A A A A A
2014 کتاب مقدس فارسی

يشوع ۱۱
پس از درگذشت موسی خادم خداوند، خداوند دستیار او یوشَع پسر نون را خطاب کرده، گفت:
۲
«خادم من موسی درگذشته است. پس اکنون برخیز، تو و تمامی این قوم، تا از این رود اردن گذشته، به سرزمینی درآیید که من بدیشان یعنی به بنی‌اسرائیل می‌دهم.
۳
چنانکه به موسی وعده دادم، هر جایی را که کف پای خود را بر آن بگذارید، به شما داده‌ام.
۴
از صحرا و این لبنان تا رود بزرگ فُرات - که سرزمین حیتّیان را نیز شامل می‌شود - و از آنجا تا دریای بزرگ در غرب، جملگی قلمرو شما خواهد بود.
۵
در همۀ ایام عمرت، هیچ‌کس را یارای ایستادگی در برابر تو نخواهد بود. همان‌گونه که با موسی بودم، با تو نیز خواهم بود. تو را ترک نخواهم کرد و وا نخواهم گذاشت.
۶
قوی و دلیر باش، زیرا تو این قوم را وارث سرزمینی خواهی ساخت که به نیاکانشان سوگند یاد کردم آن را بدیشان ببخشم.
۷
فقط قوی و بسیار دلیر باش؛ دقت کن تا مطابق تمامی شریعتی که خادم من موسی تو را بدان حکم کرده است، عمل نمایی. از آن به چپ یا راست منحرف مشو، تا به هر جا که می‌روی کامیاب گردی.
۸
این کتاب تورات از دهان تو دور نشود. روز و شب در آن تأمل کن تا مطابق هرآنچه در آن نوشته شده، به دقت عمل نمایی. آنگاه راه خود را فیروز خواهی ساخت و کامیاب خواهی شد.
۹
آیا تو را امر نکردم؟ قوی و دلیر باش. مترس و هراسان مباش، زیرا هر جا که بروی، یهوه خدایت با تو خواهد بود.»
۱۰
پس یوشَع صاحبمنصبان قوم را فرمان داد:
۱۱
«از میان اردوگاه بگذرید و قوم را فرمان داده، بگویید: ”توشه برگیرید، چراکه سه روز دیگر از این اردن خواهید گذشت تا به سرزمینی که یهوه خدایتان به شما به میراث می‌بخشد، درآیید و آن را تصرف کنید.“»
۱۲
و اما یوشَع، رِئوبینیان و جادیان و نیم‌قبیلۀ مَنَسی را گفت:
۱۳
«آن سخن موسی، خادم خداوند، را به یاد آورید که شما را امر کرده، گفت: ”یهوه خدایتان شما را آسایش عطا می‌کند و این سرزمین را به شما می‌بخشد.“
۱۴
زنان، فرزندان، و چارپایان شما در سرزمینی که موسی در شرق رود اردن به شما داد، خواهند ماند. اما مردان جنگاور شما باید همگی مسلح شده، پیش روی برادران خود عبور کنند و آنان را یاری رسانند،
۱۵
تا آنگاه که خداوند ایشان را نیز همچون شما آسایش عطا فرماید و آنان نیز سرزمینی را که یهوه خدایتان بدیشان می‌بخشد، به تصرف درآورند. آنگاه می‌توانید بازگردید و سرزمینی را که از آنِ شماست تصرف کنید، سرزمینی را که موسی خادم خداوند در آن سوی اردن به جانب طلوع آفتاب به شما بخشیده است.»
۱۶
آنان در پاسخ یوشَع گفتند: «هرآنچه به ما فرمودی، خواهیم کرد و به هر کجا ما را بفرستی، خواهیم رفت.
۱۷
همان‌گونه که موسی را در هر چیز اطاعت کردیم، از تو نیز فرمان خواهیم بُرد. فقط یهوه خدایت با تو باشد، چنانکه با موسی بود!
۱۸
هر که از فرمان تو سر بپیچد و کلام تو را در هرآنچه بدان امر فرمایی اطاعت نکند، کشته خواهد شد. فقط قوی و دلیر باش!»يشوع ۱:1

يشوع ۱:2

يشوع ۱:3

يشوع ۱:4

يشوع ۱:5

يشوع ۱:6

يشوع ۱:7

يشوع ۱:8

يشوع ۱:9

يشوع ۱:10

يشوع ۱:11

يشوع ۱:12

يشوع ۱:13

يشوع ۱:14

يشوع ۱:15

يشوع ۱:16

يشوع ۱:17

يشوع ۱:18يشوع 1 / يشوع 1

يشوع 2 / يشوع 2

يشوع 3 / يشوع 3

يشوع 4 / يشوع 4

يشوع 5 / يشوع 5

يشوع 6 / يشوع 6

يشوع 7 / يشوع 7

يشوع 8 / يشوع 8

يشوع 9 / يشوع 9

يشوع 10 / يشوع 10

يشوع 11 / يشوع 11

يشوع 12 / يشوع 12

يشوع 13 / يشوع 13

يشوع 14 / يشوع 14

يشوع 15 / يشوع 15

يشوع 16 / يشوع 16

يشوع 17 / يشوع 17

يشوع 18 / يشوع 18

يشوع 19 / يشوع 19

يشوع 20 / يشوع 20

يشوع 21 / يشوع 21

يشوع 22 / يشوع 22

يشوع 23 / يشوع 23

يشوع 24 / يشوع 24