A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

تثنييه ۱۴

۱
«شما فرزندان یهوه خدای خود هستید. پس برای مردگان، خویشتن را مجروح مسازید و مابین چشمان خود را متراشید،
۲
زیرا شما برای یهوه خدایتان قومی مقدسید، و خداوند از میان تمامی قومهای روی زمین، شما را برگزیده است تا قومی که گنج اوست باشید.
۳
«هیچ چیزِ کراهت‌آور را نخورید.
۴
این است چارپایانی که می‌توانید بخورید: گاو، گوسفند، بز،
۵
آهو، غزال، گوزن، بز کوهی، بز وحشی، غزال وحشی و قوچ کوهی.
۶
هر حیوان شکافته‌سُم را از چارپایان که سُمش به دو بخش شکافته باشد و نشخوار کند، می‌توانید بخورید.
۷
اما از میان حیوانات نشخوارکننده یا شکافته‌سُم اینها را نباید خورد: شتر، خرگوش درازگوش و خرگوش کوتاه‌گوش، زیرا گرچه نشخوار می‌کنند ولی شکافته‌سُم نیستند، و از این رو بر شما حرامند؛
۸
و خوک، زیرا گرچه شکافته‌سُم است، اما نشخوار نمی‌کند، و از این رو بر شما حرام است. گوشت چنین حیواناتی را نخورید و به لاشۀ آنها نیز دست نزنید.
۹
«از هرآنچه در آب است، اینها را می‌توانید بخورید: هر چه را که باله و فلس دارد بخورید،
۱۰
اما هر چه را که باله و فلس ندارد نخورید؛ بر شما حرام است.
۱۱
«همۀ مرغان طاهر را می‌توانید بخورید.
۱۲
اما اینها را نباید بخورید: عقاب، لاشخور و لاشخور سیاه؛
۱۳
زَغَن، شاهین و شاهین به نوعش؛
۱۴
هر قسم کلاغ به نوعش؛
۱۵
شترمرغ، جغد، مرغ نوروزی و باز به نوعش؛
۱۶
بوم، جغد بزرگ، جغد سفید،
۱۷
و جغد صحرایی؛ کرکس، مرغ غواص،
۱۸
لک‌لک و مرغ ماهیخوار به نوعش؛ هُدهُد و خفاش.
۱۹
همۀ حشراتِ بالدار بر شما حرامند؛ نباید آنها را بخورید.
۲۰
اما همۀ پرندگان طاهر را می‌توانید بخورید.
۲۱
«هیچ مُرداری را نخورید. می‌توانید آن را به غریبی که در یکی از شهرهای شماست بدهید تا بخورد، یا آن را به بیگانه‌ای بفروشید. زیرا شما برای یهوه خدایتان قومی مقدسید. «بزغاله را در شیر مادرش نپزید.
۲۲
«از همۀ محصولاتِ مزرعۀ خود که سال به سال از زمین می‌روید، حتماً ده‌یک بدهید.
۲۳
در حضور یهوه خدایتان، در آن مکان که او برمی‌گزیند تا نام خود را در آنجا ساکن سازد، ده‌یکِ غلّه و شراب و روغن، و نخست‌زاده‌های رمه و گلۀ خویش را بخورید، تا بیاموزید که در همۀ روزهای زندگی از یهوه خدایتان بترسید.
۲۴
و اگر راهتان دراز باشد به گونه‌ای که چون یهوه خدایتان شما را برکت دهد، نتوانید ده‌یک خود را به آنجا ببرید، زیرا آن مکان که یهوه خدایتان برمی‌گزیند تا نام خود را در آن بگذارد از شما دور است،
۲۵
پس آن را به پول تبدیل کنید و پول را به دست خویش گرفته، به مکانی که یهوه خدایتان برمی‌گزیند، ببرید
۲۶
و پول را به مصرفِ هرآنچه دلتان بخواهد برسانید، از گاو و گوسفند و شراب و مُسکِرات و هرآنچه میلتان بر آن باشد. شما و اهل خانۀ شما در آنجا به حضور یهوه خدایتان بخورید و شادی کنید.
۲۷
اما لاویانی را که در شهرهای شمایند فراموش مکنید، زیرا ایشان را چون شما نصیب و میراثی نیست.
۲۸
«در پایان هر سه سال، تمامیِ ده‌یک محصولِ آن سالِ خود را بیاورید و در شهرهایتان ذخیره کنید
۲۹
تا لاویان که آنان را چون شما نصیب و میراثی نیست، و غریبان و یتیمان و بیوه‌زنانی که در شهرهای شمایند، بیایند و بخورند و سیر شوند، تا یهوه خدایتان شما را در همۀ کارهای دستتان که انجام می‌دهید، برکت دهد.
تثنييه ۱۴:1
تثنييه ۱۴:2
تثنييه ۱۴:3
تثنييه ۱۴:4
تثنييه ۱۴:5
تثنييه ۱۴:6
تثنييه ۱۴:7
تثنييه ۱۴:8
تثنييه ۱۴:9
تثنييه ۱۴:10
تثنييه ۱۴:11
تثنييه ۱۴:12
تثنييه ۱۴:13
تثنييه ۱۴:14
تثنييه ۱۴:15
تثنييه ۱۴:16
تثنييه ۱۴:17
تثنييه ۱۴:18
تثنييه ۱۴:19
تثنييه ۱۴:20
تثنييه ۱۴:21
تثنييه ۱۴:22
تثنييه ۱۴:23
تثنييه ۱۴:24
تثنييه ۱۴:25
تثنييه ۱۴:26
تثنييه ۱۴:27
تثنييه ۱۴:28
تثنييه ۱۴:29
تثنييه 1 / تثنييه 1
تثنييه 2 / تثنييه 2
تثنييه 3 / تثنييه 3
تثنييه 4 / تثنييه 4
تثنييه 5 / تثنييه 5
تثنييه 6 / تثنييه 6
تثنييه 7 / تثنييه 7
تثنييه 8 / تثنييه 8
تثنييه 9 / تثنييه 9
تثنييه 10 / تثنييه 10
تثنييه 11 / تثنييه 11
تثنييه 12 / تثنييه 12
تثنييه 13 / تثنييه 13
تثنييه 14 / تثنييه 14
تثنييه 15 / تثنييه 15
تثنييه 16 / تثنييه 16
تثنييه 17 / تثنييه 17
تثنييه 18 / تثنييه 18
تثنييه 19 / تثنييه 19
تثنييه 20 / تثنييه 20
تثنييه 21 / تثنييه 21
تثنييه 22 / تثنييه 22
تثنييه 23 / تثنييه 23
تثنييه 24 / تثنييه 24
تثنييه 25 / تثنييه 25
تثنييه 26 / تثنييه 26
تثنييه 27 / تثنييه 27
تثنييه 28 / تثنييه 28
تثنييه 29 / تثنييه 29
تثنييه 30 / تثنييه 30
تثنييه 31 / تثنييه 31
تثنييه 32 / تثنييه 32
تثنييه 33 / تثنييه 33
تثنييه 34 / تثنييه 34