A A A A A
[Sagrada Biblia] Quechuan Bible 2010

Salmos 72

1
Salomón isquirbishan alabansa. Tayta Dios, raytaga sumaj yachachiy alli arriglananpaj. Raypa wamrantapis yanapaycuy allita rurananpaj.
2
Chayrämi rayga umildicunata, pobricunata alli mandanga.
3
Chauraga jircacunapis acrashayqui runacunata cuydanga. Puntacunapis acrashayqui runacunata alli ricanga.
4
¡Rayga alli arriglachun pobricunataga! ¡Muchupacajcunapa wamrancunata salbachun! ¡Ñacachejcunata ichanga ñacachichun!
5
¡Intipitawan quillapitapis mas unaycamaraj acrashayqui rayga cawachun! ¡Achca miraycama cawachun!
6
¡Payga cachun cay pachaman tamyar guewacunata pargojno!
7
¡Pay mandaptenga llapan rurashancunapis alli llojshichun, alli goyaylla cachun! ¡Quilla cawashanpitapis mas unaycamaraj alli goyaylla cachun!
8
¡Payga mandachun jatun lamarpa cuchunpita Cachi lamarcama! Éufrates mayupitana mundupa jucaj cuchuncama mandachun.
9
Payta chiquej chunyajcho tiyajcunaga paypa munayninchöna ricacuchun.
10
¡Paymanga Tarsischo tiyaj raycuna, lamar chaupin tishgucho tiyajcuna impuestuta pägachun! ¡Garaynincunata goycuchun Sabächo caycaj raycuna, Sebacho caycaj raycuna!
11
¡Llapan raycuna gongurpacuchun paymanga! ¡Llapan nasyuncho tiyajcuna sirbichun!
12
Payga salbangami ruwacoj caj pobricunata, mana pipis yanapänanpaj cajcunatapis.
13
Umildicunataga cuyapangami. Wañunanpaj caycaj pobricunatanami salbanga.
14
Paycunataga munayniyojcunapita, fiyu runacunapita salbangami. Paycunaga raypa ñaupancho bälinmi.
15
¡Chayno alli cashanpita rayga cawachun! ¡Sabächo caj gorita goycuchun! ¡Paypäga imaypis Diosta mañacuycäshun! ¡Paytaga bindisyunta gochun imaypis!
16
¡Cay nasyunchöga rïgu amatar wayuchun! ¡Intëru jircacunachöpis juntasha cachun! Libanuchöno rïgucuna wiñachun. Runacunapis aypalla mirachun jirca jachacunanöraj cananpaj.
17
¡Ray alli cashanpita jutintaga imaycamapis rimaycächun! Chaynölla parlachun inti cashanpitapis mas unaycamaraj. ¡Munducho caycaj nasyuncunapis pay-raycu bindisyunta chasquichun! ¡May nasyuncho tiyajcunapis rayta «alli goyaycullay» nichun!
18
Israelcuna rispitashan TAYTA DIOS alabasha caycullay. Gamllami ima-aycatapis almiraypajcunata ruranqui.
19
Tayta Diosga imaycamapis alabasha caycuchun. ¡Cay pachachöga intërucho paylla rejsisha cachun! ¡Chayno caycuchun!
20
Isaïpa wamran David Tayta Diosta mañacur alabashanga cayllachönami ushan.
