A A A A A
2014 کتاب مقدس فارسی

افسسيان ۶

۱
ای فرزندان، از والدین خود در خداوند اطاعت کنید، زیرا کار درست این است.
۲
«پدر و مادر خود را گرامی دار»، که این نخستین حکمِ با وعده است:
۳
«تا سعادتمند باشی و بر زمین عمرِ طولانی کنی.»
۴
ای پدران، فرزندان خود را خشمگین مسازید، بلکه آنها را با تعلیم و تربیت خداوند بزرگ کنید.
۵
ای غلامان، اربابان زمینی خود را با احترام و ترس، و با اخلاص قلبی، اطاعت کنید، چنانکه گویی مسیح را اطاعت می‌کنید.
۶
و این نیز، تنها نه هنگامی که مراقب شما هستند، همچون کسانی که در پی جلب رضایت انسانند، بلکه همچون غلامان مسیح، ارادۀ خدا را با دل و جان به جای آورید.
۷
با شور و شوق خدمت کنید، چنانکه گویی خداوند را خدمت می‌کنید نه انسان را،
۸
زیرا می‌دانید که خداوند به هر کس پاداش همۀ کارهای نیکش را خواهد داد، خواه غلام باشد، خواه آزاد.
۹
و شما ای اربابان، با غلامان خود همین‌گونه رفتار کنید، و از تهدیدشان دست بدارید، زیرا می‌دانید او که هم ارباب ایشان است و هم ارباب شما، در آسمان است، و نزد او کسی را بر دیگری برتری نیست.
۱۰
باری، در خداوند، و به پشتوانۀ قدرت مقتدر او، نیرومند باشید.
۱۱
اسلحۀ کامل خدا را بر تن کنید تا بتوانید در برابر حیله‌های ابلیس بایستید.
۱۲
زیرا ما را کشتی گرفتن با جسم و خون نیست، بلکه ما علیه قدرتها، علیه ریاستها، علیه خداوندگاران این دنیای تاریک، و علیه فوجهای ارواح شریر در جایهای آسمانی می‌جنگیم.
۱۳
پس اسلحۀ کامل خدا را بر تن کنید، تا در روز شرّ شما را یارای ایستادگی باشد، و بتوانید پس از انجام همه چیز، بایستید.
۱۴
پس استوار ایستاده، کمربند حقیقت را به میان ببندید و زرۀ پارسایی را بر تن کنید،
۱۵
و کفش آمادگی برای اعلام انجیلِ سلامتی را به پا نمایید.
۱۶
افزون بر این همه، سپر ایمان را برگیرید، تا بتوانید با آن، همۀ تیرهای آتشین آن شریر را خاموش کنید.
۱۷
کلاهخود نجات را بر سر نهید و شمشیر روح را که کلام خداست، به دست گیرید.
۱۸
و در همه وقت، با همه نوع دعا و تمنا، در روح دعا کنید و برای همین بیدار و هوشیار باشید و پیوسته با پایداری برای همۀ مقدسین دعا کنید.
۱۹
برای من نیز دعا کنید، تا هرگاه دهان به سخن می‌گشایم، کلام به من عطا شود تا راز انجیل را دلیرانه اعلام کنم،
۲۰
که سفیر آنم، هرچند در زنجیر! دعا کنید که آن را با شهامت اعلام کنم، چنانکه شایسته است.
۲۱
برای آنکه از احوال من آگاه باشید و بدانید چه می‌کنم، تیخیکوس، برادر عزیز و خادم وفادار در خداوند، همه چیز را به شما خواهد گفت.
۲۲
من او را به همین منظور نزدتان می‌فرستم تا از احوال ما آگاه شوید، و تا او تشویقتان کند.
۲۳
برادران را از جانب خدای پدر و عیسی مسیح خداوند، سلامتی و محبتِ با ایمان باد.
۲۴
فیض و نامیرایی بر همۀ کسانی که خداوند ما عیسی مسیح را دوست می‌دارند.
افسسيان ۶:1
افسسيان ۶:2
افسسيان ۶:3
افسسيان ۶:4
افسسيان ۶:5
افسسيان ۶:6
افسسيان ۶:7
افسسيان ۶:8
افسسيان ۶:9
افسسيان ۶:10
افسسيان ۶:11
افسسيان ۶:12
افسسيان ۶:13
افسسيان ۶:14
افسسيان ۶:15
افسسيان ۶:16
افسسيان ۶:17
افسسيان ۶:18
افسسيان ۶:19
افسسيان ۶:20
افسسيان ۶:21
افسسيان ۶:22
افسسيان ۶:23
افسسيان ۶:24
افسسيان 1 / Efe 1
افسسيان 2 / Efe 2
افسسيان 3 / Efe 3
افسسيان 4 / Efe 4
افسسيان 5 / Efe 5
افسسيان 6 / Efe 6