A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

اول تسالونيکيان ۵

۱
و امّا دربارۀ وقتها و زمانها، ای برادران، نیازی نیست چیزی به شما بنویسم.
۲
زیرا خود نیک می‌دانید که روز خداوند همچون دزدی که شب‌هنگام می‌آید، فرا خواهد رسید.
۳
آن زمان که مردم می‌گویند: «صلح و امنیت حکمفرماست»، ناگهان هلاکت بر ایشان نازل خواهد شد، بدان‌سان که زن آبستن به دردِ زایمان دچار شود، و از آن گریزی نخواهد بود.
۴
امّا شما ای برادران، در تاریکی نیستید تا آن روز چون دزد غافلگیرتان کند.
۵
شما همه فرزندانِ نور و فرزندان روزید؛ ما به شب و به تاریکی تعلق نداریم.
۶
پس همانند دیگران به خواب نرویم، بلکه بیدار و هوشیار باشیم.
۷
زیرا آنان که می‌خوابند، شب‌هنگام می‌خوابند، و آنان که مست می‌کنند، شب‌هنگام مست می‌کنند.
۸
امّا ما چون به روز تعلّق داریم، باید هوشیار باشیم، و ایمان و محبت را همچون زرۀ سینه‌پوش بر تن کنیم، و امیدِ نجات را همچون کلاهخود بر سر نهیم.
۹
زیرا خدا ما را نه برای غضب، بلکه برای کسب نجات به واسطۀ خداوندمان عیسی مسیح تعیین کرده است،
۱۰
که به‌خاطر ما مرد، تا چه بیدار باشیم و چه خفته، با او زندگی کنیم.
۱۱
پس یکدیگر را تشویق و تقویت کنید، چنانکه اکنون نیز می‌کنید.
۱۲
حال ای برادران، تقاضا می‌کنیم آنان را که در میان شما زحمت می‌کشند و از جانب خداوند رهبران شما بوده، پندتان می‌دهند، گرامی بدارید،
۱۳
و با محبت، کمال احترام را به سبب کاری که انجام می‌دهند، برایشان قائل باشید. و با یکدیگر در صلح و صفا زندگی کنید.
۱۴
ای برادران، از شما استدعا می‌کنیم که کاهلان را هشدار دهید؛ کم‌جرئتان را تشویق کنید؛ ضعیفان را حمایت نمایید؛ و با همه بردبار باشید.
۱۵
زِنهار، کسی بدی را با بدی پاسخ نگوید، بلکه همواره در پی نیکی کردن به یکدیگر و به همۀ مردم باشید.
۱۶
همیشه شاد باشید؛
۱۷
پیوسته دعا کنید؛
۱۸
در هر وضعی شکرگزار باشید، زیرا این است ارادۀ خدا برای شما در مسیحْ عیسی.
۱۹
آتش روح را خاموش مکنید؛
۲۰
نبوّتها را خوار مشمارید.
۲۱
همه چیز را بیازمایید؛ به آنچه نیکوست، محکم بچسبید.
۲۲
از هر گونه بدی دوری کنید.
۲۳
خدای سلامتی، خودْ شما را به تمامی تقدیس کند و روح و جان و تن شما تا آمدن خداوندمان عیسی مسیح، بی‌عیب محفوظ بماند.
۲۴
او که شما را فرا می‌خواند، امین است و این را خواهد کرد.
۲۵
ای برادران، برای ما دعا کنید.
۲۶
با بوسه‌ای مقدّس همۀ برادران را سلام گویید.
۲۷
در حضور خداوند، شما را قسم می‌دهم که این نامه را برای همۀ برادران قرائت کنید.
۲۸
فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد. آمین.
اول تسالونيکيان ۵:1
اول تسالونيکيان ۵:2
اول تسالونيکيان ۵:3
اول تسالونيکيان ۵:4
اول تسالونيکيان ۵:5
اول تسالونيکيان ۵:6
اول تسالونيکيان ۵:7
اول تسالونيکيان ۵:8
اول تسالونيکيان ۵:9
اول تسالونيکيان ۵:10
اول تسالونيکيان ۵:11
اول تسالونيکيان ۵:12
اول تسالونيکيان ۵:13
اول تسالونيکيان ۵:14
اول تسالونيکيان ۵:15
اول تسالونيکيان ۵:16
اول تسالونيکيان ۵:17
اول تسالونيکيان ۵:18
اول تسالونيکيان ۵:19
اول تسالونيکيان ۵:20
اول تسالونيکيان ۵:21
اول تسالونيکيان ۵:22
اول تسالونيکيان ۵:23
اول تسالونيکيان ۵:24
اول تسالونيکيان ۵:25
اول تسالونيکيان ۵:26
اول تسالونيکيان ۵:27
اول تسالونيکيان ۵:28
اول تسالونيکيان 1 / اول تسا 1
اول تسالونيکيان 2 / اول تسا 2
اول تسالونيکيان 3 / اول تسا 3
اول تسالونيکيان 4 / اول تسا 4
اول تسالونيکيان 5 / اول تسا 5