A A A A A
Facebook Instagram Twitter
[Sagrada Biblia] Quechuan Bible 2010

2 Reyes 81
Wamranta cawarachipashan warmita Eliseo willaran: «Tiyaycashayquipita juc-läman famillyayquicunawan aywacuy. TAYTA DIOSGA maynami nisha cay nasyuncho ganchis wata muchuy cananpaj».
2
Diospa profëtanta wiyacurmi warmiga llapanninta camaricurcur famillyancunawan aywacuran Filistea nasyunman. Chaychöna tiyacuran ganchis watacama.
3
Ganchis wata päsariptin warmiga Filistea nasyunpita marcanmanna cuticamuran. Nircur ray cajman aywaran «wasëta, chacräta cutiycachimay» ninanpaj.
4
Chay öra Eliseopa uywaynin Gieziwan rayga parlaycänaj. Rayga Giezitami nisha caran Eliseo ima milagrucunatapis rurashanta llapanta willapänanpaj.
5
Rayta willapaycaran Eliseo imanöpa warmipa wamranta cawarachishantapis. Willapaycashan öra warmi chayariran chacranta, wasinta cutichinanpaj ruwacoj. Chaura Gieziga rayta niran: «Tayta ray, caymi chay warmi. Eliseo cawarachishan wamranpis caymi.»
6
Chaura rayga warmita tapuran. Paynami imano cashantapis llapanta willaparan. Chaypita rayga juc mandaj suldärunta niran chay warmipa cajtaga llapanninta cutichinanpaj. Nasyunpita aywacushanpita-pacha cutimunancama chacran aycata wayushanpitapis pägananpaj niran.
7
Eliseoga Damascuman aywaran. Chay wichanga gueshyaycaran Siriapa raynin Ben-adad. Payta willaran Diospa profëtan Damascuman chayashanta.
8
Chaura rayga yanapajnin Hazaelta niran: «Goycunayquipaj imatapis apacurcur ayway Diospa profëtanman. Payta ruwacunqui TAYTA DIOSTA tapucunanpaj. Mä cay gueshyapita allchacäshächush.»
9
Hazael aywaran Diospa profëtanman, mas allinnin cajcunata Damascupitaga cuyachicuynincunata chuscu chunca (40) camëlluwan cargacurcur. Eliseoman chayaycur niran: «Siriapa raynin Ben-adad gamtaga ricashunqui papänintanömi. Paymi tapucoj cachamasha gueshyaycashanpita allchacänanpaj cashanta, mana allchacänanpaj cashantapis musyananpaj.»
10
Chaura Eliseo niran: «Ayway willanqui, gueshyaycashanpitaga allchacangami. Ichanga TAYTA DIOS maynami musyachimasha simri wañunanpaj.»
11
Eliseoga Hazaelta mana cachaypa ricaparan. Chaura Hazaelga jucajyacäcuran. Diospa profëtan Eliseoga wagacuran.
12
Chaura Hazael tapuran: «¿Imanirtaj waganqui tayta?» nir. Eliseona niran: «Musyaycämi fiyupa mana allita Israelcunata ruranayquipaj cashanta. Alli wasincunatami rupargärachinquipaj. Llapan mösucunatami wañuchinquipaj sabliquiwan. Tacshacunatapis wañorgärachinquipaj. Gueshyaj caycaj warmicunapa pachantapis gashargärinquipämi» nir.
13
Chaura Hazaelga niran: «¿Imanöpataj chaycunataga ruraycöman? Nogaga allgunöllachaj cäpis.» Eliseona niran: «TAYTA DIOSMI nogataga musyachimasha gamna Siriapa raynin canayquipaj.»
14
Eliseowan caycashanpita Hazaelga aywacuran. Chayaptin ray tapuran: «¿Ima nisha-cashunquitaj Eliseoga?» nir. Chaura Hazael niran: «Gueshyaycashayquipitaga allchacanquishi.»
15
Chaypita warannin junaj wañuchiyta munarmi Hazaelga jacucunata ushmarcachir mandaj raypa umanta chaparcuran. Chayno chapaycuptinmi jämaychaypa wañuran. Wañuracherga Hazaelnami Siria nasyunpa raynin caran.
16
Acabpa wamran Joram pichga watana Israelcunapa raynin caycaptin Josafatpa wamran Joramga Judächo ray cayta gallaycuran.
17
Quimsa chunca ishcaynin (32) watayoj caycaran ray cayta gallaycushan öra. Jerusalencho tiyar ray caran pusaj wata.
18
Ichanga TAYTA DIOSTA mana wiyacur juchata ruraran Israelpa waquin caj raynincunano, Acabpa famillyancunano. Warminpis caran Acab famillyallapitami.
19
Chaypis Judätaga TAYTA DIOS manami illgächiyta munaranchu, unay sirbejnin Davidta aunishanta yarpar. Davidtami niran: «Gampa famillyayquega Jerusalencho achicyaj pachata ricar imaypis mandaycangami» nir.
20
Joram ray caycaptin Edom runacunaga Judá nasyunpa contran jatarir munaynincho caycashanpita raquicar rayninta shuyni churacarcäriran.
21
Chaura Joramga aywaran Zair partiman llapan pillyapaj carrëtancunawan contran jatarejcunata magaj. Ichanga Edom runacuna curalacaycäriran. Chaura Joramga mandaj suldäruncunawan chacaypa curalarpaycaj Edom runacunapa chaupinpa päsar gueshpiran. Pampa suldäruncunana puydishanpita gueshpir aywacur wasinman-cama cuticuran.
22
Chaypita-pachami Edom runacunaga canancama Judäcunapita shuyniyaran. Chay wichanmi shuyniyaran Libna siudäpis.
23
Jorampa waquin willapan, ima rurashancunapis isquirbiraycan Judäpa raynincunapa acta librunchömi.
24
Joram wañuptin castancuna pamparashanman pampaycäriran Davidpa siudäninman. Ruquin ray caran wamran Ocozías jutiyojna.
25
Acabpa wamran Joram chunca ishcaynin (12) watana Israelcunapa raynin caycaptin Judächöga Jorampa wamran Ocozías ray cayta gallaycuran.
26
Ray cayta gallaycushpan caycaran ishcay chunca ishcaynin (22) watayoj. Jerusalencho tiyar ray caran juc watalla. Mamanpa jutin caran Atalía. Ataliaga caran Israelpa raynin Omripa willcanmi.
27
Ocoziaspis TAYTA DIOSTA mana wiyacur Acabno, famillyancunano juchata ruraran. Acabpa mashan cashpanmi juchata ruraran.
28
Ocozías Acabpa wamran Joramwan parlacuran Galaadcho caycaj Ramotman aywaycärir Siriapa raynin Hazaelta magananpaj. Chayno parlacurcur aywajtami Siria runacunaga Joramta fiyupa malubraycuran.
29
Chaymi Jezreelman cuticamuran Ramotcho Siriapa raynin Hazael casta cajcunawan pillyashpan fiyupa malubracushanta jampicoj. Joram Jezreelcho gueshyaycaptin Ocoziasga watucoj aywaran.2 Reyes 8:1

