A A A A A
×

Polska Biblia Gdansk 1881-1910

Mateusza 1

1
Księga o rodzie Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.
2
Abraham spłodził Izaaka, a Izaak spłodził Jakóba, a Jakób spłodził Judę, i braci jego.
3
A Juda spłodził Faresa i Zarę z Tamary, a Fares spłodził Hesrona, a Hesron spłodził Arama.
4
A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naasona, a Naason spłodził Salmona.
5
A Salmon spłodził Booza z Rachaby, a Booz spłodził Obeda z Ruty, a Obed spłodził Jessego.
6
A Jesse spłodził Dawida króla, a Dawid król spłodził Salomona z tej, która była żoną Uryjaszową.
7
A Salomon spłodził Roboama, a Roboam spłodził Abijasza, a Abijasz spłodził Azę.
8
A Aza spłodził Jozafata, a Jozafat spłodził Jorama, a Joram spłodził Ozyjasza.
9
A Ozyjasz spłodził Joatama, a Joatam spłodził Achaza, a Achaz spłodził Ezechijasza.
10
A Ezechijasz spłodził Manasesa, a Manases spłodził Amona, a Amon spłodził Jozyjasza.
11
A Jozyjasz spłodził Jechonijasza i braci jego podczas zaprowadzenia do Babilonu.
12
A po zaprowadzeniu do Babilonu Jechonijasz spłodził Salatyjela, a Salatyjel spłodził Zorobabela.
13
A Zorobabel spłodził Abijuda, a Abijud spłodził Elijakima, a Elijakim spłodził Azora.
14
A Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Elijuda.
15
A Elijud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Matana, a Matan spłodził Jakóba.
16
A Jakób spłodził Józefa, męża Maryi, z której się narodził Jezus, którego zowią Chrystus.
17
A tak wszystkiego pokolenia od Abrahama aż do Dawida jest pokoleó czternaście, a od Dawida aż do zaprowadzenia do Babilonu, pokoleó czternaście, a od zaprowadzenia do Babilonu aż do Chrystusa, pokoleó czternaście.
18
A narodzenie Jezusa Chrystusa takie było: Albowiem gdy Maryja, matka jego, poślubiona była Józefowi, pierwej niżeli się zeszli, znaleziona jest brzemienną z Ducha Świętego.
19
Ale Józef, mąż jej, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej osławić, chciał ją potajemnie opuścić.
20
A gdy on o tem zamyślał, oto mu się Anioł Paóski we śnie ukazał, mówiąc: Józefie, synu Dawidów! nie bój się przyjąć Maryi, żony twojej; albowiem, co się w niej poczęło, z Ducha Świętego jest.
21
A urodzi syna, i nazowiesz imię jego Jezus; albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich.
22
A to się wszystko stało, aby się wypełniło, co powiedziano od Pana przez proroka, mówiącego:
23
Oto panna będzie brzemienna i porodzi syna, a nazowią imię jego Emanuel, co się wykłada: Bóg z nami.
24
Tedy Józef ocuciwszy się ze snu, uczynił, jako mu rozkazał Anioł Paóski, i przyjął żonę swoję;
25
Ale jej nie uznał, aż porodziła onego syna swego pierworodnego, i nazwał imię jego Jezus.
Mateusza 1:1
Mateusza 1:2
Mateusza 1:3
Mateusza 1:4
Mateusza 1:5
Mateusza 1:6
Mateusza 1:7
Mateusza 1:8
Mateusza 1:9
Mateusza 1:10
Mateusza 1:11
Mateusza 1:12
Mateusza 1:13
Mateusza 1:14
Mateusza 1:15
Mateusza 1:16
Mateusza 1:17
Mateusza 1:18
Mateusza 1:19
Mateusza 1:20
Mateusza 1:21
Mateusza 1:22
Mateusza 1:23
Mateusza 1:24
Mateusza 1:25
Mateusza 1 / Mat 1
Mateusza 2 / Mat 2
Mateusza 3 / Mat 3
Mateusza 4 / Mat 4
Mateusza 5 / Mat 5
Mateusza 6 / Mat 6
Mateusza 7 / Mat 7
Mateusza 8 / Mat 8
Mateusza 9 / Mat 9
Mateusza 10 / Mat 10
Mateusza 11 / Mat 11
Mateusza 12 / Mat 12
Mateusza 13 / Mat 13
Mateusza 14 / Mat 14
Mateusza 15 / Mat 15
Mateusza 16 / Mat 16
Mateusza 17 / Mat 17
Mateusza 18 / Mat 18
Mateusza 19 / Mat 19
Mateusza 20 / Mat 20
Mateusza 21 / Mat 21
Mateusza 22 / Mat 22
Mateusza 23 / Mat 23
Mateusza 24 / Mat 24
Mateusza 25 / Mat 25
Mateusza 26 / Mat 26
Mateusza 27 / Mat 27
Mateusza 28 / Mat 28