A A A A A
Facebook Instagram Twitter
2014 کتاب مقدس فارسی

اول تيموتيوس ۲۱
بنابراین، پیش از هر چیز، سفارش می‌کنم که درخواستها، دعاها، شفاعتها و شکرگزاری‌ها برای همۀ مردم به جا آورده شود،
۲
از آن جمله برای حاکمان و همۀ صاحبمنصبان، تا بتوانیم زندگی آرام و آسوده‌ای را در کمال دینداری و وقار بگذرانیم.
۳
چرا که این نیکو و پسندیدۀ نجات‌دهندۀ ما خداست
۴
که می‌خواهد همگان نجات یابند و به معرفت حقیقت نایل گردند.
۵
زیرا تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد، یعنی آن انسان که مسیحْ عیسی است؛
۶
او که با دادن جان خود، بهای رهایی جملۀ آدمیان را پرداخت. بر این حقیقت در زمان مناسب شهادت داده شد،
۷
و من به همین منظور برگماشته شدم تا واعظ و رسول و معلّم ایمانِ راستین برای غیریهودیان باشم - حقیقت را بیان می‌کنم و دروغ نمی‌گویم.
۸
پس آرزویم این است که مردان در همه جا، بی‌خشم و جدال، دستهایی مقدّس را به دعا برافرازند.
۹
نیز خواهانم که زنان پوششی شایسته بر تن کنند و خویشتن را به نجابت و متانت بیارایند، نه به گیسوانِ بافته، یا طلا و مروارید، یا جامه‌های فاخر،
۱۰
بلکه به زیورِ اعمال نیکو آراسته باشند، چنانکه شایستۀ زنانی است که مدّعی خداپرستی‌اند.
۱۱
زن باید در آرامی و تسلیم کامل، تعلیم گیرد.
۱۲
زن را اجازه نمی‌دهم که تعلیم دهد یا بر مرد مسلّط شود؛ بلکه باید آرام باشد.
۱۳
زیرا نخست آدم سرشته شد و بعد حوا.
۱۴
و آدم فریب نخورد، بلکه زن بود که فریب خورد و نافرمان شد.
۱۵
امّا زنان با زادنِ فرزندان، رستگار خواهند شد، اگر در ایمان و محبت و تقدّس، نجیبانه ثابت بمانند.اول تيموتيوس ۲:1

اول تيموتيوس ۲:2

اول تيموتيوس ۲:3

اول تيموتيوس ۲:4

اول تيموتيوس ۲:5

اول تيموتيوس ۲:6

اول تيموتيوس ۲:7

اول تيموتيوس ۲:8

اول تيموتيوس ۲:9

اول تيموتيوس ۲:10

اول تيموتيوس ۲:11

اول تيموتيوس ۲:12

اول تيموتيوس ۲:13

اول تيموتيوس ۲:14

اول تيموتيوس ۲:15اول تيموتيوس 1 / اولتي 1

اول تيموتيوس 2 / اولتي 2

اول تيموتيوس 3 / اولتي 3

اول تيموتيوس 4 / اولتي 4

اول تيموتيوس 5 / اولتي 5

اول تيموتيوس 6 / اولتي 6