2 Reyes 8:2

2 Reyes 8:3

2 Reyes 8:4

2 Reyes 8:5

2 Reyes 8:6

2 Reyes 8:7

2 Reyes 8:8

2 Reyes 8:9

2 Reyes 8:10

2 Reyes 8:11

2 Reyes 8:12

2 Reyes 8:13

2 Reyes 8:14

2 Reyes 8:15

2 Reyes 8:16

2 Reyes 8:17

2 Reyes 8:18

2 Reyes 8:19

2 Reyes 8:20

2 Reyes 8:21

2 Reyes 8:22

2 Reyes 8:23

2 Reyes 8:24

2 Reyes 8:25

2 Reyes 8:26

2 Reyes 8:27

2 Reyes 8:28

2 Reyes 8:292 Reyes 1 / 2Rey 1

2 Reyes 2 / 2Rey 2

2 Reyes 3 / 2Rey 3

2 Reyes 4 / 2Rey 4

2 Reyes 5 / 2Rey 5

2 Reyes 6 / 2Rey 6

2 Reyes 7 / 2Rey 7

2 Reyes 8 / 2Rey 8

2 Reyes 9 / 2Rey 9

2 Reyes 10 / 2Rey 10

2 Reyes 11 / 2Rey 11

2 Reyes 12 / 2Rey 12

2 Reyes 13 / 2Rey 13

2 Reyes 14 / 2Rey 14

2 Reyes 15 / 2Rey 15

2 Reyes 16 / 2Rey 16

2 Reyes 17 / 2Rey 17

2 Reyes 18 / 2Rey 18

2 Reyes 19 / 2Rey 19

2 Reyes 20 / 2Rey 20

2 Reyes 21 / 2Rey 21

2 Reyes 22 / 2Rey 22

2 Reyes 23 / 2Rey 23

2 Reyes 24 / 2Rey 24

2 Reyes 25 / 2Rey 25