A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

افسسيان ۵

۱
پس همچون فرزندانی عزیز، از خدا سرمشق بگیرید.
۲
و با محبت رفتار کنید، چنانکه مسیح هم ما را محبت کرد و جان خود را در راه ما همچون قربانی و هدیه‌ای عطرآگین به خدا تقدیم نمود.
۳
مباد که در میان شما از بی‌عفتی یا هر گونه ناپاکی یا شهوت‌پرستی حتی سخن به میان آید، زیرا اینها شایستۀ مقدسین نیست.
۴
گفتار زشت و بیهوده‌گویی و سخنان مبتذل نیز به هیچ روی زیبنده نیست؛ به جای آن باید شکرگزاری کرد.
۵
زیرا یقین بدانید که هیچ بی‌عفت یا ناپاک یا شهوت‌پرست، که همان بت‌پرست باشد، در پادشاهی مسیح و خدا نصیبی ندارد.
۶
مگذارید کسی شما را با سخنان پوچ بفریبد، زیرا به‌خاطر همین چیزهاست که غضب خدا بر سرکشان نازل می‌شود.
۷
پس با آنها شریک مشوید.
۸
شما زمانی تاریکی بودید، امّا اکنون در خداوندْ نور هستید. پس همچون فرزندان نور رفتار کنید.
۹
زیرا ثمرۀ نور، در هر گونه نیکویی، پارسایی و راستی است.
۱۰
بسنجید که مایۀ خشنودی خداوند چیست.
۱۱
در کارهای بی‌ثمر تاریکی سهیم نشوید، بلکه آنها را افشا کنید.
۱۲
زیرا حتی بر زبان آوردن آنچه چنین کسان در خفا می‌کنند، شرم‌آور است.
۱۳
امّا هرآنچه به وسیلۀ نور افشا گردد، آشکارا دیده می‌شود.
۱۴
زیرا هرآنچه آشکار می‌شود نور است. از این جهت گفته شده است: «ای که در خوابی، بیدار شو، از مردگان برخیز، که مسیح بر تو خواهد درخشید.»
۱۵
پس، بسیار مراقب باشید که چگونه رفتار می‌کنید، رفتاری نه چون نادانان بلکه چون دانایان.
۱۶
فرصتها را غنیمت شمارید، زیرا روزهای بدی است.
۱۷
پس نادان نباشید، بلکه دریابید که ارادۀ خداوند چیست.
۱۸
مست شراب مشوید، که شما را به هرزگی می‌کشاند؛ بلکه از روح پر شوید.
۱۹
با مزامیر، سرودها و نغمه‌هایی که از روح است با یکدیگر گفتگو کنید و از صمیم دل برای خداوند بسرایید و ترنم نمایید.
۲۰
همواره خدای پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح برای همه چیز شکر گویید.
۲۱
به حرمت مسیح، تسلیم یکدیگر باشید.
۲۲
ای زنان، تسلیم شوهران خود باشید، همان‌گونه که تسلیم خداوند هستید.
۲۳
زیرا شوهرْ سَرِ زن است، چنانکه مسیح نیز سَرِ کلیسا، بدن خویش، و نجات‌دهندۀ آن است.
۲۴
پس همان‌گونه که کلیسا تسلیم مسیح است، زنان نیز باید در هر امری تسلیم شوهران خود باشند.
۲۵
ای شوهران، زنان خود را محبت کنید، آن‌گونه که مسیح نیز کلیسا را محبت کرد و جان خویش را فدای آن نمود،
۲۶
تا آن را به آبِ کلام بشوید و این‌گونه کلیسا را طاهر ساخته، تقدیس نماید،
۲۷
و کلیسایی درخشان را نزد خود حاضر سازد که هیچ لک و چین و نقصی دیگر نداشته، بلکه مقدّس و بی‌عیب باشد.
۲۸
به همین‌سان، شوهران باید همسران خود را همچون بدن خویش محبت کنند. آن که زن خود را محبت می‌کند، خویشتن را محبت می‌نماید.
۲۹
زیرا هرگز کسی از بدن خود نفرت ندارد، بلکه به آن خوراک می‌دهد و از آن نگاهداری می‌کند، همچنانکه مسیح نیز از کلیسا مراقبت می‌نماید؛
۳۰
زیرا اعضای بدن اوییم.
۳۱
«از این رو مرد، پدر و مادر خود را ترک گفته، به زن خویش خواهد پیوست، و آن دو یک تن خواهند شد.»
۳۲
این راز، بس عظیم است - امّا من دربارۀ مسیح و کلیسا سخن می‌گویم.
۳۳
باری، هر یک از شما نیز باید زن خود را همچون خویشتن محبت کند، و زن باید شوهر خویش را حرمت نهد.
افسسيان ۵:1
افسسيان ۵:2
افسسيان ۵:3
افسسيان ۵:4
افسسيان ۵:5
افسسيان ۵:6
افسسيان ۵:7
افسسيان ۵:8
افسسيان ۵:9
افسسيان ۵:10
افسسيان ۵:11
افسسيان ۵:12
افسسيان ۵:13
افسسيان ۵:14
افسسيان ۵:15
افسسيان ۵:16
افسسيان ۵:17
افسسيان ۵:18
افسسيان ۵:19
افسسيان ۵:20
افسسيان ۵:21
افسسيان ۵:22
افسسيان ۵:23
افسسيان ۵:24
افسسيان ۵:25
افسسيان ۵:26
افسسيان ۵:27
افسسيان ۵:28
افسسيان ۵:29
افسسيان ۵:30
افسسيان ۵:31
افسسيان ۵:32
افسسيان ۵:33
افسسيان 1 / افسسيان 1
افسسيان 2 / افسسيان 2
افسسيان 3 / افسسيان 3
افسسيان 4 / افسسيان 4
افسسيان 5 / افسسيان 5
افسسيان 6 / افسسيان 6