alli micuyta chunyajcho garamashwanchuraj?
20
Diosga rasunpami gagatapis shillirachiran. Chaypa yacutapis llojshichimuran mayutano. Yacu gochacar pampatapis ñiticurcuranraj. Ichanga ¿micuyta garamashwanchuraj? Llapanchi runataga aychata ¿garamashwanchuraj?» nir.
21
Chayno parlajta wiyaycur TAYTA DIOSGA rabyacurcuran. Israelcunapäga nina ratarejnöraj ricacuran. Paycunapäga fiyupa rabyacurcuran.
22
Paycunaga manami yäracuranchu Tayta Diosman. Ni riguiranpischu yanapänanpaj cashantapis.
23
Chayno caycaptinpis Tayta Diosga pucutayta cachamuran. Syëlupa puncuncunapis quichacäcuran.
24
Acrashan runacunaman shicwachimuran manäta. Chayga caran syëlucho caycaj rïgumi paycuna micunanpaj.
25
Anjilcunapa tantantami runa micuran. Tayta Diosmi aypalla micuyta gararan.
26
Tayta Diosmi munayninwan wayrata wayrächimuran. Syëlupita-pachami wayrächimuran.
27
Chay wayrawanmi acrashan runacunamanga aychata chayachimuran. Äbicunami shicwamuran lamarcho caj agushnöraj aypallanpa.
28
Israelcuna tiyarcaycashan partiman y tolduncunapa ñaupancunaman Tayta Dios shicwachimuran.
29
Chaura runacunaga micuran sacsananyaj. Chaynömi Tayta Diosga runacuna munashanno camacächiran.
30
Chayraj cushisha micurcaycaptin, jinallaraj amurpaycaptinmi
31
contran jatarishanpita Tayta Diosga rabyacurcuran. Chaymi mas callpayoj caj runacunata wañurachiran. Israelcho mas mijurnin caj runacunata ushariran.
32
Chaypis yapaymi juchata ruraran. Manami riguiranchu Tayta Dios milagrucunata rurashanta ricasha caycarpis.
33
Chaynöpami Tayta Diosga camacächiran illajpita jämayta cachaynölla wañunanpaj. Paycunaga ñacayllachömi goyaran.
34
Castigaptinrämi paycunaga Tayta Diosman yäracoj. Chayno ruraptinrämi arpinticur Tayta Diosta ashej.
35
Chayrämi yarpärej paycunataga Tayta Dios imapitapis chapashpan maypitapis jorgushanta.
36
Paycunaga janan shongullami Tayta Diosta alabaj. Imata nirpis llullapajmi.
37
Manami rasun cajtaga nejchu. Dioswan parlacushantapis manami cumliranchu.
38
Imano captinpis Tayta Diosga cuyaparanmi. Juchancunapita perdunaran. Chaynöpami ushajpäga mana illgächiranchu. Achca cutimi rabyashpanpis pasinsacuran. Rabyarpis mana castigaranchu.
39
Tayta Diosga yarpäriran paycuna runalla cashanta, wayra päsacojnölla imaypis mana cutimoj cashanta.
40
¡Achca cutimi chunyajcho Tayta Diostaga rabyachiran! ¡Chayno rurashpanmi llaquicachiran!
41
¡Achca cutimi Tayta Diostaga musyaparan! ¡Israelcunaga Santo Diosninta llaquicachiran!
42
Gongaycärirannami juc junaj Tayta Dios munayninwan chiquejcunapita salbashanta.
43
Manami yarparannachu Egiptucho caycaj Zoán particho fiyupa almiraypajcunata rurashanta.
44
Chaychömi mayucunatapis yawarman ticrarachiran. Chaura Egipto runacunaga mananami chay yacuta upurannachu.
45
Paycunacho yurichiran upucruycunata säpucunata. Chaycunaga paycunatami ñacachiran.
46
