A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

کولوسيان ۲

۱
پس می‌خواهم بدانید که به‌خاطر شما و کسانی که در لائودیکیه هستند، و برای همۀ آنان که روی مرا ندیده‌اند، چه مجاهده‌ای دارم،
۲
تا دلگرم شده، در محبت متحد گردند، و از همۀ غنای فهم و درکی کامل برخوردار گشته، راز خدا یعنی مسیح را بشناسند،
۳
که در او همۀ گنجهای حکمت و معرفت نهفته است.
۴
این را می‌گویم تا هیچ‌کس شما را با استدلالهای فریبنده گمراه نسازد.
۵
زیرا هرچند در جسم از شما دورم، لیکن در روح با شما هستم و از مشاهدۀ نظم و ایمان پایدارتان به مسیح شادمانم.
۶
پس همان‌گونه که مسیحْ عیسای خداوند را پذیرفتید، در او سلوک کنید:
۷
در او ریشه گیرید و بنا شوید، و همان‌گونه که تعلیم یافتید، در ایمان استوار شده، لبریز از شکرگزاری باشید.
۸
به‌هوش باشید کسی شما را با فلسفه‌ای پوچ و فریبنده اسیر نسازد، که نه بر مسیح، بلکه بر سنّت آدمیان و اصول ابتدایی این دنیا استوار است.
۹
زیرا الوهیت با همۀ کمالش به صورت جسمانی در مسیح ساکن است،
۱۰
و شما در او، که همۀ ریاستها و قدرتها را سَر است، از کمال برخوردار گشته‌اید.
۱۱
و در او ختنه نیز شده‌اید، به ختنه‌ای که با دست انجام نشده است. این ختنه همانا از تن به در آوردنِ شخصیت نفسانی است در ختنۀ مسیح.
۱۲
و در تعمید، با او مدفون گشتید و با ایمان به قدرت خدا که مسیح را از مردگان برخیزانید، با او برخیزانیده شدید.
۱۳
آن زمان که در گناهان و حالت ختنه‌ناشدۀ نَفْس خود مرده بودید، خدا شما را با مسیح زنده کرد. او همۀ گناهان ما را آمرزید
۱۴
و آن سندِ قرضها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده بود، باطل کرد و بر صلیب میخکوبش کرده، از میان برداشت.
۱۵
و ریاستها و قدرتها را خلع‌سلاح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیلۀ صلیب بر آنها پیروز شد.
۱۶
پس مگذارید کسی در خصوص آنچه می‌خورید و می‌آشامید، یا در خصوص نگاه داشتن اعیاد و ماه نو و روز شَبّات، محکومتان کند.
۱۷
اینها تنها سایۀ امور آینده بود، امّا اصل آنها در مسیح یافت می‌شود.
۱۸
مگذارید کسی که دل به خوار کردن خویشتن و عبادتِ فرشتگان مشغول داشته است، شما را مردود گرداند. چنین کسی شیفتۀ اموری است که در رؤیاهایش دیده است، و افکار نفسانی‌اش او را با خیالهای پوچ مغرور ساخته است.
۱۹
او پیوندش را با سَر از دست داده است؛ حال آنکه تمام بدن، در حالی که به وسیلۀ مفاصل و بندها نگاه داشته می‌شود و به هم متصل می‌گردد، به مدد سر رشد می‌کند، با رشدی که از خدا سرچشمه می‌گیرد.
۲۰
پس حال که با مسیح نسبت به اصول ابتدایی این دنیا مرده‌اید، چرا همچون کسانی که گویی هنوز به دنیا تعلق دارند، تن به قواعد آن می‌دهید، قواعدی که می‌گوید:
۲۱
«این را لمس مکن! به آن لب نزن و بر آن دست مگذار!»؟
۲۲
اینها همه مربوط به چیزهایی است که با مصرف از بین می‌رود، و بر احکام و تعالیم بشری بنا شده است.
۲۳
و هرچند به سبب در بر داشتن عبادتِ داوطلبانه و خوار کردن خویشتن و ریاضت بدنی، ظاهری حکیمانه دارد، امّا فاقد هر گونه ارزش برای مهار تمایلات نفسانی است.
کولوسيان ۲:1
کولوسيان ۲:2
کولوسيان ۲:3
کولوسيان ۲:4
کولوسيان ۲:5
کولوسيان ۲:6
کولوسيان ۲:7
کولوسيان ۲:8
کولوسيان ۲:9
کولوسيان ۲:10
کولوسيان ۲:11
کولوسيان ۲:12
کولوسيان ۲:13
کولوسيان ۲:14
کولوسيان ۲:15
کولوسيان ۲:16
کولوسيان ۲:17
کولوسيان ۲:18
کولوسيان ۲:19
کولوسيان ۲:20
کولوسيان ۲:21
کولوسيان ۲:22
کولوسيان ۲:23
کولوسيان 1 / کولوسيان 1
کولوسيان 2 / کولوسيان 2
کولوسيان 3 / کولوسيان 3
کولوسيان 4 / کولوسيان 4