A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

اول تسالونيکيان ۱

۱
از پولس و سیلاس و تیموتائوس، به کلیسای تسالونیکیان که در خدای پدر و خداوندْ عیسی مسیح‌اند: فیض و سلامتی بر شما باد.
۲
ما همواره خدا را به‌خاطر وجود همۀ شما شکر می‌گوییم و از شما در دعاهای خود نام می‌بریم،
۳
و پیوسته در حضور خدا و پدر خود، عمل شما را که از ایمان ناشی می‌شود و محنت شما را که محرک آن محبت است و پایداری شما را که از امید به خداوندمان عیسی مسیح الهام می‌گیرد، به یاد می‌آوریم.
۴
زیرا ای برادران که محبوب خدایید، از برگزیدگی شما آگاهیم.
۵
چرا که انجیلِ ما تنها نه با کلمات، بلکه با قدرت و روح‌القدس و یقین کامل به شما رسید، چنانکه نیک می‌دانید به‌خاطر شما چگونه در میانتان رفتار کردیم.
۶
شما از ما و از خداوند سرمشق گرفتید و در رنج بسیار، کلام را با آن شادی که روح‌القدس می‌بخشد، استقبال کردید.
۷
بدین‌گونه شما برای همۀ ایمانداران مقدونیه و اَخائیه سرمشقی بر جای گذاشتید،
۸
زیرا کلام خداوند به واسطۀ شما نه تنها در مقدونیه و اَخائیه طنین افکند، بلکه ایمان شما به خدا در همه جا بر سر زبانهاست، آن‌گونه که دیگر نیازی نیست ما چیزی بگوییم.
۹
زیرا آنان خود از استقبال گرم شما از ما سخن می‌گویند، و از اینکه چگونه از بتها دست کشیده، به سوی خدا بازگشتید تا خدای زنده و حقیقی را خدمت کنید
۱۰
و در انتظار آمدن پسر او از آسمان باشید، که از مردگان برخیزانیدش، یعنی عیسی، که ما را از غضب آینده رهایی می‌بخشد.
اول تسالونيکيان ۱:1
اول تسالونيکيان ۱:2
اول تسالونيکيان ۱:3
اول تسالونيکيان ۱:4
اول تسالونيکيان ۱:5
اول تسالونيکيان ۱:6
اول تسالونيکيان ۱:7
اول تسالونيکيان ۱:8
اول تسالونيکيان ۱:9
اول تسالونيکيان ۱:10
اول تسالونيکيان 1 / اول تسا 1
اول تسالونيکيان 2 / اول تسا 2
اول تسالونيکيان 3 / اول تسا 3
اول تسالونيکيان 4 / اول تسا 4
اول تسالونيکيان 5 / اول تسا 5