Chüpacacunatanami yurichiran Egipto runacunapa micuynincuna wayuraycajta ushananpaj.
47
Runtu tamyawan gasapawanmi illgächiran übascunata, ïguscunatapis.
48
Runtu tamyawan räyuwannami wäcancunata, uyshancunatapis wañurachiran.
49
Tayta Diosmi fiyupa rabyashpan Egipto runacunataga castigaran. Tucuy-niraj mana allicunatami yurichiran usharinanpaj.
50
¡Fiyupa rabyasha cashpanmi mana cuyapaypa ushariran! Manami perdunaranchu ni juctapis. Llapantami wañuchiran.
51
¡Egipto runacunapataga guechpa ollgu wamrancunatapis jinanchömi wañurachiran!
52
Israel famillyacunataga jorgamuran juc röpa uyshatano. Nircur paycunata pusharan chunyajpa.
53
Paycunataga mana manchacunanpaj allimi pusharan. Chiquejcunatami ichanga lamar yacuwan ñitirpachiran.
54
Acrashan runacunataga pushamuran aunishan partiman. Chay partitaga quiquin Tayta Diosmi guechuran.
55
Israelcunawan tacucänanpita quiquin Tayta Diosmi garguran payta mana rispitajcunataga. Nircur chacrataga raquiparan jircanpa-jircanpa cada trïbuta shuyni-cama. Chaychönami tolducunacho tiyachiran.
56
Ichanga Tayta Diosta musyapänanpaj rurachiyta munaran. Janaj pachacho caycaj Tayta Diospa contran rimaran. Mandamintuncunatapis mana cumliranchu.
57
Paycunaga unay caj awiluncunanömi Tayta Diospa contran ricacuran. Manami ruraranchu Pay munashannöga. Wicsu lëcha aywar llutanman chayajno Tayta Diostaga manana wiyacurannachu.
58
Mana sirbej altarta puytush lömacunacho rurar, ïdulucunata adurashpan Tayta Diosta rabyachiran.
59
Chayno rurajta ricashpanmi Tayta Diosga fiyupa rabyacurcuran. Chaymi Israelcunataga melanäcuranna.
60
Cachaycuranna Silo particho caycaj wasintapis. Cay pachachöga chay Siluchömi wasin caran.
61
Chaymi conträtu babulnintapis contrancuna apacunanpaj camacächiran. Chay babulchöga caycaran acrashan runacunawan parlashan conträtumi.
62
Fiyupami rabyasha caycaran acrashan runacunapäga. Chaymi chiquejcuna wañuchinanpaj cachaycuran.
63
Mösucunataga guërrami ninano ushacurcuran. Chaura jipashcuna majachacänanpaj manana mösucuna carannachu.
64
Cüracunapis sabliwan wañuran. Biyüdacunapis paycunapäga manami wagaranchu.
65
Chay örami runa puñushanpita riccharamojno Tayta Dios jataricurcuran. Bïnuwan machashanpita pillyaj runa paucar jataricurcojno
66
contrancunataga binsir gaticacharan. Imaycamapis pengaycho cananpaj binsiran.
67
Josëpita mirar aywajcunata mana yanaparannachu. Efraín trïbutaga mananami acrarannachu.
68
Chaypa ruquenga Judäpita miraj cajtawan cuyashan Sión lömatanami acraran.
69
Chaychönami rispitädu wasinta syëlutano fiyupa jatunta ruraran. Cay pacha imaycamapis cashanno cananpämi sumaj camacächiran.
70
Sirbejnin Davidtapis uyshëru caycajta acraran.
71
Paytaga uyshata gatisha puriycajta jorgurcurmi churaran acrashan Israelcunata ricananpaj.
72
Davidga alli shongu carmi Israelcunata alli ricaran. Yarpaysapa carmi alli mandaran.Salmos 78:1

