A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

اول قرنتيان ۳

۱
امّا من، ای برادران، نتوانستم با شما همچون اشخاص روحانی سخن بگویم بلکه همچون اشخاص نفسانی، یعنی مانند کسانی که در مسیح، کودکِ نوزادند.
۲
من به شما شیر دادم نه گوشت، زیرا آمادگی آن را نداشتید و هنوز هم ندارید،
۳
چرا که هنوز نفسانی هستید. وقتی در میان شما حسد و جدال هست، آیا نشان آن نیست که نفسانی هستید و مانند انسانهای معمولی رفتار می‌کنید؟
۴
زیرا وقتی یکی می‌گوید: «من به پولس تعلق دارم،» و دیگری می‌گوید: «من متعلق به آپولس هستم،» آیا انسانهای معمولی نیستید؟
۵
مگر آپولس کیست؟ پولس کیست؟ آنان فقط خادمانی هستند که خدا به هر کدام وظیفه‌ای سپرده تا شما به واسطۀ ایشان ایمان آورید.
۶
من بذر را کاشتم و آپولس آن را آبیاری کرد، امّا خدا بود که موجب رویش آن شد.
۷
پس نه کارنده چیزی است و نه آبیاری‌کننده، بلکه فقط خدا که رویاننده است.
۸
آن که می‌کارد و آن که آبیاری می‌کند، هر دو یکی هستند و هر یک به فراخور محنتی که می‌کشند، پاداش خواهند یافت.
۹
ما فقط همکارانی هستیم متعلق به خدا، و شما مزرعه و ساختمانی متعلق به خدایید.
۱۰
با فیضی که خدا به من بخشیده است، همچون معماری ماهر پِی افکندم و دیگری بر آن پِی، ساختمان می‌سازد. امّا هر کس باید آگاه باشد که چگونه می‌سازد.
۱۱
زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند جز آن پِی که نهاده شده است، پِیِ دیگری بگذارد، و آن پیْ همانا خود عیسی مسیح است.
۱۲
اگر کسی بر این پِی ساختمانی از طلا یا نقره یا سنگهای گرانبها یا چوب یا علف یا کاه بسازد،
۱۳
کار هر کس آشکار خواهد شد، چرا که آن ’روز‘ همه چیز را ظاهر خواهد ساخت. زیرا آتش نتیجۀ کار را آشکار کرده، کیفیت کار هر کس را خواهد آزمود.
۱۴
اگر کاری که کسی بر آن پِی بنا کرده است باقی بماند، پاداش خواهد یافت.
۱۵
امّا اگر کار کسی بسوزد، زیان خواهد دید؛ و هرچند خودْ نجات خواهد یافت، امّا همچون کسی خواهد بود که از میان شعله‌های آتش جان به در برده باشد.
۱۶
آیا نمی‌دانید که معبد خدایید و روح خدا در شما ساکن است؟
۱۷
اگر کسی معبد خدا را خراب کند، خدا او را هلاک خواهد کرد؛ زیرا معبد خدا مقدّس است و شما آن معبد هستید.
۱۸
خود را فریب مدهید. اگر کسی از شما خود را با معیارهای این عصر حکیم می‌پندارد، برای اینکه حکیم باشد، باید جاهل گردد.
۱۹
زیرا حکمت این دنیا در نظر خدا جهالت است. چنانکه نوشته شده: «حکیمان را به تَرفند خودشان گرفتار می‌سازد.»
۲۰
و باز نوشته شده است: «خداوند از اندیشه‌ورزی‌های حکیمان آگاه است و می‌داند که آنها بطالت محض است.»
۲۱
پس دیگر کسی به انسانها فخر نکند. زیرا همه چیز متعلق به شماست،
۲۲
خواه پولس، خواه آپولس، خواه کیفا، خواه دنیا، خواه زندگی، خواه مرگ، خواه زمان حال و خواه زمان آینده، همه و همه از آنِ شماست
۲۳
و شما از آنِ مسیح‌اید و مسیح از آنِ خداست.
اول قرنتيان ۳:1
اول قرنتيان ۳:2
اول قرنتيان ۳:3
اول قرنتيان ۳:4
اول قرنتيان ۳:5
اول قرنتيان ۳:6
اول قرنتيان ۳:7
اول قرنتيان ۳:8
اول قرنتيان ۳:9
اول قرنتيان ۳:10
اول قرنتيان ۳:11
اول قرنتيان ۳:12
اول قرنتيان ۳:13
اول قرنتيان ۳:14
اول قرنتيان ۳:15
اول قرنتيان ۳:16
اول قرنتيان ۳:17
اول قرنتيان ۳:18
اول قرنتيان ۳:19
اول قرنتيان ۳:20
اول قرنتيان ۳:21
اول قرنتيان ۳:22
اول قرنتيان ۳:23
اول قرنتيان 1 / اولقر 1
اول قرنتيان 2 / اولقر 2
اول قرنتيان 3 / اولقر 3
اول قرنتيان 4 / اولقر 4
اول قرنتيان 5 / اولقر 5
اول قرنتيان 6 / اولقر 6
اول قرنتيان 7 / اولقر 7
اول قرنتيان 8 / اولقر 8
اول قرنتيان 9 / اولقر 9
اول قرنتيان 10 / اولقر 10
اول قرنتيان 11 / اولقر 11
اول قرنتيان 12 / اولقر 12
اول قرنتيان 13 / اولقر 13
اول قرنتيان 14 / اولقر 14
اول قرنتيان 15 / اولقر 15
اول قرنتيان 16 / اولقر 16