A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

اول قرنتيان ۶

۱
هرگاه کسی از شما شکایتی علیه دیگری دارد، چگونه جرأت می‌کند آن را نه نزد مقدسین، بلکه به محکمۀ گنهکاران بَرَد؟
۲
آیا نمی‌دانید که مقدسینْ دنیا را داوری خواهند کرد؟ پس شما که قرار است دنیا را داوری کنید، چگونه قادر به قضاوت دربارۀ مسائل بس کوچکتر نیستید؟
۳
آیا نمی‌دانید که ما فرشتگان را داوری خواهیم کرد؟ چه رسد به قضاوت دربارۀ مسائل این زندگی.
۴
پس چرا به هنگام بروز این‌گونه اختلافها میان خود، کسانی را به دادرسی می‌گمارید که در کلیسا کسی به حساب نمی‌آیند؟
۵
این را می‌گویم تا شما را شرمنده سازم. آیا در میان شما شخصی حکیم نیست که بتواند به اختلافهای برادران رسیدگی کند؟
۶
در عوض، برادر علیه برادر به محکمه می‌رود، آن هم نزد بی‌ایمانان!
۷
اصلاً وجود چنین مرافعه‌هایی میان شما، خودْ شکستی برای شماست. چرا ترجیح نمی‌دهید مظلوم واقع شوید؟ چرا حاضر نیستید زیان ببینید؟
۸
برعکس، خودْ ظلم می‌کنید و به دیگری زیان می‌رسانید، آن هم به برادران خود.
۹
آیا نمی‌دانید که ظالمان وارث پادشاهی خدا نخواهند شد؟ فریب نخورید! بی‌عفتان، بت‌پرستان، زناکاران، لواط‌گران - چه فاعل و چه مفعول،
۱۰
دزدان، طمع‌ورزان، میگساران، ناسزاگویان و شیّادان وارث پادشاهی خدا نخواهند شد.
۱۱
بعضی از شما در گذشته چنین بودید، امّا در نام عیسی مسیحِ خداوند و توسط روح خدای ما شسته شده، تقدیس گشته و پارسا شمرده شده‌اید.
۱۲
«همه چیز بر من جایز است،» امّا همه چیز مفید نیست. «همه چیز بر من رواست،» امّا نمی‌گذارم چیزی بر من تسلط یابد.
۱۳
«خوراک برای شکم است و شکم برای خوراک، و خدا، هم این و هم آن را از میان بر خواهد داشت.» امّا بدن برای بی‌عفتی نیست، بلکه برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن،
۱۴
و خدا به نیروی خود، هم خداوند را برخیزانید و هم ما را بر خواهد خیزانید.
۱۵
آیا نمی‌دانید که بدنهای شما اعضای مسیح است؟ آیا اعضای مسیح را برگیرم و آنها را اعضای فاحشه‌ای گردانم؟ هرگز!
۱۶
آیا نمی‌دانید کسی که با فاحشه‌ای می‌پیوندد، با او یک تن می‌شود؟ زیرا نوشته شده است: «آن دو یک تن خواهند شد.»
۱۷
امّا آن که با خداوند می‌پیوندد، با او یک روح است.
۱۸
از بی‌عفتی بگریزید! هر گناه دیگر که انسان مرتکب شود بیرون از بدن اوست، امّا کسی که مرتکب بی‌عفتی می‌شود، نسبت به بدن خود گناه می‌کند.
۱۹
آیا نمی‌دانید که بدن شما معبد روح‌القدس است که در شماست و او را از خدا یافته‌اید، و دیگر از آنِ خود نیستید؟
۲۰
به بهایی خریده شده‌اید، پس خدا را در بدن خود تجلیل کنید.
اول قرنتيان ۶:1
اول قرنتيان ۶:2
اول قرنتيان ۶:3
اول قرنتيان ۶:4
اول قرنتيان ۶:5
اول قرنتيان ۶:6
اول قرنتيان ۶:7
اول قرنتيان ۶:8
اول قرنتيان ۶:9
اول قرنتيان ۶:10
اول قرنتيان ۶:11
اول قرنتيان ۶:12
اول قرنتيان ۶:13
اول قرنتيان ۶:14
اول قرنتيان ۶:15
اول قرنتيان ۶:16
اول قرنتيان ۶:17
اول قرنتيان ۶:18
اول قرنتيان ۶:19
اول قرنتيان ۶:20
اول قرنتيان 1 / اولقر 1
اول قرنتيان 2 / اولقر 2
اول قرنتيان 3 / اولقر 3
اول قرنتيان 4 / اولقر 4
اول قرنتيان 5 / اولقر 5
اول قرنتيان 6 / اولقر 6
اول قرنتيان 7 / اولقر 7
اول قرنتيان 8 / اولقر 8
اول قرنتيان 9 / اولقر 9
اول قرنتيان 10 / اولقر 10
اول قرنتيان 11 / اولقر 11
اول قرنتيان 12 / اولقر 12
اول قرنتيان 13 / اولقر 13
اول قرنتيان 14 / اولقر 14
اول قرنتيان 15 / اولقر 15
اول قرنتيان 16 / اولقر 16