A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

عبرانيان ۱

۱
در گذشته، خدا بارها و از راههای گوناگون به واسطۀ پیامبران با پدران ما سخن گفت،
۲
امّا در این ایام آخر به واسطۀ پسر خود با ما سخن گفته است، پسری که او را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطۀ او جهان را آفرید.
۳
او فروغِ جلالِ خدا و مظهر کامل ذات اوست، و همه چیز را با کلام نیرومند خود نگاه می‌دارد. او پس از پاک کردن گناهان، به دست راست مقام کبریا در عرش برین بنشست.
۴
پس به همان اندازه که نامی برتر از فرشتگان به میراث بُرد، از مقامی والاتر از آنها نیز برخوردار شد.
۵
زیرا خدا تا کنون به کدام‌یک از فرشتگان گفته است: «تو پسر من هستی؛ امروز من تو را مولود ساخته‌ام»؟ و یا: «من او را پدر خواهم بود، و او مرا پسر» ؟
۶
بلکه آن هنگام نیز که فرزند ارشد را به جهان می‌آورَد، می‌فرماید: «همۀ فرشتگان خدا او را بپرستند.»
۷
حال آنکه دربارۀ فرشتگان می‌گوید: «فرشتگانش را بادها می‌سازد، و خادمانش را شعله‌های آتش.»
۸
امّا دربارۀ پسر می‌گوید: «ای خدا، تخت سلطنت تو جاودانه است؛ عصای پادشاهی تو عصای عدل و انصاف است.
۹
تو پارسایی را دوست می‌داری و شرارت را دشمن؛ از این رو خدا، خدای تو، تو را بیش از همقطارانت به روغن شادمانی مسح کرده است.»
۱۰
و نیز می‌فرماید: «تو، ای خداوند، در آغازْ بنیان زمین را نهادی، و آسمانها صنعت دستان توست!
۱۱
آنها از میان می‌روند، امّا تو بر‌جا می‌مانی! آنها همه چون جامهْ مندرس خواهند شد!
۱۲
آنها را چون ردایی در هم خواهی پیچید، و بسان جامه‌ای جایگزین خواهند شد. امّا تو همان هستی، و سالهای تو را پایانی نیست!»
۱۳
خدا تا کنون به کدام‌یک از فرشتگان گفته است: «به دست راست من بنشین تا آن هنگام که دشمنانت را کرسی زیر پایت سازم» ؟
۱۴
مگر آنها جملگی روحهایی خدمتگزار نیستند که برای خدمت به وارثان آیندۀ نجات فرستاده می‌شوند؟
عبرانيان ۱:1
عبرانيان ۱:2
عبرانيان ۱:3
عبرانيان ۱:4
عبرانيان ۱:5
عبرانيان ۱:6
عبرانيان ۱:7
عبرانيان ۱:8
عبرانيان ۱:9
عبرانيان ۱:10
عبرانيان ۱:11
عبرانيان ۱:12
عبرانيان ۱:13
عبرانيان ۱:14
عبرانيان 1 / عبرانيان 1
عبرانيان 2 / عبرانيان 2
عبرانيان 3 / عبرانيان 3
عبرانيان 4 / عبرانيان 4
عبرانيان 5 / عبرانيان 5
عبرانيان 6 / عبرانيان 6
عبرانيان 7 / عبرانيان 7
عبرانيان 8 / عبرانيان 8
عبرانيان 9 / عبرانيان 9
عبرانيان 10 / عبرانيان 10
عبرانيان 11 / عبرانيان 11
عبرانيان 12 / عبرانيان 12
عبرانيان 13 / عبرانيان 13