A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

اول تيموتيوس ۶

۱
آنان که زیر یوغ بندگی به سر می‌برند، باید که اربابان خود را درخور کمال احترام بدانند تا مردم نام خدا و تعلیم را بد نگویند.
۲
آنان که اربابانشان ایماندارند، نباید به دلیل رابطۀ برادری، ایشان را کمتر حرمت بگذارند. بلکه برعکس، باید حتی نیکوتر خدمت کنند، زیرا سود خدمتشان به کسانی می‌رسد که ایماندار و عزیزند. این را تعلیم ده و به انجامش ترغیبشان کن.
۳
اگر کسی به گونه‌ای دیگر تعلیم دهد و با گفتار صحیح خداوند ما عیسی مسیح و تعلیم دیندارانه موافق نباشد،
۴
مستِ غرور شده است و هیچ نمی‌فهمد. چنین کس عطشی بیمارگونه به جرّ و بحث و مجادله بر سر کلمات دارد، که از آن حسد و نزاع و ناسزاگویی و بدگمانی برمی‌خیزد
۵
و موجب کشمکش دائمی میان افرادی می‌شود که فکرشان فاسد شده است و از حقیقت منحرف گشته، گمان می‌کنند دینداری وسیله‌ای است برای سودجویی.
۶
امّا دینداری با قناعت، سودی عظیم است.
۷
چرا که به این جهان هیچ نیاورده‌ایم و از آن نیز هیچ نخواهیم برد.
۸
پس اگر خوراک و پوشاک و سرپناهی داریم، قانع خواهیم بود.
۹
امّا آنان که سودای ثروتمند شدن دارند، دچار وسوسه می‌شوند و به دام امیال پوچ و زیانباری گرفتار می‌آیند که موجب تباهی و نابودی انسان می‌گردد.
۱۰
زیرا پولدوستی ریشه‌ای است که همه گونه بدی از آن به بار می‌آید، و بعضی در آرزوی ثروت، از ایمان منحرف گشته، خود را به دردهای بسیار مجروح ساخته‌اند.
۱۱
امّا تو ای مرد خدا، از اینها همه بگریز، و در پی پارسایی و دینداری و ایمان و محبت و پایداری و ملایمت باش.
۱۲
در نبرد نیکوی ایمان پیکار کن و به دست آور آن حیات جاویدان را که بدان فرا خوانده شدی، آن هنگام که در برابر شهود بسیار، اعتراف نیکو را کردی.
۱۳
در برابر خدایی که به همه چیز زندگی می‌بخشد، و در حضور مسیحْ عیسی که در شهادت خود نزد پُنتیوس پیلاتُس اعتراف نیکو را کرد، تو را سفارش می‌کنم
۱۴
که این حکم را تا زمان ظهور خداوندمان عیسی مسیح، بی‌لکه و به دور از ملامت نگاه داری،
۱۵
که خدا این را در وقت خود به انجام خواهد رسانید، همان خدای متبارک که حاکم یکتا و شاه شاهان و ربِ ارباب است.
۱۶
او را که تنها وجود فناناپذیر است و در نوری سکونت دارد که نتوان به آن نزدیک شد، او را که هیچ‌کس ندیده و نتواند دید، تا ابد حرمت و توانایی باد. آمین.
۱۷
ثروتمندانِ این دنیا را حکم نما که متکبّر نباشند و بر مال ناپایدار دنیا امید مبندند. بلکه امیدشان بر خدا باشد که همه چیز را به‌فراوانی برای ما فراهم می‌سازد تا از آنها لذت ببریم.
۱۸
آنان را امر کن که نیکویی کنند و در کارهای خیر دولتمند بوده، سخاوتمند و گشاده‌دست باشند.
۱۹
بدین‌سان، گنجی برای خود خواهند اندوخت که پی استوار زندگی آیندۀ ایشان خواهد بود و آن حیات را که حیات واقعی است، به دست خواهند آورد.
۲۰
ای تیموتائوس، امانتی را که به تو سپرده شده است، حفظ کن. از یاوه‌گویی‌های دنیوی و عقاید مخالفی که به غلط، معرفت نامیده می‌شود، دوری گزین؛
۲۱
برخی که ادعای برخورداری از آن داشته‌اند، از ایمان منحرف شده‌اند. فیض با تو باد.
اول تيموتيوس ۶:1
اول تيموتيوس ۶:2
اول تيموتيوس ۶:3
اول تيموتيوس ۶:4
اول تيموتيوس ۶:5
اول تيموتيوس ۶:6
اول تيموتيوس ۶:7
اول تيموتيوس ۶:8
اول تيموتيوس ۶:9
اول تيموتيوس ۶:10
اول تيموتيوس ۶:11
اول تيموتيوس ۶:12
اول تيموتيوس ۶:13
اول تيموتيوس ۶:14
اول تيموتيوس ۶:15
اول تيموتيوس ۶:16
اول تيموتيوس ۶:17
اول تيموتيوس ۶:18
اول تيموتيوس ۶:19
اول تيموتيوس ۶:20
اول تيموتيوس ۶:21
اول تيموتيوس 1 / اولتي 1
اول تيموتيوس 2 / اولتي 2
اول تيموتيوس 3 / اولتي 3
اول تيموتيوس 4 / اولتي 4
اول تيموتيوس 5 / اولتي 5
اول تيموتيوس 6 / اولتي 6