A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

غلاطيان ۵

۱
مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم. پس استوار بایستید و خود را بار دیگر گرفتار یوغ بندگی مسازید.
۲
این را آویزۀ گوش کنید! من، پولس، به شما می‌گویم که اگر ختنه شوید، مسیح برایتان هیچ سودی نخواهد داشت.
۳
یک بار دیگر به هر کسی که ختنه شود اعلام می‌کنم که موظّف به نگاه داشتن تمام شریعت خواهد بود.
۴
شما که می‌کوشید با اجرای شریعت پارسا شمرده شوید، از مسیح بیگانه شده و از فیض به دور افتاده‌اید.
۵
زیرا در روح و از راه ایمان است که ما مشتاقانه انتظار آن پارسایی را می‌کشیم که در امیدش به سر می‌بریم.
۶
زیرا در مسیحْ عیسی نه ختنه اهمیّتی دارد نه ختنه‌ناشدگی، بلکه مهم ایمانی است که از راه محبت عمل می‌کند.
۷
خوب می‌دویدید. چه کسی سدّ راهتان شد تا حقیقت را پیروی نکنید؟
۸
این‌گونه انگیزش، از او که شما را فرا می‌خوانَد، نیست.
۹
«اندکی خمیرمایه، موجب وَر آمدن تمام خمیر می‌شود.»
۱۰
در خداوند یقین دارم که عقیدۀ دیگری نخواهید داشت. امّا آن که شما را مشوش می‌سازد، هر که باشد، به سزای عملش خواهد رسید.
۱۱
ای برادران، اگر من هنوز ختنه را موعظه می‌کردم، چرا دیگر آزار می‌دیدم؟ زیرا در آن صورت، ناخوشایندی صلیب از میان می‌رفت.
۱۲
و امّا در خصوص آنان که شما را مشوش می‌سازند، کاش‌که کار را تمام می‌کردند و خود را یکباره از مردی می‌انداختند!
۱۳
ای برادران، شما به آزادی فرا خوانده شده‌اید، امّا آزادی خود را فرصتی برای ارضای نَفْس مسازید، بلکه با محبت، یکدیگر را خدمت کنید.
۱۴
زیرا تمام شریعت در یک حکم خلاصه می‌شود و آن اینکه «همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت کن.»
۱۵
ولی اگر به گزیدن و دریدن یکدیگر ادامه دهید، مواظب باشید که به دست یکدیگر از میان نروید.
۱۶
امّا می‌گویم به روح رفتار کنید که تمایلات نَفْس را به جا نخواهید آورد.
۱۷
زیرا تمایلات نَفْس برخلاف روح است و تمایلات روح برخلاف نَفْس؛ و این دو بر ضد هم‌اند، به گونه‌ای که دیگر نمی‌توانید هرآنچه را که می‌خواهید، به جا آورید.
۱۸
امّا اگر از روح هدایت شوید، دیگر زیر شریعت نخواهید بود.
۱۹
اعمال نَفْس روشن است: بی‌عفتی، ناپاکی، و هرزگی؛
۲۰
بت‌پرستی و جادوگری؛ دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم؛ جاه‌طلبی، نفاق، دسته‌بندی،
۲۱
حسد؛ مستی، عیاشی و مانند اینها. چنانکه پیشتر به شما هشدار دادم، باز می‌گویم که کنندگان چنین کارها پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد.
۲۲
امّا ثمرۀ روح، محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری،
۲۳
فروتنی و خویشتنداری است. هیچ شریعتی مخالف اینها نیست.
۲۴
آنان که به مسیحْ عیسی تعلّق دارند، نَفْس را با همۀ هوسها و تمایلاتش بر صلیب کشیده‌اند.
۲۵
اگر به روح زیست می‌کنیم، به روح نیز رفتار کنیم.
۲۶
خودپسند نباشیم و از به خشم آوردن یکدیگر و حسادت نسبت به هم دست بداریم.
غلاطيان ۵:1
غلاطيان ۵:2
غلاطيان ۵:3
غلاطيان ۵:4
غلاطيان ۵:5
غلاطيان ۵:6
غلاطيان ۵:7
غلاطيان ۵:8
غلاطيان ۵:9
غلاطيان ۵:10
غلاطيان ۵:11
غلاطيان ۵:12
غلاطيان ۵:13
غلاطيان ۵:14
غلاطيان ۵:15
غلاطيان ۵:16
غلاطيان ۵:17
غلاطيان ۵:18
غلاطيان ۵:19
غلاطيان ۵:20
غلاطيان ۵:21
غلاطيان ۵:22
غلاطيان ۵:23
غلاطيان ۵:24
غلاطيان ۵:25
غلاطيان ۵:26
غلاطيان 1 / غلاطيان 1
غلاطيان 2 / غلاطيان 2
غلاطيان 3 / غلاطيان 3
غلاطيان 4 / غلاطيان 4
غلاطيان 5 / غلاطيان 5
غلاطيان 6 / غلاطيان 6