Salmos 72:1
Salmos 72:2
Salmos 72:3
Salmos 72:4
Salmos 72:5
Salmos 72:6
Salmos 72:7
Salmos 72:8
Salmos 72:9
Salmos 72:10
Salmos 72:11
Salmos 72:12
Salmos 72:13
Salmos 72:14
Salmos 72:15
Salmos 72:16
Salmos 72:17
Salmos 72:18
Salmos 72:19
Salmos 72:20
Salmos 1 / Sal 1
Salmos 2 / Sal 2
Salmos 3 / Sal 3
Salmos 4 / Sal 4
Salmos 5 / Sal 5
Salmos 6 / Sal 6
Salmos 7 / Sal 7
Salmos 8 / Sal 8
Salmos 9 / Sal 9
Salmos 10 / Sal 10
Salmos 11 / Sal 11
Salmos 12 / Sal 12
Salmos 13 / Sal 13
Salmos 14 / Sal 14
Salmos 15 / Sal 15
Salmos 16 / Sal 16
Salmos 17 / Sal 17
Salmos 18 / Sal 18
Salmos 19 / Sal 19
Salmos 20 / Sal 20
Salmos 21 / Sal 21
Salmos 22 / Sal 22
Salmos 23 / Sal 23
Salmos 24 / Sal 24
Salmos 25 / Sal 25
Salmos 26 / Sal 26
Salmos 27 / Sal 27
Salmos 28 / Sal 28
Salmos 29 / Sal 29
Salmos 30 / Sal 30
Salmos 31 / Sal 31
Salmos 32 / Sal 32
Salmos 33 / Sal 33
Salmos 34 / Sal 34
Salmos 35 / Sal 35
Salmos 36 / Sal 36
Salmos 37 / Sal 37
Salmos 38 / Sal 38
Salmos 39 / Sal 39
Salmos 40 / Sal 40
Salmos 41 / Sal 41
Salmos 42 / Sal 42
Salmos 43 / Sal 43
Salmos 44 / Sal 44
Salmos 45 / Sal 45
Salmos 46 / Sal 46
Salmos 47 / Sal 47
Salmos 48 / Sal 48
Salmos 49 / Sal 49
Salmos 50 / Sal 50
Salmos 51 / Sal 51
Salmos 52 / Sal 52
Salmos 53 / Sal 53
Salmos 54 / Sal 54
Salmos 55 / Sal 55
Salmos 56 / Sal 56
Salmos 57 / Sal 57
Salmos 58 / Sal 58
Salmos 59 / Sal 59
Salmos 60 / Sal 60
Salmos 61 / Sal 61
Salmos 62 / Sal 62
Salmos 63 / Sal 63
Salmos 64 / Sal 64
Salmos 65 / Sal 65
Salmos 66 / Sal 66
Salmos 67 / Sal 67
Salmos 68 / Sal 68
Salmos 69 / Sal 69
Salmos 70 / Sal 70
Salmos 71 / Sal 71
Salmos 72 / Sal 72
Salmos 73 / Sal 73
Salmos 74 / Sal 74
Salmos 75 / Sal 75
Salmos 76 / Sal 76
Salmos 77 / Sal 77
Salmos 78 / Sal 78
Salmos 79 / Sal 79
Salmos 80 / Sal 80
Salmos 81 / Sal 81
Salmos 82 / Sal 82
Salmos 83 / Sal 83
Salmos 84 / Sal 84
Salmos 85 / Sal 85
Salmos 86 / Sal 86
Salmos 87 / Sal 87
Salmos 88 / Sal 88
Salmos 89 / Sal 89
Salmos 90 / Sal 90
Salmos 91 / Sal 91
Salmos 92 / Sal 92
Salmos 93 / Sal 93
Salmos 94 / Sal 94
Salmos 95 / Sal 95
Salmos 96 / Sal 96
Salmos 97 / Sal 97
Salmos 98 / Sal 98
Salmos 99 / Sal 99
Salmos 100 / Sal 100
Salmos 101 / Sal 101
Salmos 102 / Sal 102
Salmos 103 / Sal 103
Salmos 104 / Sal 104
Salmos 105 / Sal 105
Salmos 106 / Sal 106
Salmos 107 / Sal 107
Salmos 108 / Sal 108
Salmos 109 / Sal 109
Salmos 110 / Sal 110
Salmos 111 / Sal 111
Salmos 112 / Sal 112
Salmos 113 / Sal 113
Salmos 114 / Sal 114
Salmos 115 / Sal 115
Salmos 116 / Sal 116
Salmos 117 / Sal 117
Salmos 118 / Sal 118
Salmos 119 / Sal 119
Salmos 120 / Sal 120
Salmos 121 / Sal 121
Salmos 122 / Sal 122
Salmos 123 / Sal 123
Salmos 124 / Sal 124
Salmos 125 / Sal 125
Salmos 126 / Sal 126
Salmos 127 / Sal 127
Salmos 128 / Sal 128
Salmos 129 / Sal 129
Salmos 130 / Sal 130
Salmos 131 / Sal 131
Salmos 132 / Sal 132
Salmos 133 / Sal 133
Salmos 134 / Sal 134
Salmos 135 / Sal 135
Salmos 136 / Sal 136
Salmos 137 / Sal 137
Salmos 138 / Sal 138
Salmos 139 / Sal 139
Salmos 140 / Sal 140
Salmos 141 / Sal 141
Salmos 142 / Sal 142
Salmos 143 / Sal 143
Salmos 144 / Sal 144
Salmos 145 / Sal 145
Salmos 146 / Sal 146
Salmos 147 / Sal 147
Salmos 148 / Sal 148
Salmos 149 / Sal 149
Salmos 150 / Sal 150