A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Polska Biblia Warsaw 1975

Mateusza 11
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.
2
Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego.
3
A Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama.
4
A Aram był ojcem Aminadaba, a Aminadab ojcem Naasona, a Naason ojcem Salmona.
5
A Salmon zrodził z Rahab Booza, a Booz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego.
6
A Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona.
7
A Salomon był ojcem Roboama, a Roboam ojcem Abiasza, a Abiasz ojcem Azafa.
8
A Azaf był ojcem Jozafata, a Jozafat ojcem Jorama, a Joram ojcem Ozjasza.
9
A Ozjasz był ojcem Joatama, a Joatam ojcem Achaza, a Achaz ojcem Ezechiasza.
10
A Ezechiasz był ojcem Manassesa, a Manasses ojcem Amona, a Amon ojcem Jozjasza.
11
A Jozjasz był ojcem Jechoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu.
12
A po uprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz był ojcem Salatiela, a Salatiel ojcem Zorobabela.
13
A Zorobabel był ojcem Abijuda, a Abijud ojcem Eliakima, a Eliakim ojcem Azora.
14
A Azor był ojcem Sadoka, a Sadok ojcem Achima, a Achim ojcem Eliuda.
15
A Eliud był ojcem Eleazara, a Eleazar ojcem Matana, a Matan ojcem Jakuba.
16
A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
17
Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest czternaście; od Dawida do uprowadzenia do Babilonu - pokoleń czternaście; od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa - pokoleń czternaście.
18
A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego.
19
A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić.
20
I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego.
21
A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.
22
A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka:
23
Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami.
24
A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę swoją.
25
Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus.Mateusza 1:1

Mateusza 1:2

Mateusza 1:3

Mateusza 1:4

Mateusza 1:5

Mateusza 1:6

Mateusza 1:7

Mateusza 1:8

Mateusza 1:9

Mateusza 1:10

Mateusza 1:11

Mateusza 1:12

Mateusza 1:13

Mateusza 1:14

Mateusza 1:15

Mateusza 1:16

Mateusza 1:17

Mateusza 1:18

Mateusza 1:19

Mateusza 1:20

Mateusza 1:21

Mateusza 1:22

Mateusza 1:23

Mateusza 1:24

Mateusza 1:25Mateusza 1 / Mat 1

Mateusza 2 / Mat 2

Mateusza 3 / Mat 3

Mateusza 4 / Mat 4

Mateusza 5 / Mat 5

Mateusza 6 / Mat 6

Mateusza 7 / Mat 7

Mateusza 8 / Mat 8

Mateusza 9 / Mat 9

Mateusza 10 / Mat 10

Mateusza 11 / Mat 11

Mateusza 12 / Mat 12

Mateusza 13 / Mat 13

Mateusza 14 / Mat 14

Mateusza 15 / Mat 15

Mateusza 16 / Mat 16

Mateusza 17 / Mat 17

Mateusza 18 / Mat 18

Mateusza 19 / Mat 19

Mateusza 20 / Mat 20

Mateusza 21 / Mat 21

Mateusza 22 / Mat 22

Mateusza 23 / Mat 23

Mateusza 24 / Mat 24

Mateusza 25 / Mat 25

Mateusza 26 / Mat 26

Mateusza 27 / Mat 27

Mateusza 28 / Mat 28