Salmos 78:2

Salmos 78:3

Salmos 78:4

Salmos 78:5

Salmos 78:6

Salmos 78:7

Salmos 78:8

Salmos 78:9

Salmos 78:10

Salmos 78:11

Salmos 78:12

Salmos 78:13

Salmos 78:14

Salmos 78:15

Salmos 78:16

Salmos 78:17

Salmos 78:18

Salmos 78:19

Salmos 78:20

Salmos 78:21

Salmos 78:22

Salmos 78:23

Salmos 78:24

Salmos 78:25

Salmos 78:26

Salmos 78:27

Salmos 78:28

Salmos 78:29

Salmos 78:30

Salmos 78:31

Salmos 78:32

Salmos 78:33

Salmos 78:34

Salmos 78:35

Salmos 78:36

Salmos 78:37

Salmos 78:38

Salmos 78:39

Salmos 78:40

Salmos 78:41

Salmos 78:42

Salmos 78:43

Salmos 78:44

Salmos 78:45

Salmos 78:46

Salmos 78:47

Salmos 78:48

Salmos 78:49

Salmos 78:50

Salmos 78:51

Salmos 78:52

Salmos 78:53

Salmos 78:54

Salmos 78:55

Salmos 78:56

Salmos 78:57

Salmos 78:58

Salmos 78:59

Salmos 78:60

Salmos 78:61

Salmos 78:62

Salmos 78:63

Salmos 78:64

Salmos 78:65

Salmos 78:66

Salmos 78:67

Salmos 78:68

Salmos 78:69

Salmos 78:70

Salmos 78:71

Salmos 78:72Salmos 1 / Sal 1

Salmos 2 / Sal 2

Salmos 3 / Sal 3

Salmos 4 / Sal 4

Salmos 5 / Sal 5

Salmos 6 / Sal 6

Salmos 7 / Sal 7

Salmos 8 / Sal 8

Salmos 9 / Sal 9

Salmos 10 / Sal 10

Salmos 11 / Sal 11

Salmos 12 / Sal 12

Salmos 13 / Sal 13

Salmos 14 / Sal 14

Salmos 15 / Sal 15

Salmos 16 / Sal 16

Salmos 17 / Sal 17

Salmos 18 / Sal 18

Salmos 19 / Sal 19

Salmos 20 / Sal 20

Salmos 21 / Sal 21

Salmos 22 / Sal 22

Salmos 23 / Sal 23

Salmos 24 / Sal 24

Salmos 25 / Sal 25

Salmos 26 / Sal 26

Salmos 27 / Sal 27

Salmos 28 / Sal 28

Salmos 29 / Sal 29

Salmos 30 / Sal 30

Salmos 31 / Sal 31

Salmos 32 / Sal 32

Salmos 33 / Sal 33

Salmos 34 / Sal 34

Salmos 35 / Sal 35

Salmos 36 / Sal 36

Salmos 37 / Sal 37

Salmos 38 / Sal 38

Salmos 39 / Sal 39

Salmos 40 / Sal 40

Salmos 41 / Sal 41

Salmos 42 / Sal 42

Salmos 43 / Sal 43

Salmos 44 / Sal 44

Salmos 45 / Sal 45

Salmos 46 / Sal 46

Salmos 47 / Sal 47

Salmos 48 / Sal 48

Salmos 49 / Sal 49

Salmos 50 / Sal 50

Salmos 51 / Sal 51

Salmos 52 / Sal 52

Salmos 53 / Sal 53

Salmos 54 / Sal 54

Salmos 55 / Sal 55

Salmos 56 / Sal 56

Salmos 57 / Sal 57

Salmos 58 / Sal 58

Salmos 59 / Sal 59

Salmos 60 / Sal 60

Salmos 61 / Sal 61

Salmos 62 / Sal 62

Salmos 63 / Sal 63

Salmos 64 / Sal 64

Salmos 65 / Sal 65

Salmos 66 / Sal 66

Salmos 67 / Sal 67

Salmos 68 / Sal 68

Salmos 69 / Sal 69

Salmos 70 / Sal 70

Salmos 71 / Sal 71

Salmos 72 / Sal 72

Salmos 73 / Sal 73

Salmos 74 / Sal 74

Salmos 75 / Sal 75

Salmos 76 / Sal 76

Salmos 77 / Sal 77

Salmos 78 / Sal 78

Salmos 79 / Sal 79

Salmos 80 / Sal 80

Salmos 81 / Sal 81

Salmos 82 / Sal 82

Salmos 83 / Sal 83

Salmos 84 / Sal 84

Salmos 85 / Sal 85

Salmos 86 / Sal 86

Salmos 87 / Sal 87

Salmos 88 / Sal 88

Salmos 89 / Sal 89

Salmos 90 / Sal 90

Salmos 91 / Sal 91

Salmos 92 / Sal 92

Salmos 93 / Sal 93

Salmos 94 / Sal 94

Salmos 95 / Sal 95

Salmos 96 / Sal 96

Salmos 97 / Sal 97

Salmos 98 / Sal 98

Salmos 99 / Sal 99

Salmos 100 / Sal 100

Salmos 101 / Sal 101

Salmos 102 / Sal 102

Salmos 103 / Sal 103

Salmos 104 / Sal 104

Salmos 105 / Sal 105

Salmos 106 / Sal 106

Salmos 107 / Sal 107

Salmos 108 / Sal 108

Salmos 109 / Sal 109

Salmos 110 / Sal 110

Salmos 111 / Sal 111

Salmos 112 / Sal 112

Salmos 113 / Sal 113

Salmos 114 / Sal 114

Salmos 115 / Sal 115

Salmos 116 / Sal 116

Salmos 117 / Sal 117

Salmos 118 / Sal 118

Salmos 119 / Sal 119

Salmos 120 / Sal 120

Salmos 121 / Sal 121

Salmos 122 / Sal 122

Salmos 123 / Sal 123

Salmos 124 / Sal 124

Salmos 125 / Sal 125

Salmos 126 / Sal 126

Salmos 127 / Sal 127

Salmos 128 / Sal 128

Salmos 129 / Sal 129

Salmos 130 / Sal 130

Salmos 131 / Sal 131

Salmos 132 / Sal 132

Salmos 133 / Sal 133

Salmos 134 / Sal 134

Salmos 135 / Sal 135

Salmos 136 / Sal 136

Salmos 137 / Sal 137

Salmos 138 / Sal 138

Salmos 139 / Sal 139

Salmos 140 / Sal 140

Salmos 141 / Sal 141

Salmos 142 / Sal 142

Salmos 143 / Sal 143

Salmos 144 / Sal 144

Salmos 145 / Sal 145

Salmos 146 / Sal 146

Salmos 147 / Sal 147

Salmos 148 / Sal 148

Salmos 149 / Sal 149

Salmos 150 / Sal 150